Zamówienia Publiczne

Nazwa studiów: Studia Podyplomowe „Zamówienia Publiczne”
Organizator: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Kierownicy studiów: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN, kierownik Zakładu Prawa Prywatnego i Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN;
dr Robert Siwik INP PAN
Czas trwania studiów: (listopad 2023 – czerwiec 2024)
Częstotliwość zjazdów: raz w miesiącu (sobota – niedziela)

 • 18 – 19.11.2023 – zajęcia zdalne
 • 2 – 3.12.2023 – zajęcia zdalne
 • 13 – 14.01.2024 – zajęcia zdalne
 • 3 – 4.02.2024 – zajęcia zdalne
 • 24 – 25.02.2024 – zajęcia zdalne
 • 23 – 24.03.2024 – zajęcia zdalne
 • 20 – 21.04.2024 – zajęcia zdalne
 • 18 – 19.05.2024 – zajęcia zdalne
 • 22 – 23.06.2024 – zajęcia zdalne

Czesne za całość studiów: 6000 zł
Opłata rejestracyjna: 100,00 zł (tytułem ZP imię i nazwisko kandydata)
Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002
Rekrutacja: Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.
Termin składania dokumentów: do 31 października 2023 r.
Zasady ukończenia studiów: Egzamin końcowy


 1. Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki, w tym pracowników INP PAN z Zakładu Prawa Prywatnego oraz praktyków zamówień publicznych z Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej oraz wiodących kancelarii prawnych.
 2. Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty.
 3. Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny, pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie prawa zamówień publicznych niezbędną dla jego stosowania w praktyce, w szczególności: radcowie prawni, adwokaci, konsultanci zamówień publicznych, przedstawiciele zamawiających i wykonawców.
 4. Uczestnicy studiów biorą udział w wykładach i warsztatach, a także – poza zajęciami – zapoznają się samodzielnie z literaturą przedmiotu oraz orzecznictwem wskazanym przez prowadzących zajęcia.
 5. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej.
 6. Uczestnik studiów ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Biblioteka INP PAN posiada stale aktualizowany bogaty zbiór polskiej i zagranicznej literatury prawniczej, w tym pozycje z zakresu prawa zamówień publicznych.
 7. Uczestnik studiów zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.
 8. Zaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów następuje poprzez: (1) pozytywną ocenę wyniku egzaminu końcowego, (2) formalne rozliczenie obecności na zajęciach. Liczba nieobecności na zajęciach w okresie całych studiów podyplomowych nie może przekroczyć 3 zjazdów (6 dni zjazdowych) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 4 zjazdów (8 dni zjazdowych) w przypadku łącznej liczby nieobecności. Uczestnik studiów, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu w I terminie jest uprawniony do zdawania egzaminu w II terminie. Do zdawania egzaminu w II terminie uprawnieni są także uczestnicy studiów, których nieobecność na egzaminie w I terminie była usprawiedliwiona.
 9. Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego – uczestnik studiów otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Zamówienia Publiczne” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom szerokiej wiedzy w zakresie prawnych aspektów wydatkowania środków publicznych na podstawie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), która weszła w życie 1 stycznia 2021 r.

Kompleksowy i wszechstronny program studiów odnoszący się w pełni do przyszłych regulacji prawnych ma zapewnić przygotowanie uczestników studiów do stosowania nowego prawa zamówień publicznych. Studia mają w zamyśle przygotowanie uczestników do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego bądź też w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wysoką jakość merytoryczną wykładów i ćwiczeń (warsztatów) zapewnia staranny dobór kadry dydaktycznej, w skład której wchodzą czynni, doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy rynku zamówień publicznych, w tym arbitrzy Krajowej Izby Odwoławczej.

Przedmiotem zajęć będą źródła i zasady obowiązującego prawa oraz krajowe i unijne  orzecznictwo, w szczególności: sądów powszechnych i Krajowej Izby Odwoławczej oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

W ramach studiów istotna jest możliwość uzyskania komplementarnej wiedzy z zakresu wielu gałęzi prawa, jak np. prawa finansów publicznych oraz zagadnienia pomocy publicznej w nawiązaniu do zamówień publicznych, ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych, ochrony konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji w prawie zamówień publicznych, w tym ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, czy też prawnokarnych aspektów zamówień publicznych.

Ważnym aspektem studiów będzie przedstawienie praktycznych aspektów przygotowania i przeprowadzenia zamówień na tzw. zamówienia specjalistyczne, jak np. zamówienia na usługi w chmurze, zamówienia na sprzęt i usługi IT, zamówienie na usługi cyberbezpieczeństwa, zamówienia w branży life science, zamówienia na roboty budowlane, w tym kontrakty FIDIC, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do podmiotów patronujących, współorganizującym lub reklamującym za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.

