Prawo Inwestycyjno-Budowlane


Rekrutacja przedłużona do 30 września


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w II edycji studiów podyplomowych „Prawo Inwestycyjno-Budowlane”.
„Prawo Inwestycyjno-Budowlane” to dwusemestralne studia podyplomowe, których projekt został opracowany przez naukowców z INP PAN oraz zewnętrznych specjalistów – praktyków prawa, którzy razem postanowili przekazać uczestnikom studiów komplementarną wiedzę z zakresu polskiego prawa inwestycyjnego.

W ramach studiów zaproponowano 137 h merytorycznych zajęć w formie wykładów i warsztatów, podczas których przedstawione zostaną wszystkie niezbędne zagadnienia z zakresu prawa inwestycyjnego, w ramach których słuchacze otrzymają pakiet wiedzy z zakresu każdego etapu planowania i realizacji inwestycji. Istotny nacisk zostanie położony na analizę przepisów polskiego prawa budowlanego i innych, szczególnych aktów prawnych związanych z inwestycjami deweloperskimi, oraz wnikliwe omówienie praw i obowiązków uczestników procesu realizacji inwestycji budowlanej na etapie postępowania przed właściwymi organami administracji publicznej, jak i stron sporu przed sądami administracyjnymi. Uczestnicy studiów będą aktywnie angażowani w prowadzone zajęcia, tak aby przekazywana wiedza mogła znaleźć jak najszersze zastosowanie przy realizacji własnych inwestycji.

Studia kierowane są do osób z wyższym wykształceniem. Zarówno do tych, którzy już praktykują działalność inwestorską, jak i tych którzy są dopiero na początku tej drogi. Jesteśmy przekonani, że prowadzenie studiów w gronie zmotywowanych uczestników uczynią program interesującym i pozwolą zdobyć wiedzę przydatną zarówno dla tych osób którzy planują realizację dużych projektów deweloperskich jak i inwestujących w celach prywatnych.

Co zyskają uczestnicy studiów?

 • zrozumienie zagadnień prawa stosowanego w procesie inwestycyjno-budowlanym w Polsce,
 • zapoznanie się z niezbędnymi formalnościami wynikającymi z kontaktów inwestora z organami administracji publicznej jak i sądami administracyjnymi,
 • uczestnictwo w inspirujących rozmowach z praktykami, w tym możliwość dyskutowania i rozwiązywania bieżących problemów procesu inwestycyjnego.

Zajęcia będą prowadzone w systemie weekendowym w terminach od października 2023r. do czerwca 2024r., w formie zdalnej. Każdy z uczestników, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego, otrzyma Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Inwestycyjno-Budowlane” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez słuchacza Studiów 40 punktów ECTS.

Czesne za całość studiów: 5800 zł
Opłata rejestracyjna: 100 zł
Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420

Częstotliwość zjazdów: raz w miesiącu (sobota – niedziela)

Wszystkie zajęcia będą odbywać się w formule zdalnej.

Rekrutacja: Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.

Termin składania dokumentów do 30 września 2024 r. Pierwsze wykłady już w październiku.Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jakie są zasady rekrutacji?

 1. rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe jest otwarta;
 2. liczba miejsc jest ograniczona – max 80 osób;
 3. o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń (data złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe? O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadająca tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub tytuł równoważny.

Jaki jest koszt udziału w studiach podyplomowych? Studia podyplomowe prowadzone są na zasadzie, pełnej, jednorazowej odpłatności. Czesne wynosi 5.800 zł brutto i obejmuje również koszt wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Czesne nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej 100 zł brutto.

Czesne uiszczane jest zgodnie z odrębną umową, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu studiów podyplomowych. Na uzasadniony wniosek Kandydata Dyrektor Instytutu może rozłożyć czesne na raty wnoszone w wyznaczonych terminach.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do 30 września 2024 r. powinien złożyć załączony Druk zgłoszenia wraz z załącznikami, tj.:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub równorzędnych (oryginał dyplomu zostanie zwrócony na pierwszych zajęciach);
 2. dokument poświadczający zmianę nazwiska lub imienia (dokument wymagany w przypadku gdy kandydat po wydaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub równorzędnych zmienił imię, lub nazwisko).

Ponadto, uczestnik studiów podyplomowych, podpisując Druk zgłoszenia oświadcza, że:

 1. zapoznał się z Regulaminem studiów podyplomowych;
 2. zobowiązuje się do wniesienia czesnego i opłaty rekrutacyjnej;
 3. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez INP PAN na potrzeby studiów podyplomowych.

W jaki sposób można złożyć dokumenty

Dokumenty aplikacyjne można złożyć w jeden z następujących sposobów:

 1. pocztą tradycyjną (listem poleconym), na adres: Instytut Nauk Prawnych PAN, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00–330 Warszawa z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjno-Budowlanego”;
 2. osobiście: w Sekretariacie INP PAN, pok.272 lub 220 w Pałacu Staszica, II piętro;
 3. pocztą elektroniczną: zeskanowane, ww. wymagane dokumenty należy przesłać na adres: l.chodakowska@inp.pan.pl (ważne: skuteczne złożenie dokumentów w wersji elektronicznej każdorazowo będzie potwierdzane e-mailem zwrotnym przez Sekretarza studiów podyplomowych). W przypadku składania dokumentów w wersji elektronicznej zakwalifikowany Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany przedstawić Sekretarzowi studiów, pierwszego dnia zajęć oryginały tych dokumentów, celem potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” wersji przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nr konta bankowego (opłata rekrutacyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

 • Joanna Dziedzic-Bukowska – radca prawny, doktor nauk prawnych, właścicielka kancelarii specjalizującej się w procesie inwestycyjno-budowlanym, wykładowca w wyższej szkole, trener.

