Prawo Nowych Technologii

Nazwa studiów: Studia Podyplomowe „Prawo Nowych Technologii”
Organizator: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Kierownik studiów: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN, Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN, Zakład Prawa Prywatnego
Czas trwania studiów: dwa semestry (październik 2023 – czerwiec 2024)
Częstotliwość zjazdów: raz w miesiącu (sobota – niedziela)

 • 21 – 22.10.2023 – zajęcia stacjonarne
 • 18 – 19.11.2023 – zajęcia zdalne
 • 2 – 3.12.2023 – zajęcia zdalne
 • 13 – 14.01.2024 – zajęcia zdalne
 • 3 – 4.02.2024 – zajęcia zdalne
 • 23 – 24.03.2024 – zajęcia zdalne
 • 20 – 21.04.2024 – zajęcia zdalne
 • 18 – 19.05.2024 – zajęcia zdalne
 • 15 – 16.06.2024 – zajęcia stacjonarne

Czesne za całość studiów: 6000 zł
Opłata rejestracyjna: 100 zł (tytułem: PNT Nazwisko i Imię kandydata)
Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002
Rekrutacja: Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.
Termin składania dokumentów: do 30 września 2023 r.
Zasady ukończenia studiów: Egzamin końcowy


 1. Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN z Zakładu Prawa Prywatnego, Zakładu Prawa Własności Przemysłowej, Zakładu Prawa Konkurencji, Zakładu Prawa Europejskiego, Zakładu Prawa Administracyjnego, Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków z wiodących przedsiębiorstw branży nowych technologii, mediów i przemysłu m.in. Google, Siemens, RASP oraz praktyków z największych kancelarii.
 2. Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty.
 3. Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny, pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie prawa nowych technologii niezbędną dla jego stosowania w praktyce, w szczególności: radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, pracownicy kancelarii prawniczych, sędziowie, prawnicy wewnętrzni firm informatycznych i technologicznych, osoby zarządzające projektami, w szczególności w sektorze mediów, IT i telekomunikacji, a także pracownicy instytucji publicznych i samorządowych odpowiedzialni za obszar nowych technologii, w szczególności pracownicy urzędów regulacyjnych, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby zarządzające przedsiębiorstwem, menadżerowie, członkowie rad nadzorczych, pracownicy samorządu gospodarczego, zawodowego i inne osoby zajmujące się prawem nowych technologii.
 4. Uczestnicy studiów biorą udział w wykładach i warsztatach, a także – poza zajęciami – zapoznają się samodzielnie z literaturą prawniczą i ekonomiczną oraz orzecznictwem wskazanym przez prowadzących zajęcia.
 5. Zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej w INP PAN (Warszawa, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica) i zdalnej.
 6. Uczestnik studiów ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Biblioteka INP PAN posiada stale aktualizowany bogaty zbiór polskiej i zagranicznej literatury prawniczej, w tym pozycje z zakresu prawa nowych technologii i prawa europejskiego.
 7. Uczestnik studiów zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.
 8. Zaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów następuje poprzez: (1) pozytywną ocenę wyniku egzaminu końcowego, (2) formalne rozliczenie obecności na zajęciach (w tym formie zdalnej). Liczba nieobecności na zajęciach w okresie całych studiów podyplomowych nie może przekroczyć 5 zjazdów stacjonarnych (10 dni zjazdowych) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 6 zjazdów stacjonarnych (12 dni zjazdowych) w przypadku łącznej liczby nieobecności. Uczestnik studiów, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu w I terminie jest uprawniony do zdawania egzaminu w II terminie. Do zdawania egzaminu w II terminie uprawnieni są także uczestnicy studiów, których nieobecność na egzaminie w I terminie była usprawiedliwiona.
 9. Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego – uczestnik studiów otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom szerokiej wiedzy w zakresie prawa nowych technologii. Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do stosowania tego prawa w praktyce. W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i dotyczącą zarządzania projektami.

Przedmiotem zajęć będą źródła i zasady obowiązującego prawa oraz krajowe i unijne orzecznictwo, w szczególności: sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo unijne: Komisji UE, Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu UE (d. Sądu Pierwszej Instancji).

