dr Agnieszka Sołtys

Kontakt:
tel. (22) 65-72-885
email: agn.soltys@post.pl
dyżur: poniedziałek, godz. 12.00-13.00, pok. 216 (dawny 220)
 

Dr Agnieszka Sołtys jest absolwentką (cum laude) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; stopień doktora nauk prawnych uzyskała, z wyróżnieniem, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; ukończyła studia podyplomowe prawa europejskiego na Uniwersytecie w Oksfordzie; studiowała w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze oraz na Uniwersytecie w Utrechcie; odbywała pobyty badawcze m.in. w European University Institute we Florencji oraz w Corte Costituzionale w Rzymie; jest radcą prawnym – ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i złożyła egzamin radcowski (z 3 lokatą przy 130 kandydatach).

W 2016 r. dr Agnieszka Sołtys otrzymała wyróżnienie w 51 konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną przyznane za rozprawę doktorską: “Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej”. Uczestniczka projektu „Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad”, finansowanego ze środków MEiN w programie DIALOG.

Dr Agnieszka Sołtys jest autorką szeregu publikacji z zakresu prawa UE oraz opinii prawnych i ekspertyz dla instytucji publicznych (m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP).

Dr Agnieszka Sołtys jest sekretarzem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz członkiem komisji rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (stowarzyszenia działającego w ramach Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego (FIDE)).

W ramach aktualnie prowadzonych prac badawczych dr Agnieszka Sołtys uczestniczy m.in. w pracach publikacyjnych nad Systemem Prawa Unii Europejskiej (wyd. Beck) oraz w badaniach realizowanych w ramach grantu NCN 2017/27/B/HS5/03043 pt. Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego i krajowego w orzecznictwie sądowym. Kierownikiem projektu grantowego jest prof. Andrzej Wróbel.

Stosowanie prawa unijnego przez sądy krajowe; Instrumenty zapewnienia efektywności prawa UE w krajowych porządkach prawnych; Konstytucjonalizacja prawa UE.

Nagrody:

 • Wyróżnienie w 51 konkursie „Państwa i Prawa” (2016) na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną przyznane za rozprawę doktorską: “Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej”;
 • Laureatka konkursu MNiSzW „Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad”, 2020

