Joanna Grygiel-Zasada

Mechanizmy zapobiegania torturom w strukturze ONZ (w szczególności aktywność Komitetu Przeciwko Torturom, Podkomitetu do Spraw Prewencji oraz krajowych mechanizmów prewencji), prawo karne międzynarodowe (w szczególności działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego), europejskie standardy ochrony praw podejrzanych, oskarżonych oraz skazanych, konstytucyjne prawa i wolności człowieka i obywatela.

Aplikantka adwokacka (od 2020 r.), aktywistka grupy lokalnej Amnesty International w Poznaniu (od 2019 r.), stypendystka stypendium rektora WPiA UAM dla najlepszych studentów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe (2018, 2019 r.), praktykantka w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (2018 r.), uczestniczka projektu naukowo-edukacyjnego pt. „12 lekcji o Konstytucji” (2018 r.), uczestniczka międzynarodowej konferencji Model International Criminal Court University w Krzyżowej (2018 r.).

  1. J. Grygiel, Gwarancje niezależności krajowych mechanizmów prewencji powołanych na podstawie OPCAT, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2021, Vol. XIX, s. 95-119.
  2. J. Grygiel, K. Sękowska-Kozłowska, O karze dożywotniego pozbawienia wolności, dyskryminacji ze względu na płeć i wyborze “mniejszego zła”. Refleksje na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Khamtokhu i Aksenchik p. Rosji [w:] Księga Jubileuszowa prof. Mirosława Wyrzykowskiego “Wokół kryzysu praworządności”, red. A. Bodnar, A. Ploszka, Wolters Kluwer 2020, s. 508-531.
  3. J. Grygiel, Skuteczne prawo dostępu do obrońcy [w:] Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie, red. M. Kusak, Wydawnictwo Naukowe UAM 2020, s. 15-46.
  4. J. Grygiel, Ochrona małoletniego pokrzywdzonego podczas przesłuchania – standardy krajowe i europejskie, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2019, nr 9, s. 39-52.