Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy – Jerzy Wratny

Autor monografii szeroko i dokładnie omawia temat partycypacji pracowniczej w kontekście zmieniających się stosunków pracy w XX i XXI w. na tle prawno-porównawczym. Kładzie nacisk na wielostronność uwarunkowań partycypacji, w szczególności jej głębokie oddziaływanie na sferę interesów pracowników i pracodawców.

Monograficzne podejście do podjętego tematu zaowocowało objęciem rozważaniami wszystkich kluczowych zagadnień prawnych, związanych z pracowniczą partycypacją, z uwzględnieniem ewolucji jej regulacji prawnej w Polsce. W tym wątku zasługuje na uwagę zwłaszcza uporządkowana relacja o kształtowaniu się poglądów i aktów prawnych o pracowniczej partycypacji pod wpływem „Solidarności” oraz w procesie prywatyzowania polskiej gospodarki i w następstwie implementacji prawa europejskiego. Walorem wieloaspektowy rozważań jurydycznych, wzbogaconych zwłaszcza o konstrukcje prawa handlowego, są odniesienia do dorobku nauk pozaprawnych, zajmujących się rolą człowieka w procesie pracy.


Autor omawia pojęcie oraz ideowe korzenie partycypacji, charakteryzuje partycypację przedstawicielską oraz omawia jej genezę i rozwój. Jako osobne zagadnienie przybliża rozwój partycypacji przedstawicielskiej w Polsce. W publikacji podjęto również problem partycypacji kapitałowej oraz akcjonariatu pracowniczego. Autor nie pomija też ważnej teoretycznie i praktycznie kwestii roli związków zawodowych w realizacji idei pracowniczej partycypacji. Zwraca przy tym uwagę na rozwiązania wynikające z prawa unijnego, zwłaszcza ustanawiające w państwach członkowskich rady pracownicze jako organ pozazwiązkowy. Zauważa, że zarówno przedstawicielstwo związkowe, jak i organy partycypacyjne mogą się posługiwać w stosunkach z pracodawcą tą samą metodą negocjacyjną, właściwą i w konfliktach i w partycypacji. Ocenia, że pozazwiązkowe organy partycypacyjne wydają się być lepiej dostosowane do form przedsiębiorstwa dominujących w gospodarce wolnorynkowej.

Prof. Jerzy Wratny pozostaje wierny głoszonej w swoim piśmiennictwie idei „upodmiotowienia pracownika w środowisku pracy”, a partycypację pracowniczą uważa za narzędzie tego upodmiotowienia, czyniące pracownika „współgospodarzem swojego warsztatu pracy”.

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją prof. Seredyńskiego, opublikowaną na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich.


Wydawca: C.H. Beck
ISBN: 978-83-8158-366-4
Wydanie: Warszawa 2019
Seria: Monografie Prawnicze
Ilość stron: 236