Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii


Towarzystwo powstało w 1991 r. Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz rozwoju nauki kryminologii oraz innych nauk, zajmujących się problematyką przestępczości i zjawiskami patologii społecznej; inicjowanie i ocena programów i działalności, zmierzającej do zapobiegania i zwalczania przestępczości; popieranie kształcenia wysokokwalifikowanych kadr naukowych i praktyków; popieranie i inicjowanie działalności wydawniczej z zakresu kryminologii.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

  1. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych;
  2. organizowanie kształcenia, odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, seminariów o charakterze naukowym lub popularnonaukowym;
  3. współpracę z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju;
  4. prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia wymiany informacji i doświadczeń, a zwłaszcza upowszechnienia dorobku kryminologii polskiej na forum międzynarodowym;
  5. współpracę z organami państwowymi, organizacjami społecznymi i innymi placówkami, zajmującymi się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;
  6. wyrażanie opinii, dotyczących przygotowywanych aktów normatywnych oraz zgłaszanie projektów nowelizacji obowiązującego prawa;
  7. prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej;
  8. rozwijanie innych form działalności, służących realizowaniu statutowych celów Towarzystwa.

Publikacje

Czasopismo jest dostępne w e-Bibliotece Prawniczej INP PAN.

Biuletyn Kryminologiczny (wcześniej: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii)

WŁADZE TOWARZYSTWA
prof. dr hab. Irena Rzeplińska – Prezes
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – Wiceprezes
prof. dr hab. Emil Pływaczewski – Wiceprezes
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska – Członek Zarządu
dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK – Członek Zarządu
dr Dagmara Woźniakowska – Fajst – Sekretarz
dr Konrad Buczkowski – Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA
dr Katarzyna Badźmirowska – Masłowska – Przewodnicząca
dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW
dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz

00-330 Warszawa ul. Nowy Świat 72,
pok. 248 (dawny 262), II p. Pałac Staszica
e-mail: kryminologia@inp.pan.pl
Nr konta bankowego: 52 1160 2202 0000 0000 3583 0504
NIP 525-20-88-669

logo BK
Napis BK

Warszawa, dnia 26 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Kryminologicznego serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do publikacji w naszym czasopiśmie.

Obecnie finalizujemy prace nad najnowszym 27 numerem. Zgodnie z przyjętą w Biuletynie Kryminologicznym procedurą recenzowania prosiliśmy o przesłanie gotowych tekstów do 31 października 2020 r., jesteśmy jednak w stanie dołączyć jeszcze dodatkowe teksty do tego numeru, pod warunkiem szybkiego ich otrzymania.

Zgodnie z profilem czasopisma, zaproszenie kierujemy szczególnie do młodych naukowców, doktorantów, absolwentów, a także studentów, którzy na jego łamach pragnęliby opublikować wyniki prowadzonych przez siebie badań lub analiz teoretycznych.

Z prośbą o przekazanie informacji o możliwości publikacji w Biuletynie zainteresowanym chcielibyśmy również zwrócić się do wszystkich promotorów i recenzentów prac dyplomowych oraz opiekunów naukowych, którzy znają prace warte szerszego upublicznienia.

Od 26-go numeru Biuletyn Kryminologiczny składa się z dwóch podstawowych działów:

  • Artykuły, w publikujemy artykuły z zakresu empirycznej i teoretycznej kryminologii, prezentacje koncepcji badań i literatury przedmiotu objętego tematem opracowania, a także wyniki badań lub analiz teoretycznych z pokrewnych do kryminologii dziedzin nauki, m.in.: prawa karnego, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i socjologii.
  • Informacja naukowa, w którym zapraszamy do przesyłania sprawozdań z kryminologicznych konferencji naukowych, których byliście Państwo uczestnikami lub organizatorami, informacji o aktualnie prowadzonych przez Państwa badaniach kryminologicznych oraz informacji o najnowszych publikacjach z zakresu kryminologii i recenzji książek o tematyce kryminologicznej.

Prosimy o przesyłanie tekstów o objętości do ok. 100 tys. znaków ze spacjami, o stosowanie przypisów dolnych, dołączenie bibliografii (w formacie: Siemaszko A., Kogo biją, komu kradną, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001; Warylewski J., Reakcja karna na przestępstwa seksualne, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, nr 54, s. 27–53.), abstraktu (max. 1500 znaków ze spacjami) i od 3 do 7 słów kluczowych. Tytuł, abstrakt i słowa kluczowe po polsku i po angielsku. Gdy przesyłany tekst zawiera tabele lub wykresy przygotowane w innym programie niż Microsoft Word (np. MS Excel), prosimy również o przesłanie – niezależnie od tekstu artykułu – pliku źródłowego takiej tabeli czy wykresu.

Wszelkie materiały do publikacji w Biuletynie Kryminologicznym prosimy przesyłać na adres e-mail: k.buczkowski@inp.pan.pl.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Beata Gruszczyńska
Redaktor Naczelna
Biuletynu Kryminologicznego