Centrum Prawa Nowych Technologii


Utworzenie w Instytucie Nauk Prawnych PAN Centrum Prawa Nowych Technologii (CPNK) rozszerza możliwość prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej w zakresie współczesnych kierunków rozwoju prawa, które występują we wszystkich innowacyjnych działach gospodarki. CPNK zamierza wykorzystać kompleksowość i komplementarność wiedzy z zakresu wielu gałęzi prawa. Przedmiotem badań CPNK będą w szczególności zagadnienia własności intelektualnej i ochrony technologii (know-how), handlu elektronicznego oraz ochrony konkurencji i konsumenta, mediów elektronicznych oraz prawnej ochrony informacji. Rezultat działalności CPNK pozwoli na wykorzystanie podejścia interdyscyplinarnego, którego efektem będzie przygotowanie i wspieranie projektów w każdej fazie ich rozwoju, w szczególności na etapie wdrożenia, zbycia praw lub udzielenia licencji albo zakończenia budowy odpowiedniej infrastruktury produkcyjnej i rozpoczęcia sprzedaży produktów wytworzonych według nowej technologii.


Merytorycznym założeniem badań naukowych dotyczących prawa nowych technologii powinien być postulat adaptacji efektywnych modeli ekonomicznych, przykładowo w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej lub korzystania z oprogramowania komputerowego, w tym wprowadzania zasad przeciwdziałających praktykom tzw. geoblokowania. Wśród proponowanych tematów badawczych można wskazać problematykę ustalenie relacji prawa własności intelektualnej do prawa konkurencji w erze nowych technologii. W zakresie handlu elektronicznego istotny jest temat zawierania umów on-line (B2B, B2C) przy wykorzystaniu elektronicznych instrumentów płatniczych.


CPNK będzie uczestniczyć w środowisku naukowym, akademickim oraz gospodarczym poprzez udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe oraz organizację konferencji. CPNK może w tym zakresie podjąć się próby integracji lub współpracy z licznymi ośrodkami, których celem jest opracowanie i wdrażanie innowacji oraz nowych technologii (inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra innowacji, klastry etc.). CPNK może stać się również organizatorem studiów podyplomowych, których celem jest przedstawienie uczestnikom szeroko rozumianego prawa nowych technologii. Adresatem studiów powinni być praktycy wykonujący zawody prawnicze (radcowie prawni i adwokaci), prawnicy wewnętrzni przedsiębiorstw informatycznych i technologicznych, osoby zarządzające projektami, w szczególności w sektorze mediów, IT i telekomunikacji, a także pracownicy instytucji publicznych i samorządowych odpowiedzialni za obszar nowych technologii.

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa