Dr Wojciech Lewandowski

Zakład Prawa Europejskiego
Adiunkt
email: w.lewandowski@inp.pan.pl

Dr Wojciech Lewandowski jest zatrudniony w Zakładzie Prawa Europejskiego w Instytucie Nauk Prawnych PAN na stanowisku adiunkta od lipca 2023, wcześniej od listopada 2018 r. pełnił funkcję asystenta naukowego. W czerwcu 2022 r. obronił w Instytucie doktorat zatytułowany „Zakres ingerencji prawa konkurencji Unii Europejskiej w autonomię samoregulacyjną federacji sportowych” przygotowany pod kierunkiem promotorki prof. Moniki Szwarc.

Autor publikacji w punktowanych i recenzowanych czasopismach w języku angielskim i polskim, w tym w Utrecht Law Review, Tilburg Law Review, Państwie i Prawie i Europejskim Przeglądzie Sądowym. Regularnie występuje na międzynarodowych konferencjach naukowych. Zainteresowania badawcze dotyczą prawa zrównoważonego rozwoju w UE, prawa konkurencji w sporcie, prawa rynku wewnętrznego na rynkach cyfrowych, a także stosowania praw podstawowych w porządku prawnym UE. Od listopada 2018 r. realizował w ZPE INP PAN projekt badawczy w ramach grantu UMO-2017/27/B/HS5/02073 „Swoboda przepływu usług w modelu gospodarki dzielenia się – wyzwania regulacyjne na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej” pod kierunkiem prof. Moniki Szwarc.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2018-2022 protokolant Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN. Dwukrotny stypendysta DAAD (pobyty naukowe na Uniwersytecie w Bonn i Instytucie Prawa Społecznego Maxa Plancka w Monachium).

Od marca 2023 r. Associate w departamencie Climate Strategy Delivery w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, odpowiedzialny za wspieranie zielonej transformacji gospodarczej w operacjach banku w Polsce. Od kwietnia do grudnia 2023 r. przewodniczący grupy roboczej ds. rozwoju rynku zielonych obligacji w ramach Polskiej Platformy Zrównoważonych Finansów. Wcześniej pracował w think-tanku WiseEuropa, gdzie koordynował projekty badawcze dotyczące procesów politycznych w ramach UE, implementacji polityk unijnych na szczeblu krajowym, agendy zrównoważonych finansów, polityki przemysłowej i handlowej, a także odbudowy Ukrainy i wsparcia procesu akcesji do UE po zakończeniu wojny. Doświadczenie jako ekspert polityk publicznych UE, zwłaszcza polityki przemysłowej, klimatycznej i gospodarczej, zdobywał w Departamencie Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w latach 2019-2021.