Stypendia

 • stypendium w ramach Programu FCO Chevening – studia podyplomowe na Uniwersytecie w Oxfordzie;
 • stypendium przyznane przez Ministra Spraw Zagranicznych Holandii – kurs prawa międzynarodowego publicznego w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze;
 • stypendium przyznane w ramach Programu Tempus – studia na Uniwersytecie w Utrechcie;
 • stypendium przyznane przez rząd Austrii – kurs prawa UE na Uniwersytecie w Graz i Uniwersytecie w Mariborze.
 1. The Court of Justice of the European Union in the case law of the Polish Constitutional Court: The current breakdown in view of Polish constitutional jurisprudence pre-2016, Hague Journal on the Rule of Law 2022
 2. Relacja zasady bezpośredniego skutku i zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Europejski Przegląd Sądowy 2022, nr 6
 3. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa UE i prawa krajowego wobec współczesnych wyzwań dla europejskiego porządku konstytucyjnego, Państwo i Prawo 2021, nr 4
 4. Prawo do milczenia osób fizycznych w postępowaniach administracyjnych, które mogą prowadzić do nałożenia sankcji o charakterze karnym – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2.02.2021 r., C-481/19, DB przeciwko Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), Europejski Przegląd Sądowy 2021, nr 8
 5. Cechy i charakter prawa unijnego oraz problem jego konstytucjonalizacji (w:) System Prawa Unii Europejskiej. Tom I. Podstawy i źródła prawa UE, red. S. Biernat, Wydawnictwo Beck 2020
 6. Cele Unii Europejskiej (w:) System Prawa Unii Europejskiej. Tom I. Podstawy i źródła prawa UE, red. S. Biernat, Wydawnictwo Beck 2020
 7. Wartości Unii Europejskiej (w:) System Prawa Unii Europejskiej. Tom I. Podstawy i źródła prawa UE, red. S. Biernat, Wydawnictwo Beck 2020
 8. (wspólnie z D. Miąsikiem) chapter on Poland (w:) National Courts and the Enforcement of EU Law. The Pivotal Role of National Courts in the EU Legal Order, The XXIX FIDE Congress in The Hague, 2020 Congress Publications, Vol. 1, red, M. Botman, J. Langer, the Hague 2020
 9. Odmowa zastosowania nienotyfikowanych przepisów technicznych a przepisy sankcjonujące (w:) Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, red. A. Sołtys, M. Taborowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2018
 10. Obowiązek wykładni zgodnej w kontekście wykładni prawa UE przez sądy polskie (w:) System Prawa Unii Europejskiej. Tom III. Wykładnia Prawa UE, red. L. Leszczyński, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2018
 11. Wykładnia prawa UE w orzecznictwie TK (w:) System Prawa Unii Europejskiej. Tom III. Wykładnia Prawa UE, red. L. Leszczyński, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2018
 12. A. Sołtys, M. Taborowski (red.), Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2018
 13. Normatywne znaczenie niewiążących aktów prawa unijnego w procesie stosowania prawa przez organy krajowe w sprawach antymonopolowych i regulacyjnych (w:) Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, C.H.Beck 2017
 14. The obligation to interpret national law in accordance with European Union law in the jurisprudence of Polish Constitutional Court – focus on limits, The European Journal of Public Matters 2017
 15. Pozasądowa ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej (w:) Powszechne środki ochrony prawnej (petycje, wnioski, skargi) w prawie administracyjnym jako instrumenty ochrony praw obywatelskich, red. G. Sibiga, M. Błachucki, Presscom 2017
 16. Bezpośredni skutek prawa unijnego (w:) Lex Navigator, red. nauk. A. Wróbel, Wolters Kluwer 2017
 17. Wykładnia prounijna (w:) Lex Navigator, red. nauk. A. Wróbel, Wolters Kluwer 2017
 18. Autonomia proceduralna i jej ograniczenia (w:) Lex Navigator, red. nauk. A. Wróbel, Wolters Kluwer 2017
 19. Odmowa stosowania nienotyfikowanych przepisów technicznych (w:) Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, red. M. Taborowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
 20. recenzja publikacji: Transnational Law. Rethinking European Law and Legal Thinking, red. M. Maduro, K. Tuori oraz S. Sankari, Cambridge University Press 2014 (w:) Państwo i Prawo 2016, nr 12
 21. monografia: Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej, Warszawa (wydawca: Wolters Kluwer) 2015, liczba arkuszy wydawniczych: 45 (stron: 774)
 22. Kontrola sądowa w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w świetle opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 12
 23. Obowiązek wykładni zgodnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – część I, Europejski Przegląd Sądowy 2014, Nr 4
 24. Obowiązek wykładni zgodnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – część II, Europejski Przegląd Sądowy 2014, Nr 5
 25. Wykładnia prawa krajowego zgodnie z dyrektywami jako środek zapewnienia skuteczności orzeczeniom TS (podjętym w trybie art. 267 TFUE) w polskim porządku prawnym (w:) Zapewnianie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, red. A. Wróbel, Warszawa 2011
 26. Wykładnia contra legem jako kryterium wyznaczania granicy obowiązku wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem UE w polskim porządku prawnym (w:) Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. S. Biernat, S. Dudzik, Warszawa 2011
 27. Publikacje wydawane przez kancelarię prawną Allen&Overy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, m.in.: Competition Law in Poland, 2003 z coroczną aktualizacją do 2007; State Aid in Poland – issues for investors, 2004 z coroczną aktualizacją do 2007; Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe, 2006 (współautorka)
 28. Spór o zasadę supremacji (w:) Studia z prawa europejskiego, w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. S. Biernat, Kraków 2000
 29. Notion of Anticompetitive Concentration in Law of the European Community and the Republic of Poland (w:) Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union, red. European Public Law Center, Esperia Publications Ltd., London 1998

 

1 komentarz do “dr Agnieszka Sołtys”

 1. Joanna Kurczab

  Na wniosek MEIN sprostowano informację – laureatka konkursu MEIN na: Uczestniczka projektu „Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad”, finansowanego ze środków MEiN w programie DIALOG.

Możliwość komentowania została wyłączona.