Prawo Medyczne

Nazwa studiów: Studia Podyplomowe „Prawo Medyczne”
Organizator: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Kierownik studiów: prof. dr hab. Paweł Daniluk
Czas trwania studiów: dwa semestry (listopad 2023 – czerwiec 2024)
Częstotliwość zjazdów: raz lub dwa razy w miesiącu (sobota – niedziela)

 • 25 – 26.11.2023 r.
 • 2 – 03.12.2023 r.
 • 13 – 14.01.2024 r.
 • 03 – 04.02.2024 r.
 • 24 – 25.02.2024 r.
 • 09 – 10.03.2024 r.
 • 23 – 24.03.2024 r.
 • 20 – 21.04.2024 r.
 • 18 – 19.05.2024 r.
 • 08 – 09.06.2024 r.
 • 22 – 23.06.2024 r.

Czesne za całość studiów: 5950,00 zł
Opłata rejestracyjna: 100,00 zł tytułem: “imię i nazwisko PM”
Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002 tytułem: “imię i nazwisko PM”
Rekrutacja: Na Studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.
Termin składania dokumentów: do 31 października 2023 r.
Warunki ukończenia studiów: formalne rozliczenie obecności na zajęciach oraz pozytywna ocena z egzaminu końcowego.


 1. Celem Studiów Podyplomowych „Prawo Medyczne” jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy na temat polskiego prawa medycznego. Szczególny nacisk położony jest przy tym na problemy praktyczne, związane z codziennym funkcjonowaniem podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (i innego rodzaju świadczeń medycznych), osób wykonujących zawody medyczne, a także pacjentów.
 2. Studia kierowane są zarówno do prawników, osób wykonujących zawody medyczne, osób zatrudnionych w instytucjach i placówkach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej, jak i wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką prawa medycznego.
 3. Program Studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień, które zostały pogrupowane w cztery bloki tematyczne. Blok pierwszy (A) to zagadnienia wyjściowe i ogólniejsze, odnoszące się m.in. do konstytucyjnych, prawnomiędzynarodowych i unijnych podstaw prawa medycznego. Blok drugi (B) obejmuje problematykę organizacji, funkcjonowania, finansowania oraz kontroli różnych form działalności leczniczej. W ramach tego bloku omówiony zostanie również status, w tym pracowniczy, osób wykonujących zawody medyczne. Blok trzeci (C) odnosi się – najogólniej rzecz ujmując – do zasad i standardów udzielania świadczeń zdrowotnych i świadczeń medycznych innego rodzaju, a także do praw pacjenta i obowiązków związanych z ich realizacją. Blok czwarty (D) to problematyka odpowiedzialności (zawodowej, pracowniczej, cywilnej i karnej) w obszarze medycyny.
 4. Program Studiów obejmuje 171 godzin dydaktycznych, umożliwiających słuchaczowi uzyskanie 60 punktów ECTS.
 5. Zajęcia na Studiach prowadzą uznani specjaliści z zakresu tematyki objętej poszczególnymi wykładami, w tym z doświadczeniem praktycznym w obszarze prawa medycznego.
 6. Zajęcia mają formę wykładów oraz wykładów z elementami warsztatowymi. Ponadto prowadzący zajęcia, w szczególności poprzez udostępnianie konspektów do każdego wykładu, wspomagają słuchaczy w samodzielnym zapoznawaniu się z piśmiennictwem i orzecznictwem z zakresu prawa medycznego (słuchacze są uprawnieni do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN).
 7. Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji udostępnianej przez Instytut Nauk Prawnych PAN.
 8. Liczba miejsc na Studiach jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Po ukończeniu Studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Medyczne” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
 1. Podstawowe pojęcia, źródła i aktualne problemy prawa medycznego – 1h
 2. Podstawowe zagadnienia etyczne w prawie medycznym – 2h
 3. Konstytucyjne podstawy prawa medycznego – 2h
 4. Prawnomiędzynarodowe i unijne podstawy prawa medycznego – 5h
 1. Formy prowadzenia działalności leczniczej – 2h
 2. Kontraktowanie i finansowanie oraz umowy dotyczące świadczeń zdrowotnych – 3h
 3. Problematyka czynności kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia – 3h
 4. Wymagania organizacyjno-prawne dotyczące pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą – 2h
 5. Ochrona zbiorowych praw pacjentów – 2h
 6. Zagadnienia prawa pracy dotyczące osób wykonujących zawody medyczne – 4h
 7. Zagadnienia ubezpieczeń społecznych dotyczące osób wykonujących zawody medyczne – 2h
 8. Problemy prawne e-zdrowia i telemedycyny – 4h
 9. Ochrona danych osobowych w medycynie – 5h
 10. Aspekty prawne dokumentacji medycznej – 8h
 11. Tajemnica medyczna, w tym obowiązek denuncjacji ciążący na osobach wykonujących zawody medyczne – 5h
 12. Karnoprawna ochrona osób wykonujących zawody medyczne – 2h
 13. Transgraniczna opieka zdrowotna – 2h
 14. Prawnomedyczne aspekty ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 3h
 15. Relacje (współpraca) między przedstawicielami zawodów medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – 3h
 1. Standard należytego udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych. Zarządzanie ryzykiem prawnym w działalności leczniczej – 4h
 2. Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej oraz niepodjęcie lub odstąpienie (powstrzymanie się) od leczenia/wykonania świadczenia zdrowotnego – 2h
 3. Prawo do informacji medycznej i obowiązki związane z jego realizacją – 4h
 4. Zgoda na świadczenie zdrowotne oraz wyjątki od wymogu jej uzyskania – 5h
 5. Prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności – 2h
 6. Prawo pacjenta do kontaktu z innymi osobami oraz do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – 1h
 7. Szczepienia ochronne – 3h
 8. Prokreacja medycznie wspomagana – 4h
 9. Transplantacja – 4h
 10. Aborcja – 3h
 11. Opieka paliatywna, uporczywa terapia, eutanazja i wspomagane samobójstwo – 4h
 12. Problematyka prawna ochrony zdrowia psychicznego – 4h
 13. Eksperyment medyczny oraz badania kliniczne leków i wyrobów medycznych – 6h
 14. Aspekty prawne medycyny estetycznej – 5h
 15. Aspekty prawne medycyny alternatywnej – 2h
 16. Prawne aspekty ratownictwa medycznego – 2h
 17. Podstawy prawa farmaceutycznego – 7h
 1. Odpowiedzialność zawodowa osób wykonujących zawody medyczne – 6h
 2. Odpowiedzialność pracownicza osób wykonujących zawody medyczne – 3h
 3. Odpowiedzialność cywilna w medycynie – 15h
 4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w medycynie – 2h
 5. Dochodzenie roszczeń przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – 4h
 6. Odpowiedzialność karna za tzw. błąd w sztuce medycznej – 6h
 7. Odpowiedzialność karna osób wykonujących zawody medyczne za nieudzielenie pomocy – 1h
 8. Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta – 1h
 9. Wybrane aspekty praktyczne postępowań prawnych dotyczących odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne – 2h
 10. Mediacja w sprawach medycznych – 3h
 11. Orzecznictwo sądowe w sprawach medycznych – case studies – 4h


