Strona główna » Studia podyplomowe » Prawo Medyczne

Prawo Medyczne

Nazwa studiów: Studia Podyplomowe „Prawo Medyczne”
Organizator: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Kierownik studiów: dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN
Czas trwania studiów: dwa semestry (listopad 2022 – czerwiec 2023)
Częstotliwość zjazdów: raz lub dwa razy w miesiącu (sobota – niedziela)

 • 19 – 20.11.2022 r.
 • 17 – 18.12.2022 r.
 • 14 – 15.01.2023 r.
 • 28 – 29.01.2023 r.
 • 11 – 12.02.2023 r.
 • 04 – 05.03.2023 r.
 • 25 – 26.03.2023 r.
 • 15 – 16.04.2023 r.
 • 20 – 21.05.2023 r.
 • 03 – 04.06.2023 r.
 • 17 – 18.06.2023 r.

Czesne za całość studiów: 5950,00 zł
Opłata rejestracyjna: 100 zł
Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002
Rekrutacja: Na Studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.
Termin składania dokumentów: do 21 pazdźiernika 2022 r.
Zasady ukończenia studiów: formalne rozliczenie obecności na zajęciach oraz pozytywna ocena z egzaminu końcowego.


 1. Celem Studiów Podyplomowych „Prawo Medyczne” jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy na temat polskiego prawa medycznego. Szczególny nacisk położony jest przy tym na problemy praktyczne, związane z codziennym funkcjonowaniem podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (i innego rodzaju świadczeń medycznych), osób wykonujących zawody medyczne, a także pacjentów.
 2. Studia kierowane są zarówno do prawników, osób wykonujących zawody medyczne, osób zatrudnionych w instytucjach i placówkach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej, jak i wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką prawa medycznego.
 3. Program Studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień, które zostały pogrupowane w cztery bloki tematyczne. Blok pierwszy (A) to zagadnienia wyjściowe i ogólniejsze, odnoszące się m.in. do konstytucyjnych, prawnomiędzynarodowych i unijnych podstaw prawa medycznego. Blok drugi (B) obejmuje problematykę organizacji, funkcjonowania, finansowania oraz kontroli różnych form działalności leczniczej. W ramach tego bloku omówiony zostanie również status, w tym pracowniczy, osób wykonujących zawody medyczne. Blok trzeci (C) odnosi się – najogólniej rzecz ujmując – do zasad i standardów udzielania świadczeń zdrowotnych i świadczeń medycznych innego rodzaju, a także do praw pacjenta i obowiązków związanych z ich realizacją. Blok czwarty (D) to problematyka odpowiedzialności (zawodowej, pracowniczej, cywilnej i karnej) w obszarze medycyny.
 4. Program Studiów obejmuje 171 godzin dydaktycznych, umożliwiających słuchaczowi uzyskanie 60 punktów ECTS.
 5. Zajęcia na Studiach prowadzą uznani specjaliści z zakresu tematyki objętej poszczególnymi wykładami, w tym z doświadczeniem praktycznym w obszarze prawa medycznego.
 6. Zajęcia mają formę wykładów oraz wykładów z elementami warsztatowymi. Ponadto prowadzący zajęcia, w szczególności poprzez udostępnianie konspektów do każdego wykładu, wspomagają słuchaczy w samodzielnym zapoznawaniu się z piśmiennictwem i orzecznictwem z zakresu prawa medycznego (słuchacze są uprawnieni do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN).
 7. Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji udostępnianej przez Instytut Nauk Prawnych PAN.
 8. Liczba miejsc na Studiach jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Po ukończeniu Studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Medyczne” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
 1. Pojęcie i cechy charakterystyczne prawa medycznego – 1h
 2. Podstawowe zagadnienia etyczne w prawie medycznym – 3h
 3. Konstytucyjne podstawy prawa medycznego – 2h
 4. Prawnomiędzynarodowe i unijne podstawy prawa medycznego – 5h
 1. Formy prowadzenia działalności leczniczej – 2h
 2. Kontraktowanie i finansowanie oraz umowy dotyczące świadczeń zdrowotnych – 3h
 3. Problematyka czynności kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia – 4h
 4. Wymagania organizacyjno-prawne dotyczące pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą – 2h
 5. Ochrona zbiorowych praw pacjentów – 2h
 6. Zagadnienia prawa pracy dotyczące osób wykonujących zawody medyczne – 12h
 7. Zagadnienia ubezpieczeń społecznych dotyczące osób wykonujących zawody medyczne – 6h
 8. Problemy prawne e-zdrowia i telemedycyny – 3h
 9. Ochrona danych osobowych w medycynie – 4h
 10. Aspekty prawne dokumentacji medycznej – 8h
 11. Tajemnica medyczna, w tym obowiązek denuncjacji ciążący na osobach wykonujących zawody medyczne – 5h
 12. Karnoprawna ochrona osób wykonujących zawody medyczne – 1h
 13. Prawnomedyczne aspekty ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 3h
 1. Standard należytego udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych. Zarządzanie ryzykiem prawnym w działalności leczniczej – 4h
 2. Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej oraz niepodjęcie lub odstąpienie (powstrzymanie się) od leczenia/wykonania świadczenia zdrowotnego – 2h
 3. Prawo do informacji medycznej i obowiązki związane z jego realizacją – 4h
 4. Zgoda na świadczenie zdrowotne oraz wyjątki od wymogu jej uzyskania – 5h
 5. Prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności – 2h
 6. Prawo pacjenta do kontaktu z innymi osobami oraz do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – 1h
 7. Szczepienia ochronne, w tym przeciwko COVID-19 – 3h
 8. Prokreacja medycznie wspomagana – 4h
 9. Transplantacja – 4h
 10. Aborcja – 3h
 11. Opieka paliatywna, uporczywa terapia, eutanazja i wspomagane samobójstwo – 3h
 12. Problematyka prawna ochrony zdrowia psychicznego – 4h
 13. Eksperyment medyczny i badanie kliniczne produktu leczniczego – 6h
 14. Aspekty prawne medycyny estetycznej – 5h
 15. Aspekty prawne medycyny alternatywnej – 2h
 16. Prawne aspekty ratownictwa medycznego – 2h
 17. Podstawy prawa farmaceutycznego – 7h
 1. Odpowiedzialność zawodowa osób wykonujących zawody medyczne – 6h
 2. Odpowiedzialność pracownicza osób wykonujących zawody medyczne – 3h
 3. Odpowiedzialność cywilna w medycynie – 14h
 4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w medycynie – 2h
 5. Dochodzenie roszczeń przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – 4h
 6. Odpowiedzialność karna za tzw. błąd w sztuce medycznej – 6h
 7. Odpowiedzialność karna osób wykonujących zawody medyczne za nieudzielenie pomocy – 1h
 8. Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta – 1h
 9. Wybrane aspekty praktyczne postępowań prawnych dotyczących odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne – 2h
 10. Mediacja w sprawach medycznych – 3h
 11. Zaliczenie/egzamin – 2h

