prof. dr hab. Paweł Daniluk

Kontakt:
tel. (0-22)65-72-885
email: paw87@wp.pl
dyżur: środy w godz. 11:00-12:00, pok. 216 (dawny 220)

Prawo karne; Prawo wykroczeń; Prawo medyczne; Konstytucyjne aspekty prawa represyjnego.

Kierowane projekty naukowe:

 • Kierownik projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń” (Narodowe Centrum Nauki, Opus 12).

Nagrody:

 • Wyróżnienie w 50. ogólnopolskim konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie za rozprawę habilitacyjną „Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym” (czerwiec 2015).

Książki:

 1. Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. XXVII + 449 (wyróżniona w 50. konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych w kategorii rozpraw habilitacyjnych).
 2. Podanie wyroku do publicznej wiadomości w polskim prawie karnym sensu largo, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ss. XXVII + 488.

Redakcja książek:

 1. Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, ss. 750 (wspólnie z P. Radziewiczem).
 2. Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, ss. XIX + 621; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, ss. XVIII + 420.
 3. Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego (2010–2012), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, ss. 638 (wspólnie z M. Laskowską).
 4. Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. XVIII + 1031; Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2019, ss. XX + 1053.
 5. Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym Kodeksie karnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ss. XXXIX + 458.
 6. Reforma prawa wykroczeń, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. XLIII + 675.
 7. Reforma prawa wykroczeń, t. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ss. LXIV + 762.
 8. Patient Autonomy and Criminal Law: European Perspectives, Routledge, London/New York 2023, ss. XII + 390.

Artykuły i części prac zbiorowych:

