Centrum Analiz Prawnych Wspólnej Polityki Rolnej


Powołane w lutym 2020 r. Centrum Analiz Prawnych Wspólnej Polityki Rolnej (CAPWPR) stanowi jednostkę badawczo-analityczną Instytutu Nauk Prawnych PAN skupiającą się na problemach prawnych funkcjonowania polityki rolnej Unii Europejskiej (Wspólnej Polityki Rolnej – WPR).


Do podstawowych zadań Centrum należy:

  1. prowadzenie badań nad Wspólną Polityką Rolną i skutkami realizowania tej polityki dla porządków prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej;
  2. przygotowywanie własnych i zleconych analiz oraz opinii prawnych z zakresu prawa rolnego i żywnościowego Unii Europejskiej;
  3. nawiązywanie, utrzymywanie i koordynowanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie badań nad prawodawstwem rolnym i żywnościowym Unii Europejskiej;
  4. współpraca z krajowymi i unijnymi Instytucjami w zakresie oceny aktualnego stanu unijnej legislacji rolnej, perspektyw rozwojowych oraz jej oddziaływania na prawodawstwo poszczególnych państw członkowskich;
  5. promowanie problematyki prawnej WPR (m.in. poprzez organizowanie konferencji naukowych oraz działalność popularyzatorską).

Idea Centrum oparta jest na otwartości w nawiązywaniu współpracy badawczej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel.: 22/826-75-71