mgr Dominik Wzorek

Kontakt:
tel. 600 392 456
email: d.wzorek@inp.pan.pl

Aktualna afiliacja naukowa

Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Absolwent studiów prawniczych (2017 r.) i administracyjnych (2019 r. ) na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa niemieckiego i kryminologii na Uniwersytecie w Heidelbergu (2019 r. ) W 2020 roku obronił również pracę licencjacką w Instytucie Socjologii UJ. Wykonawca w projekcie „Doświadczenia Polaków deportowanych z Wielkiej Brytanii wobec kontaktu z wymiarem sprawiedliwości” (Harmonia 10 2018/30/M/HS5/00816, kierownik dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN).

Polityka kryminalna i karna, problematyka bezpieczeństwa jednostki ze szczególnym uwzględnieniem badań nad strachem przed przestępczością, metody badań społecznych, prewencja kryminalna oparta o dowody (evidence-based crime prevention), sędziowski wymiar kary. Przestępczość cudzoziemców, funkcjonowanie w ramach UE współpracy sądowej w sprawach karnych, metody empiryczne w badaniach nad prawem i migracjami

  • absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2017)
  • absolwent studiów LL.M na Ruprecht-Karls Uniwersität Heidelberg (Stypendium DAAD – Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej)
  • absolwent socjologii w Instytucie Socjologii UJ (2020)
  1. W. Klaus, J. Włodarczyk-Madejska, D. Wzorek, In the Pursuit of Justice: (Ab)use of the European Arrest Warrant in the Polish Criminal Justice System, „Central and Eastern European Migration Review” (w druku).
  2. D. Wzorek, Diagnoza stanu bezpieczeństwa w oparciu o badania nad strachem przed przestępczością [w:] E.W. Pływaczewski, D. Dajnowicz-Piesiecka, E. Jurgielewicz-Delegacz, Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, s. 419-432.
  3. D. Wzorek, Po co nam więzienie? Analiza antynaturalistycznej myśli penologicznej w perspektywie praw człowieka [w:] A. Nawój-Śleszyński, A. Leszczyńska (red.), Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 267-275.
  4. D. Wzorek, Strach przed przestępczością a orientacja seksualna, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batwii” (2018) nr 25, s. 61-83.