 1. Błąd w sztuce lekarskiej – wybrane problemy, Prawo i Medycyna 2004, nr 4, s. 45–57.
 2. Warunki determinujące skuteczność zgody uprawnionego w prawie karnym, Palestra 2005, nr 1–2, s. 34–44.
 3. Zgoda zastępcza na naruszenie dóbr prawnych w prawie karnym, Prokuratura i Prawo 2005, nr 5, s. 73–81.
 4. Zgoda uprawnionego a tryb ścigania, Przegląd Sądowy 2005, nr 5, s. 130–143.
 5. Cel leczniczy w świetle poglądów doktryny prawa, Prawo i Medycyna 2005, nr 2, s. 37–47.
 6. Pozaustawowe nieterapeutyczne (nielecznicze) czynności lekarskie, Państwo i Prawo 2006, nr 1, s. 67–76.
 7. Obowiązek lekarza udzielenia pacjentowi informacji w związku z podejmowanymi czynnościami leczniczymi, Prawo i Medycyna 2006, nr 3, s. 72–84.
 8. „Sądowa zmiana płci” w orzecznictwie sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Państwo – Prawo – Jednostka. Problemy państwa, prawa oraz nauk pokrewnych, red. C.P. Kłak, K. Kaczmarczyk, A. Kiełtyka, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2006–2007, s. 569–578.
 9. Zbieg kontratypów, Prokuratura i Prawo 2007, nr 2, s. 141–148.
 10. Zabieg „chirurgicznej zmiany płci” u transseksualistów jako czynność lecznicza, Prawo i Medycyna 2007, nr 1, s. 99–113.
 11. Stan wyższej konieczności jako podstawa legalności działań funkcjonariuszy organów władzy publicznej, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2007, nr 1, s. 41–52.
 12. Kryteria określające zakres dóbr prawnych będących przedmiotem dyspozycji w warunkach kontratypu zgody uprawnionego, Przegląd Sądowy 2007, nr 4, s. 90–101.
 13. Prawne aspekty „chirurgicznej zmiany płci” u transseksualistów (Uwagi de lege ferenda), Państwo i Prawo 2007, nr 5, s. 71–84.
 14. Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca bezprawność karną czynu, Studia Prawnicze 2007, nr 2, s. 101–122.
 15. Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca bezprawność „chirurgicznej zmiany płci”, Państwo i Prawo 2008, nr 1, s. 96–107.
 16. Czynność lecznicza jako kontratyp, Prawo i Medycyna 2008, nr 2, s. 27–43.
 17. Środek karny podania wyroku do publicznej wiadomości w kodeksie karnym, [w:] Reforma prawa karnego – propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej–Michalskiej, red. J. Jakubowska–Hara, C. Nowak, J. Skupiński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 48–63.
 18. Proporcjonalność dóbr prawnych jako kluczowa przesłanka stanu wyższej konieczności, [w:] Prawo ochrony środowiska i prawo karne. Książka jubileuszowa z okazji 40–lecia pracy naukowej Profesora Wojciecha Radeckiego, red. H. Lisicka, Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2008, s. 239–245.
 19. Kilka uwag o relacjach między trybem ścigania a kontratypem zgody uprawnionego, [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 62–70.
 20. Kazirodztwo jako problem karnoprawny (dwugłos), [w:] Archiwum Kryminologii 2007–2008, tom XXIX–XXX (tom jubileuszowy dedykowany Paniom Profesor Helenie Kołakowskiej–Przełomiec, Zofii Ostrihanskiej, Dobrochnie Wójcik), przewodnicząca komitetu redakcyjnego A. Kossowska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 473–487 (wspólnie z C. Nowak).
 21. Legalność zabiegów „chirurgicznej zmiany płci” u transseksualistów z perspektywy polskiego prawa karnego, [w:] Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009, s. 167–177.
 22. Znamiona czynów zabronionych stypizowanych w art. 218 KK, Monitor Prawa Pracy 2010, nr 3, s. 117–121.
 23. Granice legalności przesłuchania – wybrane problemy, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 989–1002 (wspólnie z H. Kuczyńską).
 24. Ochrona zarodków powstałych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego na podstawie art. 157a k.k., Zeszyty Prawnicze BAS 2010, nr 1, s. 9–18.
 25. Konstytucyjność braku sądowej kontroli zezwolenia prokuratora na ujawnienie danych osobowych i wizerunku podejrzanego, Ius Novum 2010, nr 3, s. 73–83.
 26. Narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek niedopełnienia obowiązku wynikającego z odpowiedzialności za bhp, Monitor Prawa Pracy 2011, nr 4, s. 175–180.
 27. Kilka uwag o pojęciach „rzecz ruchoma” i „przedmiot” w Kodeksie karnym, Przegląd Sądowy 2011, nr 6, s. 90–96.
 28. Ocena społecznej szkodliwości czynu, Prokuratura i Prawo 2011, nr 6, s. 127–136.
 29. Konstytucyjne prawa do sądu oraz do obrony a obligatoryjne zarządzenie wykonania kary, Ius Novum 2011, nr 2, s. 51–60.
 30. Prawo do sądu a zwrot wydatków z tytułu ustanowienia pełnomocnika w razie umorzenia postępowania karnego z powodu śmierci oskarżonego, [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 601–610.
 31. O pojęciach „zabieg leczniczy” i „pacjent” w rozumieniu art. 192 § 1 k.k., Prawo i Medycyna 2011, nr 4, s. 66–79.
 32. Zakaz tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz niedobrowolnych eksperymentów naukowych w kontekście leczenia bez zgody, Przegląd Sejmowy 2012, nr 1, s. 173–185.
 33. Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (dwa problemy interpretacyjne), Państwo i Prawo 2013, nr 2, s. 50–61.
 34. O przestępstwach samouwolnienia się osoby pozbawionej wolności (art. 242 § 1 i 4 k.k.) oraz niepowrotu osoby pozbawionej wolności do zakładu karnego lub aresztu śledczego (art. 242 § 2 i 3 k.k.), [w:] Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, red. A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 36–55.
 35. Uwagi o godności i wolności człowieka oraz jego prawie do prywatności w kontekście art. 192 § 1 k.k., [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio–Parzych, J. Jakubowska–Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 234–252.
 36. Pojęcie korzyści majątkowej w prawie karnym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2014, nr 1, s. 29–45.
 37. Amnestia i jej konstytucyjne uwarunkowania, Przegląd Sejmowy 2014, nr 3, s. 43–75.
 38. O młodocianym w ujęciu kodeksu karnego, Studia Prawnicze 2014, nr 2, s. 121–142.
 39. Wspólne pożycie jako pojęcie karnoprawne, Prokuratura i Prawo 2015, nr 6, s. 5–27.
 40. Responsibility of a Juvenile for a Prohibited Act under Polish Law, International and Comparative Law Review 2016, No. 2, s. 99–115 (wspólnie z J. Mierzwińską-Lorencką).
 41. Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary po nowelizacji kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. z perspektywy konstytucyjnej, [w:] Warunkowe zawieszenie wykonania kary w założeniach nowej polityki karnej, red. A. Adamski, M. Berent, M. Leciak, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 196–232.
 42. Statute of Limitations in the Polish Criminal Law, Journal of Eastern–European Criminal Law 2016, No. 2, s. 150–161 (wspólnie z M. Leciakiem).
