dr Szymon Zaręba

Kontakt:
tel. (22) 65-72-885
email: s.zareba@inp.pan.pl
dyżur: środy w godz. 13.00-15.00, pok. 216
 • Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Sekretarz Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego
 • Doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska: „Skutki braku uznania państwa z punktu widzenia prawa międzynarodowego”, promotor: prof. dr hab. W. Czapliński
 • Magister, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Magister, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Orzecznictwo międzynarodowe
 • Prawo i praktyka organizacji międzynarodowych
 • Ochrona praw człowieka
 • Uznanie międzynarodowe

Projekty badawcze

 • Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe), 2019-2021, projekt realizowany ze środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej (JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017), koordynator w jednostce uczestniczącej (wspólnie z dr. M. Grochowskim)
 • Problemy odpowiedzialności międzynarodowej w stosunkach polsko-rosyjskich, 2019-2022, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN UMO-2018/29/B/HS5/00863), uczestnik
 • Roadmap to European effective Justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations, 2017-2018, projekt realizowany ze środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej (JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8703), uczestnik
 • Sytuacja prawna podmiotów nieuznawanych w prawie międzynarodowym, 2015-2018, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN UMO-2014/13/B/HS5/01490, uczestnik

Monografie:

 1. Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2020 (w druku).

Rozdziały w pracach zbiorowych oraz artykuły naukowe:

 1. Suwerenność i równość państw według Ludwika Ehrlicha a pojęcie suwerennej równości w praktyce ONZ, [w:] Patrycja Grzebyk, Rafał Tarnogórski (red.), Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich I jego wkład w rozwój nauki prawa międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2020.
 2. W poszukiwaniu właściwego miejsca. Polska w Radzie Bezpieczeństwa w latach 2018–2019, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2019, nr 4.
 3. Recenzja: Mateusz Błachucki, Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji), Europejski Przegląd Sądowy 2019, nr 10.
 4. Responsibility for the Acts of Unrecognised States and Regimes, [w:] Agata Kleczkowska, Władysław Czapliński (red.), Unrecognised Subjects in International Law, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019.
 5. Recenzja: Harold Hongju Koh: The Trump Administration and International Law, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2019, nr 2.
 6. Legalność i skuteczność muru granicznego z punktu widzenia Konwencji genewskiej z 1951 r., „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2018, t. 1(6)
 7. Ciągłość państwa polskiego od 1918 r. z punktu widzenia prawa międzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe” 2018, t. 71, nr 3.
 8. Specyfika odpowiedzialności za naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka związane z działalnością nieuznawanych reżimów – analiza orzecznictwa, „Studia Prawnicze” 2016, t. 207, nr 3.