WPROWADZENIE I OGÓLNE ZAGADNIENIA

 1. Aktualny system zamówień publicznych w Polsce i uregulowania UE.
 2. Wprowadzenie dotyczące nowej ustawy PZP i zmian które wprowadza w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy.
 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.
 4. Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe ustawy.
 5. Zasady udzielania zamówienia.

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

 1. Obowiązki publikacyjne oraz szacowanie wartości zamówienia, analiza potrzeb i wymagań oraz wstępne konsultacje rynkowe (dawny dialog techniczny).
 2. Przygotowanie SIWZ: warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz pozostałe zagadnienia i praktyczne warsztaty.
 3. E-zamówienia (elektronizacja zamówień publicznych, aspekty cyberbezpieczeństwa) – w tym praktyczne warsztaty.
 4. Zasady przygotowywania i udzielania zamówień poniżej 130 000 zł oraz tzw. zamówienia bagatelne.
 5. Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków europejskich.
 6. Nowe podejście do zamówień publicznych (aspekty społeczne, zielone zamówienia).
 7. Tryby udzielenia zamówienia – szczegółowe informacje o poszczególnych trybach.

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA I JEGO OCENA

 1. Ocena ofert, w tym wezwania do wyjaśnień oraz uzupełnień oferty.
 2. Przesłanki do odrzucenia ofert oraz wykluczenia wykonawcy z postępowania.
 3. Wybór oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie postępowania.
 4. Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych (w tym symulacja rozprawy Przed Krajową Izbą Odwoławczą).
 5. System kontroli zamówień publicznych i odpowiedzialność za naruszenie ustawy.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Teoretyczne aspekty wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Praktyczne aspekty wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. Klauzule abuzywne i obowiązkowe w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
 4. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz nieważność umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 5. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów w zamówieniach publicznych (postępowanie koncyliacyjne, możliwość zawarcia ugody) oraz sądowe dochodzenie roszczeń z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

INTERDYSCYPLINARNE ZAGADNIENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Partnerstwo publiczno – prywatne oraz Koncesje na roboty budowlane lub usługi.
 2. Podstawy finansów publicznych oraz zagadnienia pomocy publicznej w nawiązaniu do zamówień publicznych.
 3. Ochrona danych osobowych w PZP (RODO).
 4. Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych.
 5. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w prawie zamówień publicznych, w tym ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
 6. Odpowiedzialność karna za zakłócenie przetargu publicznego.

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH, SPECJALISTYCZNYCH ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na usługi w chmurze (charakterystyka, wymagania OPZ, kryteria oceny ofert).
 2. Zamówienia na sprzęt i usługi IT (sprzęt, system, prawo własności intelektualnej w umowach IT, zabezpieczenie praw i obowiązków w umowach IT).
 3. Zamówienie na usługi cyberbezpieczeństwa.
 4. Zamówienia na pozostałe rozwiązania innowacyjne.
 5. Zamówienia w branży life science (wyroby medyczne).
 6. Zamówienia na roboty budowlane, w tym kontrakty FIDIC.
 7. Zamówienia sektorowe.
 8. Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Zamówienia Publiczne

 • Mateusz Winiarz – Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Tomasz Czajkowski – były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Mec. Małgorzata Stręciwilk – była Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, była arbiter Krajowej Izby Odwoławczej
 • Mec. Bogdan Artymowicz – Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych
 • Mec. Magdalena Grabarczyk – arbiter Krajowej Izby Odwoławczej
 • Prokurator Michał Makowski
 • Prof. dr hab. Fryderyk Zoll, prof. UJ i prof. Uniwersytetu w Osnabrück; dr h.c. Uniwersytetu w Tarnopolu
 • Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN
 • Dr hab. Grzegorz Sibiga – Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Dr Robert Siwik – Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Dr Mateusz Grochowski – Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Mec. Xawery Konarski (V-ce Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji)
 • Mec. Rafał Cieślak
 • Mec. Agnieszka Wachowska (TKPiW)
 • Mec. Tomasz Krzyżanowski (TKPiW)
 • Mec. Piotr Nepelski (TKPiW)
 • Mec. Wojciech Kulis (TKPiW)
 • Mec. Maciej Toroń (TKPiW)
KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN

SEKRETARZ STUDIÓW

Paulina Ochman
tel.: 22 657-28-68
tel. kom.: +48 699 856 879
e-mail: p.ochman@inp.pan.pl

DYŻURY

poniedziałek – piątek 9:00-15:00