 43. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, [w:] Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym Kodeksie karnym, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 205–245.
 44. Niezaskarżalność postanowienia wydanego na podstawie art. 56 § 2 k.p.k. (problematyka konstytucyjna), Przegląd Sądowy 2017, nr 9, s. 52–61.
 45. Instytucja tzw. zgody następczej po nowelizacji z 11 marca 2016 r. w świetle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych, Studia Prawnicze 2017, nr 3, s. 81–100.
 46. Odpowiedzialność karna za udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień, [w:] Zagadnienia prawa medycznego, red. A. Górski, E. Sarnacka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, s. 32–53.
 47. Wzbudzenie w zagrożonym uzasadnionej obawy spełnienia groźby w konstrukcji groźby bezprawnej, Prokuratura i Prawo 2018, nr 1, s. 5–15.
 48. Przedawnienie w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, Państwo i Prawo 2018, nr 7, s. 58–69.
 49. O wykroczeniu z art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń (w związku z wyrokiem SN z 30.01.2018 r., IV KK 475/17), Państwo i Prawo 2019, nr 1, s. 39–58.
 50. Reforma prawa wykroczeń w opinii sędziów orzekających w sprawach o wykroczenia w I i II instancji, [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. 1, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 81–99.
 51. Zasady odpowiedzialności w prawie wykroczeń – problematyka art. 1 KW, [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. 1, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 101–116.
 52. Zasady odpowiedzialności w prawie wykroczeń – obowiązywanie polskiego materialnego prawa wykroczeń co do miejsca, [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. 1, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 134–138.
 53. Zasady odpowiedzialności w prawie wykroczeń – czas i miejsce popełnienia wykroczenia, [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. 1, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 139–140.
 54. Zasady odpowiedzialności w prawie wykroczeń – wiek odpowiedzialności karnej sensu largo za popełnienie wykroczenia, [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. 1, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 145–148.
 55. Zasady odpowiedzialności w prawie wykroczeń – okoliczności wyłączające bezprawność karną (sensu largo) czynu, [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. 1, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 192–199.
 56. Zasady odpowiedzialności w prawie wykroczeń – niepoczytalność i poczytalność ograniczona, [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. 1, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 199–200.
 57. Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych, [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. 1, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 387–398.
 58. Część szczególna Kodeksu wykroczeń – wykroczenia przeciwko osobie, [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. 1, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 478–483.
 59. Pozakodeksowe prawo wykroczeń – zagadnienia ogólne, [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. 1, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 607–609.
 60. Konstytucyjne determinanty reformowania materialnego prawa wykroczeń, [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. 2, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 247–283.
 61. Optymalny model reakcji na drobniejsze czyny zabronione – wybór optymalnego modelu reakcji na drobniejsze czyny zabronione, [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. 2, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 661–670.
 62. Optymalny model reakcji na drobniejsze czyny zabronione – nowy model reakcji na drobniejsze czyny zabronione – przekształcenie wykroczeń w przestępstwa lub delikty administracyjne, [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. 2, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 671–678.
 63. Sądowa praktyka orzecznicza w zakresie stosowania środka karnego podania wyroku do publicznej wiadomości w prawie karnym sensu stricto, Studia Prawnicze 2020, nr 1, s. 91–121.
 64. Podanie wyroku do publicznej wiadomości w prawie karnym sensu stricto i w prawie karnym skarbowym – obraz statystyczny, Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska – sectio G (Ius) 2020, nr 2, s. 77–88.
 65. Jeszcze raz o konstytucyjności art. 168b Kodeksu postępowania karnego (w związku z wnioskiem Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego), Palestra 2020, nr 12, s. 5–21.
 66. Karnoprawna ochrona autonomii uczestnika eksperymentu medycznego po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Państwo i Prawo 2021, nr 4, s. 104–117.
 67. Niezaskarżalność decyzji o niesprzeczności interesów oskarżonych reprezentowanych przez tego samego obrońcę a standard konstytucyjny, Przegląd Sądowy 2021, nr 5, s. 41–52.
 68. Spożywanie alkoholu lub zażywanie środka odurzającego po zdarzeniu, a przed wykonaniem stosownego badania w projekcie nowelizacji Kodeksu karnego z 16.09.2021 r., Palestra 2021, nr 12, s. 6–25.
 69. O propozycji wprowadzenia do kodeksu karnego przepadku pojazdu mechanicznego (uwagi w związku z projektem z 16.09.2021 r.), Państwo i Prawo 2022, nr 3, s. 54–67.
 70. Przemoc wobec osoby a przemoc innego rodzaju (uwagi na tle art. 191 § 1 i 1a k.k.), [w:] Przestępstwo zmuszania, red. M. Mozgawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2022, s. 138–166.
 71. Konstytucyjny standard swobody orzeczniczej sądu a obligatoryjne środki reakcji karnej, [w:] Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego, red. M. Mozgawa, P. Poniatowski, K. Wala, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2022, s. 217–246.
 72. Patient Autonomy and Criminal Law: A Polish Perspective, [in:] Patient Autonomy and Criminal Law: European Perspectives, ed. P. Daniluk, Routledge, London/New York 2023, s. 239–256.
 73. Definicja legalna kradzieży szczególnie zuchwałej (art. 115 § 9a k.k.) – wybrane problemy, [w:] Kradzież szczególnie zuchwała, red. M. Mozgawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2023, s. 223–249.
 74. Konstytucyjne uwarunkowania przepadku, [w:] Współczesne oblicze prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Violetcie Konarskiej–Wrzosek, red. J. Bojarski, N. Daśko, J. Lachowski, T. Oczkowski, A. Ziółkowska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2023, s. 119–136.