W ramach studiów istotna jest możliwość uzyskania komplementarnej wiedzy z zakresu wielu gałęzi prawa. W szczególności przedmiotem badań będą zagadnienia własności intelektualnej i ochrony technologii (know-how), handlu elektronicznego oraz ochrony konkurencji i konsumenta, mediów elektronicznych oraz prawnej ochrony informacji. Udział w studiach powinien pozwolić na wykorzystanie podejścia interdyscyplinarnego, którego efektem będzie przygotowanie i wspieranie innowacyjnych projektów w każdej fazie ich rozwoju, w szczególności na etapie wdrożenia, zbycia praw lub udzielenia licencji albo zakończenia budowy odpowiedniej infrastruktury produkcyjnej i rozpoczęcia sprzedaży produktów wytworzonych według nowej technologii.

Do bardziej szczegółowych zagadnień omawianych w ramach studiów można natomiast zaliczyć m.in.: Prawo telekomunikacyjne (Telco); Prawo komputerowe (IT); Prawo instytucji finansowych i usług płatniczych (Fin-tech); Prawo w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia (Life Science); Prawo cyberprzestępczości (Cyberlaw). W obszarze rozwiązań w sektorze publicznym i zjawisk społecznych wymienić należy również na problematykę: e–sądów; e–administracji (re-use) oraz rozwoju społeczeństwa informatycznego.

Celem studiów prawa nowych technologii powinien być postulat osiągania korzyści i adaptacji efektywnych modeli ekonomicznych, przykładowo w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej, korzystania z oprogramowania komputerowego lub wprowadzania zasad przeciwdziałających praktykom tzw. geoblokowania. Wśród proponowanych szczegółowych tematów można wskazać problematykę ustalenia relacji prawa własności intelektualnej do prawa konkurencji w erze nowych technologii. W zakresie handlu elektronicznego istotny jest temat zawierania umów on-line (B2B, B2C) przy wykorzystaniu elektronicznych instrumentów płatniczych.

Studia umożliwią ponadto zapoznanie się z zasadami standardu audytu danych osobowych, form prawnych projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych z udziałem konsorcjów naukowych, możliwości tworzenia spółek start-up i spin-off, w szczególności określając formy prawne i modele finansowania. Interesujące mogą być również regulaminy dotyczące przedmiotów praw własności intelektualnej w celu wyboru optymalnego sposobu ochrony i zarządzania technologiami i tajemnicą przedsiębiorstwa, a także wzorcowe projekty regulacji zmierzające do uzyskania praw wyłącznych w drodze umów z pracownikami lub umów przenoszących prawa lub umów licencyjnych.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE DO PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII

 1. Prawo nowych technologii – nowa dziedzina prawa, czy ewolucja IP?
 2. Źródła prawa nowych technologii w prawie unijnym i prawie krajowym.
 3. Prawne zagadnienia społeczeństwa informacyjnego (portale społecznościowe, informacyjne, blogi).
 4. Polityka wprowadzania nowych technologii w administracji i gospodarce.
 5. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty tworzenia i wdrażania nowych technologii (joint-ventures,start-up, spin-off, konsorcja).
 6. Komercjalizacja badań i wyników prac rozwojowych w wyższych uczelniach.

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII I PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 1. Ochrona wynalazków i nowych technologii w prawie patentowym (strategie ochrony wynalazków, wynalazki w sektorze informatycznym i biotechnologicznym, life-science).
 2. Znaki towarowe w Internecie (ochrona znaków i oznaczeń, firmy, renomy przedsiębiorstwa, domen internetowych).
 3. Wzory przemysłowe (ochrona designu, graficznych interfejsów użytkownika, gier komputerowych stron www).
 4. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how (nowe modele zarządzania i ochrony technologii).
 5. Umowy przenoszące prawa, umowy licencyjne i inne umowy w obrocie prawami własności intelektualnej (konstrukcja umów, główne postanowienia, szczególne klauzule w umowach, zasady ustalania wynagrodzenia, niedozwolone postanowienia, ochrony utworów pracowniczych– praktyczne warsztaty).
 6. Szczególne aspekty umów IT (umowy outsourcingowe, umowy o utrzymanie i serwis systemu informatycznego, SaaS, wykorzystania oprogramowania open – source umowy dotyczące baz danych).
 7. Zasady udzielenie zamówień publicznych na przykładach m.in. wdrożenia systemu informatycznego.
 8. Zasady i taktyka stosowana w sporach o naruszenia praw własności intelektualnej (case-study).
 9. Sądownictwo arbitrażowe i domenowe w sprawach IP (rozwiązywanie sporów w drodze arbitrażu i mediacji (case-study).
 10. Podstawy i zasady cywilnoprawnej ochrony przed nieuczciwą konkurencją w Internecie.
 11. Zagadnienia jurysdykcji międzynarodowej.