Zaliczenie/egzamin – 2h

Wykładowcy:

 • dr hab. Anna Augustynowicz
 • dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK
 • dr Jan Borysowski
 • prof. dr hab. Paweł Daniluk
 • dr hab. Małgorzata Gałązka
 • dr Dariusz Hajdukiewicz
 • dr Dorota Huzarska-Ryzenko
 • dr Anna Jacek
 • dr Paweł Kaźmierczyk
 • adw. Oskar Luty
 • dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
 • dr Krzysztof Michalak
 • dr hab. Kinga Michałowska, prof. UEK
 • dr Ewa Plebanek
 • dr Emilia Sarnacka
 • dr Katarzyna Syroka-Marczewska
 • dr hab. Radosław Tymiński
 • prof. dr hab. Monika Urbaniak
 • dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska
 • dr Iwona Wrześniewska-Wal

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Prawo Medyczne” najpóźniej do 31.10.2023 r. powinien złożyć kwestionariusz zgłoszenia udziału w Studiach (zamieszczony w zakładce „Pliki do pobrania”) wraz z wymienionymi w tym kwestionariuszu załącznikami.

Sposoby składania dokumentów aplikacyjnych określone są w kwestionariuszu zgłoszenia udziału w Studiach.

Liczba miejsc na Studiach jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Paweł Daniluk

SEKRETARZ STUDIÓW

Paulina Ochman
tel.: +48 699 856 879
e-mail: p.ochman@inp.pan.pl

DYŻURY

poniedziałek – piątek 09:00 – 15:00

CZAS TRWANIA STUDIÓW

dwa semestry (listopad 2023 – czerwiec 2024)