Komentarze:

 1. Komentarz do rozdziału III kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 225–280; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2015, s. 225–279; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 239–294; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 4, Warszawa 2018, s. 242–298; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 5, Warszawa 2020, s. 271–327; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 6, Warszawa 2023, s. 262–317.
 2. Komentarz do rozdziału XIV kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 698–758; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2015, s. 661–720; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 718–781; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 4, Warszawa 2018, s. 731–794; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 5, Warszawa 2020, s. 767–833; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 6, Warszawa 2023, s. 778–847.
 3. Komentarz do rozdziału XV kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 758–760; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2015, s. 720–722; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 781–784; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 4, Warszawa 2018, s. 794–797; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 5, Warszawa 2020, s. 833–836; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 6, Warszawa 2023, s. 847–850.
 4. Komentarz do rozdziału XXVIII kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 1492–1513; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2015, s. 1459–1481; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 1444–1466; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 4, Warszawa 2018, s. 1492–1519; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 5, Warszawa 2020, s. 1546–1572; Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 6, Warszawa 2023, s. 1591–1617.
 5. Komentarz do art. 1 kodeksu wykroczeń, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 6–33; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2019, s. 7–34; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2023, s. 7–35.
 6. Komentarz do art. 3–4 kodeksu wykroczeń, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 44–53; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2019, s. 44–54; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2023, s. 48–57.
 7. Komentarz do art. 8 kodeksu wykroczeń, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 65–70; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2019, s. 66–70; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2023, s. 70–75.
 8. Komentarz do art. 15–17 kodeksu wykroczeń, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 97–123; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2019, s. 99–125; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2023, s. 105–131.
 9. Komentarz do art. 31 kodeksu wykroczeń, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 199–202; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2019, s. 201–204; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2023, s. 212–220.
 10. Komentarz do rozdziału VI kodeksu wykroczeń, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 263–295; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2019, s. 266–298; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2023, s. 291–323.
 11. Komentarz do rozdziału VII kodeksu wykroczeń, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 295–297; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2019, s. 298–300; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2023, s. 323–325.
 12. Komentarz do rozdziału XII kodeksu wykroczeń, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 716–736; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2019, s. 730–750; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2023, s. 883–911.
 13. Komentarz do art. 192 kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Przepisy stosowane w sprawach medycznych. Komentarz, red. R. Tymiński, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2023, s. 324–343.

