Dziecko-rodzice-państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych edukacyjnych i przemocy domowej


Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się pierwsza monografia z serii Basic Research – praca zbiorowa „Dziecko-rodzice-państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych edukacyjnych i przemocy domowej” pod redakcją dr hab. Małgorzaty Łączkowskiej-Porawskiej, zawierająca prace dr hab. Joanny Haberko, prof. UAM, dr Katarzyny Jadach z UAM i dr Pauliny Wiktorskiej.

Wydana w modelu Open Access publikacja powstała w ramach realizacji grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki: „Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawne realizacji zasady dobra dziecka oraz partycypacji” (umowa z NCN nr UMO-2015/19/B/HS5/03014). Jest dostępna w e-Bibliotece Prawniczej dla wszystkich użytkowników.


Opcjonalnie zachęcamy do lektury poszczególnych rozdziałów:

Joanna Haberko
Prawnomedyczne relacje rodzice-dziecko-państwo (s. 13-46)
10.5281/zenodo.4311565

Katarzyna Jadach
Oświatowe konteksty wykonywania pieczy nad małoletnimi (s. 47-97)
10.5281/zenodo.4311575

Paulina Wiktorska
Dziecko w sytuacji przemocy w rodzinie w ujęciu kryminologicznym (s. 99-126)
10.5281/zenodo.4311581


Dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG w recenzji wydawniczej zauważyła, że publikacja obejmuje szerokie spojrzenie na sytuację prawną rodziców, dzieci oraz organów publicznych w ich wzajemnych relacjach, z punktu widzenia kilku gałęzi prawa (zwłaszcza cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego, karnego i międzynarodowego). Poza typowym w nauce prawa wykorzystaniem metody formalno-dogmatycznej, przedstawiane w niej zagadnienia są ukazywane również z perspektywy socjologicznej, co nadaje pracy rys interdyscyplinarny. […] Monografia nie tylko porządkuje dotychczasowy stan wiedzy w tym przedmiocie, lecz nadto wskazuje właściwe kierunki interpretacji obowiązujących unormowań, a także ich słabe punkty, wymagające interwencji ustawodawcy. Aktualność tekstu wzmacnia ukazanie bieżących prac legislacyjnych.

Klarowność wywodów powoduje, że mimo wysokiego stopnia ich specjalizacji, mogą one stanowić cenny przewodnik dla praktyków (sędziów, kuratorów, adwokatów i radców prawnych jak i osób wykonujących inne zawody prawnicze, czy pracowników socjalnych), ale również dla każdej osoby zainteresowanej przedstawioną problematyką. Z uwagi na oryginalny wkład naukowy, monografia wyrażać będzie kolejny głos w dyskusjach doktrynalnych.

Dr hab. Małgorzata Łączkowska-Porawska we Wstępie wskazała, że chociaż przedstawione w zagadnienia prawne nie wyczerpują skomplikowanego spektrum zagadnień dotyczących realizacji zasady dobra dziecka, zasady prymatu rodziców oraz zasady pomocniczości państwa. stanowią jednak przykład przenikania się prawa prywatnego i publicznego służącego temu celowi, to ukazana w trzech kolejnych rozdziałach złożoność uregulowań prawnych dotyczących małoletniego jest konsekwencją wysokiego stopnia społecznego i prawnego skomplikowania omawianych zagadnień. Opracowanie dotyczy trzech obszarów związanych ze sferą uprawnień małoletniego dziecka, w których niezbędne jest podjęcie przez państwo konkretnych działań, takich jak organizacja systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty oraz zabezpieczenie małoletnich przed przemocą domową.

Rozdział pierwszy poświęcony jest problematyce dotyczącej zagwarantowania dziecku ochrony jego zdrowia. Dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM zwraca uwagę na rolę rodziców, którzy sprawując władzę rodzicielską mają obowiązek troszczyć się o zdrowie swojego dziecka w ramach profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki oraz terapii. Państwo natomiast ma obowiązek zagwarantować dostęp do opieki medycznej we wskazanych zakresach, zwłaszcza wówczas gdy konieczne jest udzielenie świadczeń zdrowotnych. W rozdziale drugim dr Katarzyna Jadach poruszyła zagadnienia dotyczące wpływu prawa oświatowego na władzę rodzicielską. W trzecim rozdziale dr Paulina Wiktorska skupiła się nad ochroną prawną dziecka wobec zjawiska przemocy domowej.


Redakcja: dr hab. Małgorzata Łączkowska-Porawska, prof. INP PAN
Recenzja: dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66300-25-5 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-26-2 (ebook)
Ilość stron: 124
Format: książka (oprawa twarda), ebook: pdf
Cena: książka 24.90, ebook: OA


Zobacz inne książki wydane przez Autorki publikacji, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego

Więcej informacji


Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej

Więcej informacji


Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: książka 24.90, ebook: OA

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia