Zakład Prawa Konkurencji


Obszary badawcze

Podstawowa działalność naukowa Zakładu Prawa Konkurencji polega na prowadzeniu badań z zakresu polskiego i unijnego prawa ochrony konkurencji. Przedmiotem działalności badawczej są także zagadnienia dotyczące powiązań prawa konkurencji z innymi dziedzinami prawa, w tym z prawem własności intelektualnej, prawem zamówień publicznych oraz prawem karnym.

Wśród najbardziej aktualnych obszarów aktywności badawczej wymienić należy w szczególności:

  • ograniczenia konkurencji na rynkach cyfrowych;
  • relacje między prawem konkurencji i nowymi technologiami (m.in. w zakresie sztucznej inteligencji i algorytmicznego ustalania cen);
  • zwalczania zmów przetargowych w świetle prawa ochrony konkurencji i prawa karnego;
  • możliwe kierunki zmian w prawie konkurencji, w szczególności w świetle pogłębiania konwergencji krajowych regulacji antymonopolowych w państwach UE;
  • uprawnienia dochodzeniowe organów antymonopolowych, obowiązki przedsiębiorców i zakres ochrony praw podstawowych w postępowaniach w sprawie ochrony konkurencji;
  • wykorzystanie przez Prezesa UOKiK tzw. „rekompensaty publicznej” jako środka eliminacji niepożądanych zjawisk rynkowych

Realizowane projekty naukowe

Studia podyplomowe z prawa konkurencji

Trwają zapisy na IX edycję Studiów Podyplomowych „Prawo Konkurencji”. Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki (pracowników INP PAN, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce) oraz przez wybitnych praktyków (sędziów, pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz kancelarii prawniczych).

Studia podyplomowe z zakresu prawa ochrony konsumentów

Obecnie trwają zajęcia I edycji Studiów Podyplomowych „Prawo ochrony konsumentów”. Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków: sędziów, pracowników Federacji Konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz kancelarii prawniczych.

Seminarium doktorskie z prawa konkurencji

W ramach Studiów doktoranckich prowadzone jest pod kierownictwem dr hab. Grzegorza Materny, prof. INP PAN seminarium doktorskie z prawa konkurencji.

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel. (0-22) 65-72-781
email: a.szmigielski@inp.pan.pl; artur.szmigielski@gmail.com
dyżur: piątki w godz. 13:00-14:00, pokój 222