Glosy i komentarze do orzeczeń:

 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2003 r., II AKa 481/03, Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, nr 2, poz. 22, s. 104–106.
 2. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2004 r., I ACa 276/04, Palestra 2006, nr 7–8, s. 307–311.
 3. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r., I KZP 34/05, Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, nr 7–8, poz. 93, s. 437–439 (wspólnie z W. Witoszko).
 4. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2005 r., I ACa 784/04, Prawo i Medycyna 2007, nr 2, s. 138–143.
 5. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 września 2005 r., I ACa 236/05, Palestra 2007, nr 5–6, s. 318–323.
 6. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2006 r., I CSK 191/05, Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, nr 7–8, poz. 83, s. 513–516.
 7. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2005 r., II KK 504/04, Palestra 2007, nr 11–12, s. 308–315.
 8. Zgoda uprawnionego jako okoliczność wyłączająca bezprawność – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2006 r., II CSK 280/06, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2007, nr 4, poz. 11, s. 127–133.
 9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 sierpnia 2007 r., IV KK 119/07, Palestra 2008, nr 1–2, s. 318–323.
 10. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r., II CSK 2/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, nr 1, poz. 6, s. 35–38.
 11. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2008 r., III KK 345/07, Przegląd Sądowy 2009, nr 5, s. 128–133.
 12. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2013 r., IV KK 68/13, Orzecznictwo Sądów Polskich 2014, nr 5, poz. 49, s. 636–643.
 13. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r., II AKa 87/13, Palestra 2014, nr 5–6, s. 168–172.
 14. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r., SK 9/10, Państwo i Prawo 2015, nr 3, s. 133–139.
 15. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013 r., IV KK 216/12, Palestra 2015, nr 3–4, s. 129–135.
 16. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2015 r., III KK 14/15, Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 2, poz. 19, s. 262–265.
 17. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2016 r., I KZP 23/15, Studia Iuridica Lublinensia 2016, nr 4, s. 247–254.
 18. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15, Palestra 2017, nr 1–2, s. 156–161.
 19. Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2013 r. (SDI 26/13), [w:] Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, red. R. Tymiński, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2018, s. 45–64.
 20. Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r. (SDI 52/13), [w:] Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, red. R. Tymiński, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2018, s. 65–89.
 21. Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2015 r. (SDI 33/15), [w:] Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, red. R. Tymiński, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2018, s. 179–191.
 22. Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2016 r. (SDI 31/16), [w:] Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, red. R. Tymiński, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2018, s. 239–252.
 23. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2018 r., I KZP 5/18, Palestra 2019, nr 1–2, s. 135–142.
 24. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2019 r., V KK 56/19, Orzecznictwo Sądów Polskich 2020, nr 9, poz. 73, s. 63–70.
 25. Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 stycznia 2020 r., K 22/16, Studia Iuridica Lublinensia 2020, nr 3, s. 201–216.
 26. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2020 r., IV KK 737/19, Orzecznictwo Sądów Polskich 2021, nr 1, poz. 2, s. 57–63.
 27. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2021 r., SK 9/18, Palestra 2021, nr 6, s. 102–113.
 28. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2021 r., I KZP 7/20, Orzecznictwo Sądów Polskich 2021, nr 11, poz. 92, s. 67–73.

Raporty:

 1. Non-custodial sanctions and measures in Poland (national report), Coimbra 2021, ss. 43, http://www.prialteur.pt/application/files/1016/4665/0993/Poland.pdf (wspólnie z P. Gensikowskim), opracowany w ramach międzynarodowego projektu badawczego “Promoting non-discriminatory alternatives to imprisonment across Europe” (funded by the European Commission under the programme JUST-JCOO-AG-2020 – Action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal justice), realizowanego wspólnie przez Institute for Legal Research of the University of Coimbra (Portugal), Hungarian Helsinki Committee, Penal Reform International.

Publikowane głosy w dyskusji:

 1. W sprawie uznawania partnerów homoseksualnych za osoby najbliższe w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. (głos w dyskusji), [w:] Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009, s. 163–164.
 2. Zasada 3 Yogyakarty – dwie uwagi krytyczne (głos w dyskusji), [w:] Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009, s. 215–216.
 3. Przygotowanie zagadnień do debaty eksperckiej „Podstawowe problemy i przyszłość prawa wykroczeń” oraz jej moderowanie – zapis tej debaty opublikowano w: Reforma prawa wykroczeń, t. 2, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 607–660.

