Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego


Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego zostało założone w 1981 r. przez przedstawicieli świata nauki, zajmujących się problematyką nauk penalnych. Obecnie zrzesza ponad 160 członków – naukowców i praktyków z terenu całej Polski.

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk penalnych (prawa karnego, kryminologii, procedury karnej, nauk penitencjarnych oraz innych nauk zajmujących się problematyką przestępczości i przejawów patologii społecznej), a także ich upowszechnianie; przyczynianie się do doskonalenia systemu prawa; reprezentowanie interesów członków Towarzystwa w zakresie ich działalności naukowo-zawodowej.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

  1. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych;
  2. organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, seminariów o charakterze naukowym lub popularno-naukowym;
  3. krzewienie wymiany myśli i organizowanie wymiany informacji naukowej w środowisku penalistów oraz między tym środowiskiem a środowiskiem innych dziedzin nauki, a także praktyki życia społecznego;
  4. współpracę z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą;
  5. wyrażanie opinii, dotyczących przygotowywanych aktów normatywnych;
  6. rozwijanie innych form działalności, służących realizowaniu statutowych celów Towarzystwa.

Publikacje

W latach 1992-2005 TNPK było wydawcą czasopisma naukowego ,,Przegląd Prawa Karnego” (red. naczelna Janina Wojciechowska, sekretarz Redakcji – Jolanta Jakubowska-Hara).

Władze Towarzystwa wybrane na Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 lipca 2014 r. zadeklarowały podjęcie starań o zdobycie środków finansowych n reaktywację czasopisma.

(wybrane na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa w dn. 4 lipca 2014 r.):

Zarząd Główny
dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN – Prezes
dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK – Wiceprezes
prof. dr hab. Mirosława Melezini – Wiceprezes

Członkowie Zarządu Głównego
prof. dr hab. Tadeusz Bojarski
prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
prof. dr hab. Stefan Lelental
prof. dr hab. Grażyna Szczygieł
prof. dr hab. Teodor Szymanowski
dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
dr Joanna Mierzwińska-Lorencka – sekretarz

Komisja Rewizyjna
prof. dr hab. Stanisław Hoc
dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ
dr Piotr Kładoczny

Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.: (0-22) 826-65-07