  Członek zespołu prawno-urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Trzynastoletni staż pracy jako orzecznik w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w wydziale zajmującym się m.in. kontrolą studiów, planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy.

  Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Współautorka Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Leksykonu prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

 
 • Wojciech Jacyno – radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem obejmującym przede wszystkim szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa inwestycji nieruchomościowych. Specjalizuje się w prawie obrotu i zagospodarowania nieruchomości, zajmuje się prawnymi aspektami przygotowania i realizacji inwestycji (jego praktyka zawodowa obejmuje w szczególności doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości w różnych formułach, bliskie są mu zagadnienia z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska).

  Wojciech Jacyno był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, w ramach której uczestniczył w pracach nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego, pierwszej w Polsce kodyfikacji szeroko rozumianego prawa inwestycyjnego.

  Jest współautorem kilku publikacji naukowych: monografii Proces inwestycji budowlanych (Wolters Kluwer), MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne (Wolters Kluwer) oraz komentarza do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (C.H. Beck).

  W chwili obecnej zajmuje stanowisko associate partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.

 
 • Grzegorz Chojnacki
  urbanista, architekt, projektant i wykładowca.

  mgr inż. arch. Grzegorz Chojnacki studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej ukończył w 1996r. a w 1999r. Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego. Posiada uprawnienia urbanistyczne od 2002 roku, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej od 2003r. oraz tytuł Rzeczoznawcy Polskiej Izby Urbanistów przyznany w 2014r.

  Od 2000r, prowadzi własną pracownię pod nazwą KANON zajmującą się projektowaniem urbanistycznym oraz wsparciem jednostek samorządowych, podmiotów komercyjnych i osób prywatnych w procesach planistycznych. Autor lub współautor kilkuset opracowań z zakresu gospodarki przestrzennej.

  Grzegorz Chojnacki również aktywnie uczestniczy w innych formach działalności zawodowej, od 2010 do 2014r. był Członkiem Prezydium Rady Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie, od 2014r. jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, był członkiem Sądów w konkursach urbanistyczno-architektonicznych, jest członkiem wielu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, między innymi Członkiem Zespołu Ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m. st. Warszawy.

 
 • Elżbieta Liberda – radca prawny – specjalizacja: prawo nieruchomości.

  Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego, Biura Nieruchomości i spółek inwestycyjnych.

  Wykładowca największych wydarzeń w branży nieruchomości.

  Od kilkunastu lat obsługuje transakcje sprzedaży i najmu nieruchomości gruntowych, mieszkalnych i komercyjnych.

  Świadczy profesjonalne doradztwo prawno-inwestycyjne z pełnym due diligence nieruchomości, optymalizacją ryzyk i maksymalizacją zysków.

  Amatorka nieszablonowych rozwiązań. Kreuje dochody z nieruchomości poprzez umiejętne regulowanie stanów prawnych, znoszenie współwłasności, inwestowanie w udziały i nieruchomości z problemami prawnymi i faktycznymi, porządkowanie spraw lokatorskich.

  Udziela bieżącego wsparcia prawnego największym graczom w sektorze rynku nieruchomości.

  Przy jej wsparciu prawnym powstało wiele lukratywnych biznesów.

  Na sali rozpraw czuje się jak ryba w wodzie. Jej niepokorna natura, cięta riposta i jak to u sportowca (zawodowo uprawia jeździectwo) – wola walki i wygranej za wszelka cenę pozawala na liczne sukcesy w sporach sądowych oraz w negocjacjach.

  Cytowana przez takie media jak Rzeczypospolita, Gazeta Prawna, specjalistyczna prasa branżowa.

  Zajmuje głos w ważnych sprawach w programach telewizyjnych takich jak Państwo w państwie, Panorama, Rzeczpospolita TV.

  Laureatka konkursu gazety prawnej i wydawnictwa Wolters Kluwer dla najlepiej rokujących młodych prawników Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra.

  Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa.

  Prowadzi bloga – Elżbieta Liberda – o prawie i nieruchomościach – www.elzbietaliberda.pl oraz v-loga na kanale youtube – Elżbieta Liberda – prawo, biznes, nieruchomości.

  Autorka bestseleru który otrzymał tytuł publikacji roku Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – „Być rentierem – jak bezpiecznie inwestować w nieruchomości pod wynajem”.

  Pomysłodawczyni i organizatorka Akademii Prawa Nieruchomości.

 
 • Piotr Grodzki – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2011r. wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych s.c. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym, prawie związanym z nieruchomościami oraz prawie cywilnym. Od 2007r. prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa.

  Od 2007r. wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Od 2012r. wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi zajęcia dla aplikantów, jak również szkolenia dla radców prawnych.

 
 • Łukasz Latos – specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z problematyką nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z szeroko pojętym procesem budowlanym oraz postępowaniami sądowymi.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich podmiotach jak Polnord S.A, Cost Nieruchomości, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Mostostal Warszawa S.A., oraz kancelariach prawnych (w tym także w Londynie). Jest radcą prawnym oraz ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych w Polskiej Akademii Nauk.

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

dr hab. Monika Domańska, prof. INP PAN, Zakład Prawa Europejskiego INP PAN

SEKRETARZ STUDIÓW

Małgorzata Muszyńska
tel. kom.: 699 859 153
e-mail: m.muszynska@inp.pan.pl

DYŻURY

pok. 272 w INP PAN w Warszawie – w terminach zjazdów