Recenzje:

 1. Recenzja książki Teresy Dukiet–Nagórskiej, „Autonomia pacjenta a polskie prawo karne”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 179, Prokuratura i Prawo 2009, nr 10, s. 140–148.
 2. Recenzja książki Sebastiana Kowalskiego, „Ochrona praw pracownika w kodeksie karnym. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne”, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2014, s. 392, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2015, nr 4, s. 172–185.
 3. Recenzja książki Agnieszki Fiutak, „Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 478, Prawo i Medycyna 2017, nr 1, s. 131–141.
 4. Recenzja książki Joanny Długosz, „Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 479, Państwo i Prawo 2017, nr 7, s. 120–123.
 5. Recenzja książki Małgorzaty Gałązki, „Prawnokarne granice nowatorskiej interwencji medycznej”, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 855, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska – sectio G (Ius) 2021, nr 1, s. 187–204.

Hasła:

 1. Amnestia, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 1–5.
 2. Błąd co do bezprawności, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 14–21; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 9–13.
 3. Błąd co do okoliczności faktycznej, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 21–31; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 14–20.
 4. Błąd co do okoliczności wyłączającej przestępność, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 32–35; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 20–22.
 5. Czynność lecznicza, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 62–67; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 40– 44.
 6. Dokument, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 75–81.
 7. Eksperyment (ryzyko nowatorstwa), [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 90–101; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 58–65.
 8. Funkcje prawa karnego, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 101–104; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 65–67.
 9. Funkcjonariusz publiczny, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 104–116; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 67–73.
 10. Groźba bezprawna, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 116–124; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 73–79.
 11. Kolizja obowiązków, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 150–151; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 103–104.
 12. Korzyść majątkowa i korzyść osobista, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 158–161; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 108–111.
 13. Mały świadek koronny, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 174–181; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 121–126.
 14. Młodociany, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 186–189; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 129–133.
 15. Niepoczytalność, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 226–235.
 16. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 157–164.
 17. Nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 235–241; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 164–167.
 18. Obrona konieczna, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 247–257; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 172–181.
 19. Odpowiedzialność karna nietrzeźwego lub odurzonego sprawcy, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 257–261; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 181–183.
 20. Osoba najbliższa, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 283–290; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 203–207.
 21. Osoba pełniąca funkcję publiczną, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 291–298; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 208–213.
 22. Poczytalność ograniczona, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 305–308.
 23. Podanie wyroku do publicznej wiadomości, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 308–314; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 217–220.
 24. Prawo karne, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 338–340; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 236–238.
 25. Przekroczenie granic obrony koniecznej, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 359–364.
 26. Przestępca zawodowy, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 371–373; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 254–255.
 27. Przestępstwa podobne, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 373–379; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 256–262.
 28. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 386–391; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 267–269.
 29. Rzecz ruchoma i przedmiot, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 414–424.
 30. Społeczna szkodliwość czynu zabronionego, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 424–431; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 289–293.
 31. Stan wyższej konieczności, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 438–449; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 298–305.
 32. Występek o charakterze chuligańskim, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 522–526; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 357–359.
 33. Zgoda uprawnionego, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 602–605; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 413–415.
 34. Zorganizowana grupa i związek mające na celu popełnienie przestępstwa, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 605–608; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 415–417.

Opracowania popularno–naukowe:

