Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego


Główne obszary badań naukowych:

I. Wspólna Polityka Rolna (WPR) – zagadnienia prawne

 • postanowienia rolne w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
 • relacja pomiędzy rynkiem wewnętrznym a WPR
 • reguły konkurencji w rolnictwie
 • pomoc publiczna dla sektora rolnego
 • płatności bezpośrednie
 • prawne aspekty funkcjonowania wspólnej organizacji rynków rolnych
 • polityka strukturalna WPR

II. Prawo żywnościowe

 • zasady ogólne prawa żywnościowego
 • ograniczenia ilościowe i środki o skutku równoważnym w handlu produktami rolnymi
 • klauzule ochronne w prawie żywnościowym
 • nowa żywność
 • suplementy diety
 • znakowanie żywności

III. Międzynarodowe prawo rolne

 • handel międzynarodowy produktami rolnymi
 • rolnictwo w obszarze negocjacji WTO
 • prawo człowieka do żywności
 • pomoc żywnościowa i problem biedy w prawie międzynarodowym

IV. Teoria prawa rolnego

 • specyfika regulacji prawnorolnej – aspekty teoretycznoprawne
 • metody interpretacji prawa rolnego
 • koncepcja legislacyjna gospodarstwa rolnego
 • obrót nieruchomościami rolnymi

Realizowane projekty badawcze:
 • Regulacje WTO dotyczące międzynarodowego handlu produktami rolnymi i ich wpływ na kształt Wspólnej Polityki Rolnej (2014-2016, wykonawca: dr P. Popardowski, projekt badawczy dla młodych naukowców finansowany przez MNiSW);
 • Wspólna Polityka Rolna wobec krajowej pomocy dla rolnictwa (2012-2014, wykonawca dr P. Popardowski, projekt badawczy dla młodych naukowców finansowany przez MNiSW).
 • A. Jurcewicz, P. Popardowski. [w:] H. J. Blanke, S. Mangiameli (red.) Treaty on the Functioning of the European Union – A Commentary, Volume I: Preamble, Articles 1-89, Heidelberg – New York – Dordrecht – London 2020, wyd. Springer International Publishing [komentarz do art. 38-44 TFUE);
 • P. Popardowski, Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej, Warszawa 2019, wyd. Wydawnictwo INP PAN;
 • A. Jurcewicz, Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer Polska;
 • A. Jurcewicz (red.), Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, Warszawa 2010, wyd. Instytut Wydawniczy EuroPrawo;
 • A. Jurcewicz, B. Włodarczyk, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, [w:] P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2019;
 • P. Popardowski, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99), Warszawa 2017, wyd. C.H. BECK [komentarz do art. VI, IX, X, XVI, XXI-XXIII, XXVIII, LV-LXIII, LXV PWKC];
 • A. Jurcewicz, P. Popardowski, Przemiany własności w rolnictwie – kontekst systemowy z perspektywy prawa krajowego i unijnego, Studia Prawnicze 2014, nr 1;
 • A. Jurcewicz, P. Popardowski, Kształtowanie struktury agrarnej w Polsce – kilka refleksji na tle ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Studia Prawnicze 2016, nr 4.

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
pok. 222
e-mail: prawo_rolne@onet.eu
tel.: 22 657-27-81
dyżury: środy w godz. 12.00-14.00