Intensywny Kurs Prawo Pracy po Nowelizacjach 2023 r. – problemy praktyczne

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza do uczestnictwa w kursie „Prawo Pracy po Nowelizacjach 2023 r. – problemy praktyczne”.

„Prawo Pracy po Nowelizacjach 2023 r. – problemy praktyczne” to interaktywny kurs prowadzony w formie zdalnej, którego realizację zaplanowany na dwa kolejne weekendy (terminy zajęć zostaną wkrótce opublikowane). Kurs będzie prowadzony przez wybitnych ekspertów z zakresu prawa pracy, w tym zewnętrznych specjalistów – praktyków prawa o uznanej renomie na rynku usług prawnych.

Kurs obejmuje 32h (godziny lekcyjne) zajęć w formie konwersatoriów i warsztatów, podczas których przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia z zakresu nowelizacji prawa pracy z 2023 r. Zajęcia koncentrować się będą na problemach praktycznych – identyfikowanych przez prowadzących, jak również wskazywanych przez uczestników kursu.

Co zyskają uczestnicy kursu?

 • zapoznanie się z kluczowymi zmianami wprowadzonymi przez nowelizacje prawa pracy z 2023 r.,
 • zapoznanie się ze szczegółowymi obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z wprowadzonych zmian dla pracodawcy i pracownika oraz praktycznymi formami ich realizacji,
 • uczestnictwo w inspirujących rozmowach z praktykami, w tym możliwość omawiania i rozwiązywania bieżących problemów wynikających z wprowadzonych zmian.

Każdy z uczestników, po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie, otrzyma Świadectwo ukończenia kursu „Prawo Pracy po Nowelizacjach 2023 r. – problemy praktyczne” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.


Opłata za całość kursu: 1.900 zł
Opłata rejestracyjna: 50 zł
Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i opłata za kurs): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

Częstotliwość spotkań: dwa weekendy – termin zostanie opublikowany wkrótce.

Rekrutacja: Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.

Termin zgłoszenia: do 15.02.2024 r.

Prowadzący zajęcia:

Informacje szczegółowe:
Pani Paulina Ochman, sekretarz Kursu: email: p.ochman@inp.pan.pl, tel. 699 856 879

Kto może uczestniczyć w kursie? Uczestniczyć w kursie może osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadająca tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub tytuł równoważny.

Jaki jest koszt udziału w kursie? Kurs prowadzony jest na zasadzie pełnej, jednorazowej odpłatności. Opłata za kurs wynosi 1.900 zł brutto i obejmuje również koszt wydania świadectwa ukończenia kursu. Opłata za kurs nie obejmuje opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł brutto.

Opłata za kurs uiszczana jest zgodnie z odrębną umową, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu kursu.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Osoba zamierzająca wziąć udział w kursie do 15 lutego 2024 r. powinna złożyć podpisany Druk zgłoszenia.

Ponadto, uczestnik kursu, podpisując Druk zgłoszenia oświadcza, że:

 • 1. zapoznał się z Regulaminem kursu;
 • 2. posiada tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub tytuł równoważny;
 • 3. zobowiązuje się do wniesienia opłaty za kurs;
 • 4. wyraża zgodę na przetwarzanie jego/jej danych osobowych przez INP PAN na potrzeby kursu.

W jaki sposób można złożyć dokumenty

Zgłoszenie na kurs można złożyć, do dnia 15 lutego 2024 r., w jeden z następujących sposobów:

 • 1. pocztą tradycyjną (listem poleconym), na adres: Paulina Ochman, Instytut Nauk Prawnych PAN, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00 – 330 Warszawa (list polecony), z dopiskiem „Prawo Pracy po Nowelizacjach 2023 r. – problemy praktyczne”;
 • 2. osobiście: w Sekretariacie INP PAN, pok. 272, w Pałacu Staszica, II piętro;
 • 3. pocztą elektroniczną: zgłoszenie należy przesłać na adres: p.ochman@inp.pan.pl (ważne: skuteczne złożenie zgłoszenia w wersji elektronicznej każdorazowo będzie potwierdzane e-mailem zwrotnym).
 • W przypadku składania zgłoszenia w wersji elektronicznej Uczestnik kursu jest zobowiązany dostarczyć papierową wersję zgłoszenia najpóźniej wraz z dostarczeniem podpisanej umowy o warunkach odpłatności za kurs.

Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i oplata za kurs): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

SEKRETARZ KURSU

Paulina Ochman
e-mail: p.ochman@inp.pan.pl
tel. kom.: 699 856 879