 1. Kilka uwag o zgodzie pacjenta na czynność leczniczą, Przegląd Urologiczny 2005, nr 1, s. 26–28 (wersja skrócona bez piśmiennictwa); Przegląd Urologiczny 2005, nr 2, s. 45–47 (wersja pełna z piśmiennictwem).
 2. Prawne aspekty czynności lekarskich w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Przegląd Urologiczny 2005, nr 2, s. 47–49.
 3. Prawo pacjenta do informacji, Przegląd Urologiczny 2005, nr 3, s. 41–43.
 4. Uwagi o odpowiedzialności karnej lekarza w związku z naruszeniem wskazań wiedzy i sztuki lekarskiej (błędem w sztuce lekarskiej), Przegląd Urologiczny 2005, nr 5, s. 48–50.
 5. Pacjent – kim jest i jakie ma prawa?, Przegląd Urologiczny 2005, nr 6, s. 47–49.
 6. Kilka słów o Konwencji bioetycznej, Przegląd Urologiczny 2006, nr 2, s. 29–32.
 7. Kiedy podawać wyrok do publicznej wiadomości, Rzeczpospolita – dodatek Prawo co dnia z 12 grudnia 2006 r., nr 289, s. C4.
 8. Niektóre aspekty prawne czynności lekarskich w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych w latach 2000–2005, Przegląd Urologiczny 2006, nr 6, s. 33–35.
 9. Podjęcie czynności lekarskiej bez zgody lub przy sprzeciwie pacjenta, Przegląd Urologiczny 2007, nr 1, s. 67–69.
 10. Skutki prawne niezachowania formy pisemnej zgody pacjenta na zabieg operacyjny w świetle wyroku Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2006 r. (I CSK 191/05), Przegląd Urologiczny 2007, nr 4, s. 84–85.
 11. Likwidacja czy przejście zakładu pracy na innego pracodawcę?, [w:] Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych, tom 3 – prawo pracy, red. K. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 63–68 oraz [w:] Metodologia pracy w SPP, red. I. Kraśnicka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 364–368 (wspólnie z W. Witoszko).
 12. Niektóre aspekty prawne czynności lekarskich w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych w latach 2006–2008, Przegląd Urologiczny 2009, nr 1, s. 53–57.
 13. Prawa pacjenta w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Przegląd Urologiczny 2009, nr 2, s. 55–59.
 14. Prawo do krytyki w relacjach pomiędzy lekarzami w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r. (SK 16/07), Przegląd Urologiczny 2009, nr 3, s. 58–61.
 15. Eksperyment medyczny w świetle przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Przegląd Urologiczny 2009, nr 6, s. 66–67.
 16. Rzecznik Praw Pacjenta, Przegląd Urologiczny 2010, nr 1, s. 47–49.
 17. Zasady wykonywania zawodu lekarza w Kodeksie Etyki Lekarskiej (część I), Przegląd Urologiczny 2010, nr 4, s. 87–89.
 18. Zasady wykonywania zawodu lekarza w Kodeksie Etyki Lekarskiej (część II), Przegląd Urologiczny 2010, nr 5, s. 58–60.
 19. Znaczenie art. 68 Konstytucji dla systemu ochrony zdrowia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Urologiczny 2011, nr 1, s. 75–78.
 20. Odszkodowanie za błąd medyczny w projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Urologiczny 2011, nr 2, s. 56–59.
 21. Wybrane problemy prawne i etyczne wykonywania zawodu pielęgniarki, Przegląd Urologiczny 2011, nr 3, s. 50–54.

Inne opracowania:

 1. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie pytania prawnego (sygn. akt P 12/09), dotyczącego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Zeszyty Prawnicze BAS 2009, nr 3–4, s. 205–218.
 2. Wstęp, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 7 (wspólnie z P. Radziewiczem).
 3. Wynagrodzenie skazanego, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 411–418.
 4. Zezwolenie prokuratora na ujawnienie danych osobowych i wizerunku podejrzanego, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 495–501.
 5. Przestępstwo ujawnienia tajemnicy państwowej, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 503–512.
 6. Przestępstwo znieważenia Prezydenta RP, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 513–521.
 7. Środek karny zakazu prowadzenia pojazdów (2), [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 539–550.
 8. Zbieg odpowiedzialności represyjnej za nieopłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 551–558.
 9. Uzasadnienie postanowienia o umorzeniu dochodzenia, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 559–567.
 10. Zarządzenie wykonania kary, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 569–575.
 11. Kara dyscyplinarna pozbawienia notariusza prawa prowadzenia kancelarii, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 577–581.
 12. Zwrot wydatków z tytułu ustanowienia pełnomocnika w razie umorzenia publicznoskargowego postępowania karnego, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 583–589.
 13. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie pytania prawnego (sygn. akt P 16/10), Zeszyty Prawnicze BAS 2011, nr 2, s. 230–248.
 14. Słowo wstępne, [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. XVII–XIX; Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2018, s. IX–X.
 15. Wstęp, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego (2010–2012), red. P. Daniluk, M. Laskowska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 5–6 (wspólnie z M. Laskowską).
 16. Korzystanie z pomocy obrońcy i dostęp do akt sprawy na etapie czynności wyjaśniających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego (2010–2012), red. P. Daniluk, M. Laskowska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 541–562.
 17. Idealny zbieg wykroczenia z przestępstwem, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego (2010–2012), red. P. Daniluk, M. Laskowska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 563–571.
 18. Zbieg odpowiedzialności represyjnej za ten sam czyn wypełniający znamiona wykroczenia i przestępstwa, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego (2010–2012), red. P. Daniluk, M. Laskowska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 573–585.
 19. Wyłączenie prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego (2010–2012), red. P. Daniluk, M. Laskowska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 613–635.
 20. Wstęp, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. IX; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2019, s. IX; Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2023, s. IX.
 21. Wstęp, [w:] Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym Kodeksie karnym, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, s. XXXVII–XXXIX.
 22. Wstęp, [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. 1, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 1–5.
 23. Wstęp, [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. 2, red. P. Daniluk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 1–4.
 24. Introduction, [in:] Patient Autonomy and Criminal Law: European Perspectives, ed. P. Daniluk, Routledge, London/New York 2023, s. 1–6.

