Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne – Celina Nowak

Będąca efektem realizowanego w latach 2010-2013 grantu Współczesne tendencje w zakresie kryminalizacji a polskie prawo karne monografia pt. „Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne” przedstawia kompleksową i wielopłaszczyznową analizę oraz ocenę dotychczasowego wpływu procesów globalizacyjnych na prawo karne, w tym polskie prawo karne materialne.


Zasadnicza część zagadnień zaprezentowanych w książce dotyczy procesu umiędzynarodowienia (internacjonalizacji) prawa karnego w ujęciu teoretycznym i na przykładzie prawa polskiego. Szczegółowo omówiono zmiany polskiego kodeksu karnego (od wejścia w życie) w perspektywie mieszania się systemów prawnych na świecie. Analiza zmian polskiego prawa karnego materialnego pozwoliła na ukazanie wpływu procesów globalizacyjnych na prawo krajowe. Autorka podjęła próbę uchwycenia dynamiki przeobrażeń polskiego prawa karnego, ukazania stopnia jego transformacji. Rozważania, odnoszące się do wpływu globalizacji na prawo karne oraz do teorii umiędzynarodowienia, mają dużą wartość z punktu widzenia oceny prawa krajowego, zaś analiza procesu zmiany prawa krajowego stanowi ilustrację zjawisk składających się na globalny trend przeobrażeń systemów prawnych.

Zawarte w opracowaniu rozważania odnoszące się do wpływu globalizacji na prawo karne oraz do teorii umiędzynarodowienia mają dużą wartość z punktu widzenia oceny prawa krajowego i krajowej polityki kryminalnej, zaś analiza procesu zmiany prawa krajowego stanowi ilustrację zjawisk składających się na globalny trend przeobrażeń systemów prawnych.

Uzasadnieniem dla podjęcia badań nad tymi zagadnieniami było niewystarczające opracowanie ich w dotychczasowej literaturze, także światowej. Jednocześnie znaczenie pracy w aspekcie prawa polskiego oddaje fakt, że tylko w okresie obowiązywania kodeksu karnego z 1997 r. do końca sierpnia 2014 r. konieczność dostosowania prawa krajowego do przepisów międzynarodowych i ponadnarodowych była jednym z istotniejszych czynników zmiany polskiego prawa karnego. Co najmniej jedna czwarta ustaw nowelizujących kodeks karny została uchwalona ze względu na konieczność implementacji przepisów międzynarodowych i ponadnarodowych.

Przedstawiona w pracy problematyka badawcza determinuje jej strukturę. Praca składa się z czterech rozdziałów, z których dwa pierwsze poświęcone są analizie teoretycznej ogólnych relacji między procesami globalizacyjnymi a prawem, w tym prawem karnym, zaś dwa kolejne – wpływowi procesów globalizacyjnych na modyfikacje zachodzące w polskim prawie karnym w latach 1997-2014.


Wydanie: Warszawa 2014
Stan prawny: 1.09.2014 r.
Wydawca: Wolters Kluwer
Seria: Monografie
ISBN: 978-83-264-3487-7
Ilość stron: 420
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN sygn. 52976