Wykładowcy:

 1. dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK
 2. dr Jan Borysowski
 3. dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN
 4. dr hab. Małgorzata Gałązka
 5. dr Dorota Huzarska-Ryzenko
 6. dr Anna Jacek
 7. dr Paweł Kaźmierczyk
 8. dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
 9. dr Krzysztof Michalak
 10. dr hab. Kinga Michałowska, prof. UEK
 11. dr Ewa Plebanek
 12. dr Emilia Sarnacka
 13. dr hab. Radosław Tymiński
 14. prof. dr hab. Monika Urbaniak
 15. dr hab. Wioletta Witoszko
 16. dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska
 17. dr Iwona Wrześniewska-Wal

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Prawo Medyczne” najpóźniej do 21.10.2022 r. powinien złożyć kwestionariusz zgłoszenia udziału w Studiach (zamieszczony w zakładce „Pliki do pobrania”) wraz z wymienionymi w tym kwestionariuszu załącznikami.

Sposoby składania dokumentów aplikacyjnych określone są w kwestionariuszu zgłoszenia udziału w Studiach.

Liczba miejsc na Studiach jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN

SEKRETARZ STUDIÓW

Paulina Ochman
tel.: +48 699 856 879
e-mail: p.ochman@inp.pan.pl

DYŻURY

w trakcie zjazdów, pok. 272

CZAS TRWANIA STUDIÓW

dwa semestry (listopad 2022 – czerwiec 2023)