Konferencja – 28.10.2021 – XX LAT USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY USTAWOWEJ REGULACJI PRAWA DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN serdecznie zaprasza na konferencję organizowaną 28 października 2021 r. w formule online pt. „XX lat ustawy o dostępie do informacji publicznej – podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej”.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja, której można dokonać pod adresem: Link.

Osobom zarejestrowanym zostanie wysłany link tuż przed konferencją.


Program konferencji:

1) Otwarcie konferencji

dr hab., prof. INP PAN Celina Nowak, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN


2) Wykład wprowadzający

Potrzeba „ustawy matki” – dostęp do informacji publicznej w poglądach Profesor Teresy Górzyńskiej
dr hab., prof. INP PAN Grzegorz Sibiga, Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN


3) Panele:

Panel I
Ustawa o dostępie do informacji publicznej po 20 latach od uchwalenia – próba podsumowania

Referaty:
Czy funkcjonowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej spełniło założenia jej twórców?
adw. Jan Stefanowicz, ekspert Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także dotyczących jawności procedur decyzyjnych i grup interesów (2000-2001)

Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w kształtowaniu prawa do informacji publicznej
dr hab., prof. UKSW Małgorzata Jaśkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rola i znaczenie zwrotów niedookreślonych w praktyce realizacji prawa dostępu do informacji publicznej
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski

Ustawa o dostępie do informacji publicznej – czy gwarantuje pozyskiwanie informacji przez prasę?  Ocena dziennikarza.
red. Sławomir Wikariak, Dziennik Gazeta Prawna

Panel II
Węzłowe problemy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej

Referaty:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
dr hab., prof. UKSW Bartosz Majchrzak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Granice prawa dostępu do informacji publicznej w świetle Konstytucji
prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz, Uniwersytet Jagielloński

Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej
dr hab., prof. UKSW Agnieszka Piskorz–Ryń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prawo do informacji publicznej a prawo do ochrony danych osobowych – rzeczywista czy iluzoryczna kolizja?
dr hab. Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych, Uniwersytet Gdański

Czy prawo do informacji publicznej może zastąpić uprawnienia informacyjne strony z k.p.a.? dr hab., prof. INP PAN Mateusz Błachucki, Instytut Nauk Prawnych PAN

Karnoprawna ochrona prawa dostępu do informacji publicznej
dr hab., Michał Rusinek, Uniwersytet Jagielloński

Biuletyn Informacji Publicznej dzisiaj – anachronizm prawny i informatyczny czy wciąż przydatna instytucja?
Sylwester Szczepaniak, Instytut Nauk Prawnych PAN

Panel dyskusyjny III
Czy potrzebujemy nowej ustawy o dostępie do informacji publicznej?
Moderator: dr hab., prof. INP PAN Grzegorz Sibiga (INP PAN)

Uczestnicy:
Krzysztof Izdebski (Open Contracting Partnership)
red. Sławomir Wikariak (Dziennik Gazeta Prawna)
dr hab., prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz (Uczelnia Łazarskiego)
dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik (Najwyższa Izba Kontroli)


Konferencja organizowana z okazji 20 rocznicy uchwalenia ustawy o dostępie do informacji publicznej. ma skonfrontować założenia ustawodawcy z praktyką stosowania ustawy, która rozwinęła się przez dwie dekady. Szczególna rola w tym zakresie przypadła orzecznictwu sądów administracyjnych. Założeniem konferencji jest pokazanie zarówno spojrzeń generalnych i przekrojowych, jak również analiza szczegółowych zagadnień stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pewnym podsumowaniem ma być ostatni panel dyskusyjny poświęcony perspektywom rozwoju prawa do informacji publicznej i odpowiedzi na pytanie, czy nowa ustawa o dostępie do informacji publicznej jest potrzebna. Konferencja poświęcona będzie pamięci prof. Teresy Górzyńskiej, prekursora polskiego prawa do informacji publicznej oraz wieloletniego kierownika Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

Planowana konferencja stanowi również kontynuację dotychczasowego dorobku konferencyjnego i publikacyjnego Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN. Ponad dekadę lat temu INP PAN zorganizował konferencję poświęconą ówczesnej sytuacji prawa dostępu do informacji publicznej. Wymiernym skutkiem tamtej konferencji była publikacja pokonferencyjna. Zarówno sama konferencja jak i publikacja okazały się dużym sukcesem wskazując, że problematyka stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno badaczy jak i praktyków prawa administracyjnego.

Publikacja z tamtej konferencji dostępna jest tutaj.


Bazując na naszych doświadczeniach z poprzedniej konferencji chcielibyśmy zaproponować wspólną dyskusję nad aktualnym stanem prawa dostępu do informacji publicznej AD 2021.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z innymi publikacjami będącymi rezultatem organizowanych przez Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN konferencji naukowych:
Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa.
Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli.
Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych.
Analiza i ocena zmian Kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011.
Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019.