Zakład Prawa Europejskiego


Obszary badawcze, wspólne publikacje pracowników Zakładu

Zakład Prawa Europejskiego został powołany w marcu 2010 r. (w wyniku podziału dotychczasowego Zakładu Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej). Pierwszym kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Andrzej Wróbel. Od 2018 r. kierowniczką Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN jest prof. dr hab. Monika Szwarc

Badania prowadzone przez pracowników Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych dotyczą stosowania i wykonywania prawa Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym. Analizowane są w szczególności zagadnienia sądowego stosowania prawa unijnego oraz ochrony praw człowieka i praw podstawowych, przy czym kwestie te są podejmowane zarówno w ujęciu ogólnym i teoretycznoprawnym, jak również w odniesieniu do wybranych obszarów prawa Unii Europejskiej, takich jak współpraca sądowa w sprawach karnych, prawo azylowe i imigracyjne, prawo antydyskryminacyjne. Istotnym motywem przewodnim tych badań jest identyfikowanie konstytucyjnych i aksjologicznych wyzwań dla jednolitości Unii Europejskiej oraz podejmowanie prób odpowiedzi na te wyzwania. Jednym z istotnych obszarów badań prowadzonych w Zakładzie Prawa Europejskiego są ponadto zagadnienia konstytucjonalizmu europejskiego, w szczególności tożsamość narodowa i konstytucyjna państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz pluralistyczne koncepcje relacji prawa unijnego i krajowego. Badania są prowadzone m.in. w ramach realizacji grantów badawczych oraz przy współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Wyniki badań są publikowane w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz monografiach.

Publikacje wspólne zespołu pracowników naukowych Zakładu Prawa Europejskiego:

 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel (red.), tom II – Zasady – orzecznictwo – piśmiennictwo, pod redakcją M. Szwarc-Kuczer, K. Kowalik-Bańczyk, Warszawa 2007, ss. 1049;
 • Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, A. Wróbel, W. Czapliński (red.), Warszawa 2007, ss. 490 (publikacja będąca efektem realizacji projektu badawczego prowadzonego w INP PAN w latach 2005-2006);
 • Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, A. Wróbel (red.), Warszawa 2009, ss. 396 (publikacja będąca efektem realizacji projektu badawczego prowadzonego w INP PAN w 2009 r.);
 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, tom I, wydanie 2, A. Wróbel (red.) Warszawa 2010, ss. 1060;
 • Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, A. Wróbel (red.), Warszawa 2011, ss. 976 (publikacja będąca efektem realizacji projektu badawczego realizowanego w INP PAN w latach 2008-2010);
 • Karta Praw Podstawowych. Komentarz, A. Wróbel (red.), wyd.1, Warszawa 2013, ss. 1443; wyd. 2, Warszawa 2020, ss. 1374;
 • Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, M. Taborowski (red.), Warszawa 2017;
 • Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, A. Sołtys, M. Taborowski (red.), Warszawa 2018

Pracownicy Zakładu Prawa Europejskiego byli także zaangażowani jako redaktorzy tomów oraz współautorzy w przygotowanie – pod kierunkiem naukowym prof. Andrzeja Wróbla:

 • Komentarza do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tom I pod redakcją D. Miąsika i N. Półtorak, Warszawa 2008; tom II pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M.Szwarc-Kuczer, Warszawa 2009; tom III pod redakcją J. Łacny i D. Kornobis-Romanowskiej, Warszawa 2010);
 • Komentarza do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tom I pod redakcją D. Miąsika i N. Półtorak, Warszawa 2012, ss. 1352; tom II pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012, ss. 1692; tom III pod redakcją J. Łacny i D. Kornobis-Romanowskiej, 2012, s. 1240);
 • Systemu Prawa Unii Europejskiej (tom I: Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej pod redakcją S. Biernata, Warszawa 2020, ss. 1335; tom III: Wykładnia prawa Unii Europejskiej pod redakcją L. Leszczyńskiego, Warszawa 2019, ss. 584; tom 6: Prawo antydyskryminacyjne pod redakcją J. Maliszewskiej-Nienartowicz, Warszawa 2020, ss. 562; tom 7: Prawo rynku wewnętrznego pod redakcją D. Kornobis-Romanowskiej, Warszawa 2020, ss. 926.

Realizowane projekty naukowe

Aktualnie w Zakładzie Prawa Europejskiego realizowane są następujące projekty badawcze:

 • badania naukowe realizowane w ramach grantu NCN-2021/40/C/HS5/00134 pt. Zrównoważony kapitalizm w UE: instytucjonalna różnorodność transformacji rynków finansowych – prawna analiza ekonomii politycznej – dr Agnieszka Smoleńska
 • badania naukowe realizowane w ramach grantu NCN 2019/35/N/HS5/03902, pt. Zrównoważone zamówienia publiczne jako narzędzie realizacji celów zrównoważonego rozwoju społecznego. Aspekty prawne – mgr. Joanna Florecka;
 • badania naukowe realizowane w ramach grantu NCN 2017/27/B/HS5/03043 pt. Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego i krajowego w orzecznictwie sądowym – Prof. Andrzej Wróbel (kierownik grantu), dr Agnieszka Sołtys (wykonawca);
 • badania naukowe realizowane w ramach grantu UMO-2017/27/B/HS5/02073 Swoboda przepływu usług w modelu gospodarki dzielenia się – wyzwania regulacyjne na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej – prof. M. Szwarc;
 • Badania naukowe w ramach realizacji grantu konkursowego MNiSzW „Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad” – prof. M. Szwarc, prof. Dawid Miąsik, prof. M. Domańska, dr Agnieszka Sołtys, dr Katarzyna Strąk

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
pok. 216 (dawny 220)
tel. (22) 65-72-885
dyżur: poniedziałki w godz. 14:00-16:00