Strona główna » Studia podyplomowe » Prawo Inwestycyjne

Prawo Inwestycyjne

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w I edycji studiów podyplomowych „Prawo Inwestycyjne”.
„Prawo Inwestycyjne” to dwusemestralne studia podyplomowe, których projekt został opracowany przez naukowców z INP PAN oraz zewnętrznych specjalistów – praktyków prawa, którzy razem postanowili przekazać uczestnikom studiów komplementarną wiedzę z zakresu polskiego prawa inwestycyjnego.

W ramach studiów zaproponowano 130 h merytorycznych zajęć w formie wykładów i warsztatów, podczas których przedstawione zostaną wszystkie niezbędne zagadnienia z zakresu prawa inwestycyjnego, w ramach których słuchacze otrzymają pakiet wiedzy z zakresu każdego etapu planowania i realizacji inwestycji. Istotny nacisk zostanie położony na analizę przepisów polskiego prawa budowlanego i innych, szczególnych aktów prawnych związanych z inwestycjami deweloperskimi, oraz wnikliwe omówienie praw i obowiązków uczestników procesu realizacji inwestycji budowlanej na etapie postępowania przed właściwymi organami administracji publicznej, jak i stron sporu przed sądami administracyjnymi. Uczestnicy studiów będą aktywnie angażowani w prowadzone zajęcia, tak aby przekazywana wiedza mogła znaleźć jak najszersze zastosowanie przy realizacji własnych inwestycji.

Studia kierowane są do osób z wyższym wykształceniem. Zarówno do tych, którzy już praktykują działalność inwestorską, jak i tych którzy są dopiero na początku tej drogi. Jesteśmy przekonani, że prowadzenie studiów w gronie zmotywowanych uczestników uczynią program interesującym i pozwolą zdobyć wiedzę przydatną zarówno dla tych osób którzy planują realizację dużych projektów deweloperskich jak i inwestujących w celach prywatnych.

Co zyskają uczestnicy studiów?

 • zrozumienie zagadnień prawa stosowanego w procesie inwestycyjnym w Polsce,
 • zapoznanie się z niezbędnymi formalnościami wynikającymi z kontaktów inwestora z organami administracji publicznej jak i sądami administracyjnymi,
 • uczestnictwo w inspirujących rozmowach z praktykami w tym możliwość dyskutowania i rozwiązywania bieżących problemów procesu inwestycyjnego.

Zajęcia będą prowadzone w systemie weekendowym w terminach od października 2021 r. do czerwca 2022 r., w formie zdalnej oraz – w miarę możliwości – w formie stacjonarnej, pod adresem wskazanym przez INP PAN. Każdy z uczestników, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego, otrzyma Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Inwestycyjne” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez słuchacza Studiów 40 punktów ECTS.

Czesne za całość studiów: 5800 zł
Opłata rejestracyjna: 100 zł
Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

Rekrutacja: Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.

Termin składania dokumentów do 30 września 2021 r. Pierwsze wykłady już w październiku.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jakie są zasady rekrutacji?

 1. rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe jest otwarta;
 2. liczba miejsc jest ograniczona – max 80 osób;
 3. o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń (data złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe? O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadająca tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub tytuł równoważny.

Jaki jest koszt udziału w studiach podyplomowych? Studia podyplomowe prowadzone są na zasadzie, pełnej, jednorazowej odpłatności. Czesne wynosi 5.800 zł brutto i obejmuje również koszt wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Czesne nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej 100 zł brutto.

Czesne uiszczane jest zgodnie z odrębną umową, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu studiów podyplomowych. Na uzasadniony wniosek Kandydata Dyrektor Instytutu może rozłożyć czesne na raty wnoszone w wyznaczonych terminach.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do 19 marca 2021 r. powinien złożyć załączony poniżej „Druk zgłoszenia” wraz z załącznikami, tj.:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub równorzędnych (oryginał dyplomu zostanie zwrócony na pierwszych zajęciach);
 2. dokument poświadczający zmianę nazwiska lub imienia (dokument wymagany w przypadku gdy kandydat po wydaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub równorzędnych zmienił imię, lub nazwisko).

Ponadto, uczestnik studiów podyplomowych, podpisując „Druk zgłoszenia” oświadcza, że:

 1. zapoznał się z Regulaminem studiów podyplomowych;
 2. zobowiązuje się do wniesienia czesnego i opłaty rekrutacyjnej;
 3. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez INP PAN na potrzeby studiów podyplomowych.

W jaki sposób można złożyć dokumenty

Dokumenty aplikacyjne można złożyć w jeden z następujących sposobów:

 1. pocztą tradycyjną (listem poleconym), na adres: Instytut Nauk Prawnych PAN, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00 – 330 Warszawa z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego”;
 2. osobiście: w Sekretariacie INP PAN, pok.272 lub 220 w Pałacu Staszica, II piętro;
 3. pocztą elektroniczną: zeskanowane, ww. wymagane dokumenty należy przesłać na adres: l.chodakowska@inp.pan.pl (ważne: skuteczne złożenie dokumentów w wersji elektronicznej każdorazowo będzie potwierdzane e-mailem zwrotnym przez Sekretarza studiów podyplomowych). W przypadku składania dokumentów w wersji elektronicznej zakwalifikowany Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany przedstawić Sekretarzowi studiów, pierwszego dnia zajęć oryginały tych dokumentów, celem potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” wersji przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nr konta bankowego (opłata rekrutacyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

dr hab. Monika Domańska, Zakład Prawa Europejskiego INP PAN

SEKRETARZ STUDIÓW

Lilia Chodakowska
tel.: +48 883 634 305
e-mail: l.chodakowska@inp.pan.pl

DYŻURY

pok. 272 w INP PAN w Warszawie – w terminach zjazdów