Publikowane wypowiedzi eksperckie dla mediów:

 1. Wypowiedź na temat proponowanej rezygnacji z możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego przez sprawcę wykroczenia dla portalu Konkret24/Tvn24.pl, opublikowana na stronie internetowej: https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/czy-w-innych-krajachobywatel-moze-odmowic-przyjecia-mandatu-porownywanie-rzeczynieporownywalnych,1046169.html, w dniu 21 stycznia 2021 r.
 2. Wypowiedź na temat projektowanego wprowadzenia do Kodeksu karnego przepadku prowadzonego przez sprawcę pojazdu mechanicznego lub jego równowartości, opublikowana w: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 29 marca 2022 r., nr 61 (5723), s. B6.
 3. Wypowiedź na temat projektowanego wprowadzenia do Kodeksu karnego art. 278 § 1a dotyczącego kradzieży paliwa ciekłego lub gazowego oraz likwidacji przepołowienia takiego czynu zabronionego, opublikowana w: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 7 czerwca 2022 r., nr 109 (5771), s. B1.
 4. Wypowiedź na temat projektowanej zmiany progu przepołowienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz konstytucyjności poprawki zgłoszonej w tym zakresie, opublikowana w: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 13 czerwca 2022 r., nr 113 (5775), s. B8.
 5. Wypowiedź na temat niekonsekwencji, gdy chodzi o kierunki rządowych i poselskich propozycji nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń w zakresie kradzieży, opublikowana w: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 14 czerwca 2022 r., nr 114 (5776), s. B1.
 6. Wypowiedź na temat nowelizacji Kodeksu karnego, która została uchwalona przez Sejm w dniu 7 lipca 2022 r. i przekazana do Senatu, opublikowana w: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 11 lipca 2022 r., nr 132 (5794), s. B7.
 7. Wypowiedź na temat wątpliwości proceduralnych co do poprawki do projektu ustawy, w której zaproponowano podniesienie progu przepołowienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu, opublikowana w: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 2 sierpnia 2022 r., nr 148 (5810), s. B1.
 8. Wypowiedź na temat dwukrotnego uchwalenia art. 43a § 3 k.k. w odmiennym brzmieniu i zastosowania w tym zakresie reguły kolizyjnej lex posterior derogat legi priori, opublikowana w: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 9 stycznia 2023 r., nr 5 (5919), s. B7.

Publikacje elektroniczne:

 1. Komentarz do rozdziału III kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck (komentarz on-line, Legalis, wielokrotnie aktualizowany).
 2. Komentarz do rozdziału XIV kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck (komentarz on-line, Legalis, wielokrotnie aktualizowany).
 3. Komentarz do rozdziału XV kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck (komentarz on-line, Legalis, wielokrotnie aktualizowany).
 4. Komentarz do rozdziału XXVIII kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wydawnictwo C.H. Beck (komentarz on-line, Legalis, wielokrotnie aktualizowany).