Strona główna » Pracownicy » dr Monika Domańska

dr Monika Domańska

Kontakt:
tel. (22) 65-72-885
email: astamz@sn.pl
dyżur: poniedziałki, godz. 14.00-16.00, pok. 216 (dawny 220)
 • Dr Monika Domańska jest adiunktem w Zakładzie Prawa Europejskiego INP PAN, w którym pracuje od 2006 r.
 • Od 2001 r. dr Domańska pracuje w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Początkowo jako asystent sędziego, a obecnie jako członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, dostarczając opinie w przedmiocie istotnych zagadnień prawnych.
 • Od 2011 r. jest także radcą prawnym, lecz z uwagi na zatrudnienie w Sądzie Najwyższym, nie wykonuje tego zawodu.

W roku 2011 dr Monika Domańska obroniła rozprawę doktorską pt. Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe (monografia opublikowana w Polsce przez WoltersKluwer, 2014). Główną tezą pracy było założenie, że w procesie implementacji dyrektyw unijnych do porządków krajowych państw członkowskich, obowiązek pełnej realizacji celów dyrektywy obejmuje także etap stosowania przepisów ją transponujących przez właściwe organy krajowe, w tym w szczególności sądy.

Obecne badania prowadzone przez dr Domańską koncentrują się na prawie UE i prawie porównawczym i jako poparte wiedzą specjalistyczną z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, obejmują dwa obszary:

 • po pierwsze, prowadzone są krytyczne badania w zakresie standardów ochrony jednostek przewidzianych w unijnym i międzynarodowym prawie antydyskryminacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień tzw. dyskryminacji wielokrotnej,
 • po drugie, propaguje prawidłowe stosowanie prawa antydyskryminacyjnego, używając w tym celu interdyscyplinarnych metod badawczych, w tym dogmatycznej i empirycznej w zakresie orzecznictwa TS, ETPC oraz sądów krajowych.

Kierowane projekty naukowe:

„Dyskryminacja ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium”, grant badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-013/09/B/HS5/04526) (2014-2018).

Stypendia:

Stypenium naukowe od Szwajcarskiego Instytutu Prawa Porównawczego w Lozannie w ramach Van Calker Scholarship Programme, który umożliwił prowadzenie dwumiesięcznego laboratorium badawczego w Instytucie (2010 r.).

 1. Komentarz do art. 157 TFUE [w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. T. II, (red.) A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012, s. 956-986;
 2. Multiple discrimination as a European issue. Romani women perspective [w:] Europe of Founding Fathers: Investment in the common future, (red.) M. Sitek, G. Dammacco, A. Ukleja, M. Wójcicka, Olsztyn 2013, s. 421-428;
 3. Zwielokrotniona opresja, czyli dyskryminacja ze względu na więcej niż jedno kryterium. Wyzwania prawa europejskiego [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, red. nauk. J. Jaskiernia, Warszawa 2014, s. 407 – 415;
 4. Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, Warszawa 2014, ss. 404;
 5. “Angemessene Vorkehrungen“ im Recht der Europäischen Union und ihr Verhältnis zum Verbot der Diskriminierung aufgrund einer Behinderung [w:] Diskriminierung aufgrund der Gesundheit in alternden Gesellschaften. Deutschland und Polen vor neuen Herausforderungen, (red.) C. D. Classen, B. Łukańko, D. Richter, BWV 2015, s. 53-64;
 6. Konkurencja czy komplementarność standardów? Zróżnicowany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w na tle orzecznictwa TSUE i ETPCz [w:] Unia Europejska a Prawo Międzynarodowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Prof. Elżbiecie Dyni (red.) L. Brodowski, D. Kuźniar – Kwiatek, Rzeszów 2015, s. 43-53;
 7. Die Umsetzung europäischen Anti-Diskriminierungsrechts, insbesondere der Richtlinie 2000/78/EC“ [w:] Sexuelle Orientierung als Diskriminierungsgrund, Regelungsbedarf in Deutschland und Polen?, (red.) C.D. Classen, D. Richter, B. Łukańko, Tübingen 2016, s. 121-134;
 8. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie P 4/14 w świetle zagadnień prawa Unii Europejskiej [w:] Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskie, (red.) M. Taborowski. Warszawa 2016, s. 295-310;
 9. Glosa do wyroku SN z 14.02.2013 r., III PK 31/12 (dyskryminacja pracownika; dochodzenie roszczeń odszkodowawczych), Państwo i Prawo 2016, nr 2, s. 131-138;
 10. Charakter pozycji ustrojowej asesora sądowego przed otrzymaniem votum a skutki procesowe wydawanych przez niego rozstrzygnięć, Temidium 2018, nr 2 (93), s. 39-43;
 11. Dopuszczalność zażalenia na postanowienie asesora sądowego, Biuletyn Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2018, nr 2, s. 25-33;
 12. People with disabilities as a vulnerable group. The concept of protection of rights of vulnerable groups (w:) Białostockie Studia Prawnicze 2018, vol. 23, nr 4, s. 25-34;
 13. Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium, Warszawa 2019, ss. 430.