Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Monografia dr Ewy Suknarowskiej-Drzewieckiej, opublikowana w Wydawnictwie Frel w 2018 poświęcona została problematyce przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, budzącej w doktrynie i orzecznictwie pewne wątpliwości interpretacyjne. Pomimo bowiem, że przepisy Kodeksu pracy dotyczące przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy są wzorowane na uregulowaniach cywilnoprawnych, to przeniesione na grunt prawa pracy statuują instytucję prawa pracy wymagającą systemowej wykładni, uwzględniającej specyfikę tej gałęzi prawa. Dotyczy to zwłaszcza takich kwestii, jak zakres przedmiotowy znaczenia pojęcia „roszczeń ze stosunku pracy”, terminy przedawnienia, rozpoczęcie i upływ biegu przedawnienia oraz zawieszenie, przerwanie biegu przedawnienia. Podjęty przez autorkę temat należy uznać za aktualny i istotny społecznie.

Złożoność problematyki wymagała od autorki uwzględnienia zarówno historycznego, jak i współczesnego dorobku doktryny prawa pracy, prawa cywilnego, a przede wszystkim dorobku orzecznictwa Sądu Najwyższego. Obszerna bibliografia świadczy o tym, że autorka w dużej mierze korzystała z dorobku doktryny prawa cywilnego dotyczącego instytucji przedawnienia, co do zasady, koncentruje się jednak na analizie problemów dotyczących przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy z punktu widzenia prawa pracy. Dr hab. Antoni Dral, prof. WSPiA pokreślił w recenzji wydawniczej, że monografia stanowi cenny przyczynek dla rozwoju prawa pracy zarówno w jego warstwie naukowej, jak i w zakresie praktyki stosowania instytucji przedawnienia.


„Monografia prezentuje akademicki poziom merytoryczny i formalny. Autorka w sposób profesjonalny wykorzystuje warsztat naukowy, uwzględniając wyniki badań naukowych dotyczących instytucji przedawnienia zarówno na gruncie prawa pracy, jak i prawa cywilnego. Szczególny nacisk położony został jednak na przedstawienie dorobku orzecznictwa sądowego. Analiza orzecznictwa dokonywana w ramach poszczególnych zagadnień merytorycznych została poprzedzona uwagami teoretycznymi. Ustalenia te pozwalają na lepsze rozumienie istoty i funkcji przypisanych instytucji przedawnienia przez ustawodawcę. […] Biorąc pod uwagę rzeczowość i istotne uwagi teoretyczno-prawne zawarte w monografii wyrażam przekonanie, że może ona służyć nie tylko praktykom jako pomoc w zakresie stosowania prawa pracy ale także teoretykom tej dziedziny prawa. Opracowanie można także zakwalifikować jako pomoc dydaktyczną oraz źródło wiedzy dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz źródło przygotowywanych prac dyplomowych i zaliczeniowych.”

Wiodącą metodą badawczą stosowaną przez autorkę jest metoda dogmatyczno-prawna. Uzupełniająco, rolę metody empirycznej pełni badanie szerokiego zestawu orzecznictwa sądowego. Zaletą monografii jest również kompleksowe podejście metodologiczne do poszczególnych przepisów kodeksu pracy statuujących instytucję przedawnienia, z uwzględnieniem praktyki ich stosowania, co odzwierciedla analizowane orzecznictwo sądowe. W konsekwencji monografia daje obraz praktyki stosowania omawianej instytucji prawnej. Z uwagi na przystępność merytoryczną oraz usystematyzowaną treść monografia posiada także walory dydaktyczne.


Autor: dr Ewa Suknarowska-Drzewiecka
Wydawca: Frel
ISBN: 978-83-64691-44-7
Wydanie: Warszawa 2018
Seria: Prawo Pracy
Ilość stron: 182
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN sygn. 54505


Zobacz inne książki Autorki dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Uprawnienia rodzicielskie pracowników

Więcej informacji