Zakład Prawa Karnego INP PAN oraz Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt. “Aktualne problemy prawa karnego UE”, MS Teams, 22.09.2021 r.

Rejestracja Otwarta.


Program konferencji obejmuje referaty pogrupowane w VIII panelach tematycznych.

Rejestracja na konferencję.


PANEL I

MIĘDZY SKUTECZNOŚCIĄ A GWARANCYJNOŚCIĄ PRAWA KARNEGO UE

Skuteczność prawa unijnego – granice represji karnej – ochrona praw podstawowych – w poszukiwaniu równowagi
Prof. INP PAN, dr hab. Monika Szwarc, Zakład Prawa Europejskiego, Instytut Nauk Prawnych PAN

Erozja zasady wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych w ramach współpracy sądowej na terenie UE
Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania osób skazanych na karę pozbawienia wolności w świetle prawa karnego Unii Europejskiej
Prof. UWM, dr hab. Joanna Beata Banach-Gutierrez, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dr Małgorzata Janicz, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce

Autonomiczna wykładnia prawa dokonywana przez Trybunał Sprawiedliwości jako narzędzie harmonizacji w ramach współpracy sądowej w sprawach karnych
Mgr Krzysztof Baranowski, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN


PANEL II

KSZTAŁTOWANIE SIĘ EUROPEJSKIEJ PROCEDURY KARNEJ

Dostęp oskarżonego do obrońcy w polskim postępowaniu karnym – uwagi na tle dyrektywy PE i Rady 2013/48/UE z 22.10.2013 r.
Dr Justyna Głębocka, Katedra Międzynarodowego Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Pojęcie postępowania karnego w świetle prawa UE
Mgr Krystyna Warylewska-Kamuś, Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

Unijne przepisy prawa dowodowego w procesie karnym – następny etap integracji?
Mgr Dominika Czerniak, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

Podstawowe problemy implementacji dyrektyw unijnych chroniących prawa procesowe oskarżonego
Mgr Dorota Czerwińska, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski


PANEL III

GŁÓWNE INSTRUMENTY WSPÓŁPRACY W SPRAWACH KARNYCH: PERSPEKTYWA POLSKA

Zmiany w praktyce stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania przez polskie sądy – nowe tendencje, ale czy nowa jakość?
Prof. INP PAN, dr hab. Witold Klaus, dr Justyna Włodarczyk-Madejska, mgr Dominik Wzorek – Zakład Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych PAN

Europejski nakaz dochodzeniowy w praktyce sądowej i prokuratorskiej – ujawnione problemy i perspektywy rozwoju
Mgr Joanna Klimczak, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, mgr Dominik Wzorek, Zakład Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych PAN

Europejski Nakaz Dochodzeniowy – refleksje po trzech latach obowiązywania
Mgr Katarzyna Stokłosa, Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska z dyscyplinami: prawo oraz filozofia przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski


PANEL IV

AKTUALNE PROBLEMY HARMONIZACJI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO

Bezkarność homofobicznej mowy nienawiści
Prof. UŁ, dr hab. Jan Kulesza, Katedra Prawa Karnego, Zakład Nauki o Przestępstwie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Ekobójstwo – wybrane uwagi na temat rozwoju prawa karnego środowiska
Dr Daria Danecka, Zakład Prawa Karnego, Instytut Nauk Prawnych PAN

Przestępczość farmaceutyczna w Unii Europejskiej – zagadnienia wybrane
Dr Aleksandra Komar-Nalepa, Katedra Międzynarodowego Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Brak zgody jako przesłanka zgwałcenia – działania zmierzające do harmonizacji znamion czynu zabronionego w Unii Europejskiej
Klaudia Jakubowicz, studentka prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski


PANEL V

POZBAWIANIE SPRAWCÓW KORZYŚCI Z PRZESTĘPSTWA: PERSPEKTYWY ROZWOJU PRAWA KARNEGO UE

Nowy mechanizm wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty – wyzwania i szanse dla prawa polskiego
Dr Ariadna H. Ochnio, Zakład Prawa Karnego, Instytut Nauk Prawnych PAN

Instytucje rozszerzonej i prewencyjnej konfiskaty jako wyznaczniki rozwoju europejskiego prawa karnego
Prof. UJ, dr hab. Janusz Raglewski, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Minimalny standard konfiskaty w prawie europejskim po wyroku TSUE w sprawie Agro in 2001
Mgr Gniewomir Wycichowski-Kuchta, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Niespójność przepisów w zakresie ścigania przestępstw prania brudnych pieniędzy
Dr Krystyna Patora, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki


PANEL VI

PROKURATURA EUROPEJSKA: POTENCJAŁ W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI

Ochrona interesów finansowych UE w perspektywie utworzenia Prokuratury Europejskiej
Prof. INP PAN, dr hab. Celina Nowak, Zakład Prawa Karnego, Instytut Nauk Prawnych PAN

Postępowanie karne w sprawach transgranicznych wyłudzeń podatku VAT
Prof. UW, dr hab. Szymon Pawelec, Katedra Międzynarodowego Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Prokuratura Europejska – aktualny stan oraz perspektywa współpracy z państwami nieuczestniczącymi
Dr Barbara Dudzik, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

EPPO jako wyraz wzmocnionej współpracy państw członkowskich UE w perspektywie rozwoju europejskiego prawa karnego
Mgr Sylwia Góźdź, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN


PANEL VII

PROBLEMY DOSTĘPU DO DANYCH ELEKTRONICZNYCH I RETENCJI DANYCH W ŚWIETLE OCHRONY PRAW PODSTAWOWYCH

Swobodny przepływ danych elektronicznych w UE
Dr Martyna Kusak, Zakład Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Procedura uzyskiwania dowodów na podstawie European Production Order jako przejaw nierównego traktowania dowodów w postępowaniu karnym
Mgr Justyna Sarkowicz, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pozyskiwanie elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych z elementem transgranicznym w pracach legislacyjnych prawodawcy unijnego
Michał Gębicki, student prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski

Obowiązek retencji danych w świetle orzecznictwa TSUE
Mgr Michalina Marcia, Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej, Uniwersytet Wrocławski


PANEL VIII

AKTUALNE PROBLEMY ORZECZNICTWA TSUE

Wykonanie kary o charakterze pieniężnym w stosunku do osoby niebędącej sprawcą wykroczenia – uwagi na kanwie wyroku TSUE z dnia 5 grudnia 2019 r., w sprawie C-671/18 – Centraal Justitieel Incassobureau
Prof. INP PAN, dr hab. Hanna Kuczyńska, Zakład Prawa Karnego, Instytut Nauk Prawnych PAN

System przekazywania skazanych pomiędzy państwami członkowskimi UE w świetle wyroku TSUE w sprawie C-573/17 Popławski
Adw. Michał Hara, Zespół Prawa Karnego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Wykładnia pojęcia „dużej ilości narkotyków” w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a odpowiedzialność karna z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
prof. KPSW, dr hab. Czesław P. Kłak, Katedra Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych, Instytut Prawa i Administracji, Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Pojęcie „osoby prawnej” w związku z uznawaniem i wykonaniem kar o charakterze pieniężnym nałożonych na osoby prawne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 marca 2020 r., C-183/18
prof. KPSW, dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk – Kłak, Katedra Prawa Porównawczego i Prawa Pracy, Instytut Prawa i Administracji, Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy


Szczegółowy program konferencji.