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII – NOWE ZAGADNIENIA

 1. Aspekty prawne Sztucznej Inteligencji – AI
 2. Blockchain – zagadnienia prawne
 3. Smart kontrakty – zasady odpowiedzialności prawnej
 4. Internet rzeczy (IoT)
 5. Gaming – zagadnienia gier komputerowych
 6. E- sport – nowa dyscyplina prawna
 7. Legal Tech – nowe narzędzia dla prawników

ZAGADNIENIA HANDLU ELEKTRONICZEGO

 1. Problematyka prawna zawierania umów na odległość (Internet, telefonia komórkowa, inne środki komunikacji elektronicznej).
 2. Forma czynności prawnej w handlu elektronicznym.
 3. Identyfikacja stron umów (podpis elektroniczny, zaufany profil).
 4. Inkorporacja wzorców umownych w postacie elektronicznej.
 5. Płatności elektroniczne i zagadnienia nowych usług fin-tech.
 6. Platformy internetowe.
 7. Zasady prowadzenia działalności reklamowej, marketingowej i promocyjnej w Internecie (nowe rodzaje komunikacji i reklamy w Internecie, regulaminy i polityka prywatności).
 8. Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość.
 9. Uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym.

PRAWO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

 1. Elektroniczne treści chronione prawem autorskim i ich rozpowszechnianie.
 2. Regulacje audiowizualnych usług medialnych (webcasting, simulcasting, serwisyVoD, near-video-on demand).
 3. Problematyka digitalizacji i systemów cyfrowego dostępu warunkowego.
 4. Odpowiedzialność prawna za prowadzenie działalności nadawczej i prasowej w Internecie.
 5. Zakres odpowiedzialności pośredników w Internecie (ISPs) (orzecznictwo TSUE i SN) casestudy.
 6. Zasady ochrony dóbr osobistych w środowisku elektronicznym.

PROBLEMATYKA OCHRONY INFORMACJI I PRYWATNOŚCI

 1. Elektroniczne treści chronione prawem autorskim i ich rozpowszechnianie.
 2. Ochrona prywatności w sieci Internet.
 3. Obowiązujące regulacje ochrony danych osobowych (RODO).
 4. Stosowanie prawa UE przez sądy krajowe w zakresie ochrony informacji.
 5. Standardy ochrony praw w EKPC i w Karcie Praw Podstawowych UE.
 6. Egzekwowanie prawa do bycia zapomnianym.
 7. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 8. Cyberprzestępczość i bezpieczeństwo w sieci Internet.
 • Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych UW
 • Prof. dr hab. Andrzej Matlak, Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ
 • Prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk (UŚ)
 • Prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik, Sędzia SN 
 • Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Materna, Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji INP PAN
 • Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN i Zakładu Prawa Prywatnego INP PAN
 • Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga, Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego
 • Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski
 • Prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek
 • Prof. UKSW dr. hab. Marek Świerczyński
 • Prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
 • Prof. ALK dr hab. Przemysław Polański
 • Prof. UEK dr hab. Jan Byrski
 • Prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska
 • Dr hab. Justyna Ożegalska – Trybalska (UJ)
 • Dr Żaneta Pacud (INP PAN)
 • Dr Lavinia Brancusi (INP PAN)
 • Dr Mateusz Grochowski (INP PAN)
 • Dr Tomasz Targosz (UJ)
 • Dr Piotr Wasilewski (UJ)
 • Dr Ireneusz Matusiak (Prezes Sądu Domenowego PIIT)
 • Dr Damian Flisak (RASP)
 • Dr Marcin Rojszak (PW)
 • Dr Gabriela Bar (UŚ)
 • Dr Katarzyna Menszig – Wiese (TKP)
 • Dr Aleksandra Kuznicka Cholewa (CMS)
 • Mec. Tomasz Grzegory (Google)
 • Mec. Xawery Konarski (Vce Prezes PIIT)
 • Mec. Wojciech Kowalewski (Siemens)
 • Mec. Agnieszka Wachowska (TKP)
 • Ewa Kurowska-Tober (DLA Piper)
 • Mec. Tomasz Zalewski (Bird & Bird)
 • Mec. Marek Szydłowski (Komputronik)
KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN, Zakład Prawa Prywatnego

SEKRETARZ STUDIÓW

Paulina Ochman
tel.: +48 699 856 879
e-mail: p.ochman@inp.pan.pl

DYŻURY

poniedziałek – piątek 9:00 – 15:00