Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii


Towarzystwo powstało w 1991 r. Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz rozwoju nauki kryminologii oraz innych nauk, zajmujących się problematyką przestępczości i zjawiskami patologii społecznej; inicjowanie i ocena programów i działalności, zmierzającej do zapobiegania i zwalczania przestępczości; popieranie kształcenia wysokokwalifikowanych kadr naukowych i praktyków; popieranie i inicjowanie działalności wydawniczej z zakresu kryminologii.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

  1. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych;
  2. organizowanie kształcenia, odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, seminariów o charakterze naukowym lub popularnonaukowym;
  3. współpracę z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju;
  4. prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia wymiany informacji i doświadczeń, a zwłaszcza upowszechnienia dorobku kryminologii polskiej na forum międzynarodowym;
  5. współpracę z organami państwowymi, organizacjami społecznymi i innymi placówkami, zajmującymi się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;
  6. wyrażanie opinii, dotyczących przygotowywanych aktów normatywnych oraz zgłaszanie projektów nowelizacji obowiązującego prawa;
  7. prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej;
  8. rozwijanie innych form działalności, służących realizowaniu statutowych celów Towarzystwa.

Zobacz Statut Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego.

WŁADZE TOWARZYSTWA
dr hab. Dagmara Woźniakowska – Prezeska
prof. dr hab. Janina Błachut – Wiceprezeska
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska – Wiceprezeska
prof. dr hab. Irena Rzeplińska – Członkini Zarządu
dr Monika Szulecka – Członkini Zarządu
dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz – Sekretarzyni
dr Konrad Buczkowski – Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA
dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska – Przewodnicząca
dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. em. UW
dr Paulina Wiktorska

logo BK
Napis BK

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Kryminologicznego serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do publikacji w naszym czasopiśmie.

Biuletyn Kryminologiczny (poprzednia nazwa: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii) wydawany jest od 1991 r. Do 2008 r. wydawany był w formie papierowej (ISSN 2084-5375). Od 2009 r. wydawany jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Biuletyn Kryminologiczny znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (aktualizacja z dnia 1 grudnia 2021 r.) z przyznaną liczbą 40 pkt. za publikację. Jest ponadto indeksowany w bazie ICI Journals Master List za 2021 r. – wskaźnik Index Copernicus Value ICV2021 = 80.43 (wskaźnik dla 2020 r.: ICV2020 = 73.00).

Zgodnie z profilem czasopisma, zaproszenie kierowane jest szczególnie do młodych naukowców, doktorantów, absolwentów, a także studentów, którzy na jego łamach pragnęliby opublikować wyniki prowadzonych przez siebie badań empirycznych lub analiz teoretycznych.

Chciałabym również zwrócić się do wszystkich promotorów i recenzentów prac dyplomowych oraz opiekunów naukowych, którzy znają prace warte szerszego upublicznienia, z prośbą o przekazanie informacji o możliwości publikacji w Biuletynie autorom tych prac.

Biuletyn Kryminologiczny składa się z dwóch podstawowych działów:

  • artykuły – publikowane są w nim artykuły z zakresu empirycznej i teoretycznej kryminologii, prezentacje koncepcji badań i literatury przedmiotu objętego tematem opracowania, a także wyniki badań lub analiz teoretycznych z pokrewnych względem kryminologii dziedzin nauki, m.in.: prawa karnego, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i socjologii;
  • informacja naukowa – umieszczane są w nim sprawozdania z kryminologicznych konferencji naukowych, których byliście Państwo uczestnikami lub organizatorami, informacje o aktualnie prowadzonych przez Państwa badaniach kryminologicznych oraz informacje o najnowszych publikacjach z zakresu kryminologii oraz recenzje książek o tematyce kryminologicznej.

Propozycje tekstów do publikacji przyjmowane są w trybie ciągłym. Artykuły publikowane są w trybie „online first”, czyli pojawiają się na stronie internetowej czasopisma po zakończeniu procesu recenzyjnego i akceptacji tekstu do publikacji. Artykuły z danego roku zbierane są w jednym numerze Biuletynu Kryminologicznego, przypisanym do danego roku, publikowanym raz w roku.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące objętości oraz formatu tekstów wraz z wytycznymi dla autorów znajdują się pod adresem: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk. Na powyższej stronie możliwe jest również zgłoszenie swojego tekstu do publikacji w czasopiśmie.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Beata Gruszczyńska
Redaktor Naczelna
Biuletynu Kryminologicznego

Zasady udzielania patronatu honorowego przez Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego przyznaje patronaty honorowe wydarzeniom o charakterze naukowym, tematycznie związanym z kryminologią. Przyznanie patronatu nie oznacza wsparcia finansowego lub organizacyjnego. W przypadku wydarzeń cyklicznych patronat dotyczy wyłącznie pojedynczej edycji, której dotyczy wniosek.


W celu uzyskania patronatu honorowego PTK należy uzupełnić i przesłać formularz wniosku, dostępny pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTTlzuQG8rTfXMrEsLjsVV1MQMGDyO0296y29kmjlMefwtDQ/viewform, nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia.

Przesłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z niniejszą Klauzulą informacyjną.

Informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu jest przekazywana do wnioskodawcy drogą mailową w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

W przypadku przyznania patronatu PTK może taką informację przekazać newsletterem kierowanym do członków Towarzystwa oraz udostępnić ją w mediach społecznościowych.

W razie pytań prosimy o kontakt: towarzystwo.kryminologiczne@gmail.com.

Zgodnie z treścią Statutu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać tylko osoba fizyczna, aktywnie zaangażowana w prowadzenie badań naukowych, działalność dydaktyczną lub praktyczną w obszarze kryminologii oraz innych nauk zajmujących się problematyką przestępczości, dewiacji i polityki kryminalnej (§ 9 ust 1). Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej wolę przystąpienia do Towarzystwa oraz popartej przez dwóch członków wprowadzających (§ 10 ust 1).

Wypełnioną deklarację z podpisami członków PTK, którzy rekomendują przyjęcie danej osoby do PTK, należy wysłać w wersji elektronicznej (dokument podpisany elektronicznie lub skan dokumentu z podpisami tradycyjnymi) na adres: towarzystwo.kryminologiczne@gmail.com.

Osoba chcąca wstąpić do PTK, która nie zna osób należących do PTK mogących poprzeć jej deklarację chęci członkostwa w PTK, może zgłosić chęć wstąpienia do PTK, wysyłając taką informację oraz CV naukowe i list motywacyjny na adres: towarzystwo.kryminologiczne@gmail.com.

Osoby deklarujące chęć przystąpienia do PTK powiadamiane są o decyzji Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoby przyjęte w poczet członków PTK zobowiązane są do przestrzegania postanowień Statutu PTK w zakresie praw i obowiązków członków zwyczajnych PTK oraz regularnego opłacania rocznej składki członkowskiej (w wysokości 50 zł).


Pobierz: Deklaracja członkowska Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego

Osoby zainteresowane aktualnymi informacjami o działalności PTK lub działaniach naukowych osób należących do PTK mogą otrzymywać bieżące informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu otrzymywania bieżących informacji należy zapisać się do Newslettera PTK przez wypełnienie formularza. Newsletter PTK mogą otrzymywać zarówno osoby należące do PTK, jak i osoby spoza społeczności członkowskiej PTK.

Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii
00-330 Warszawa ul. Nowy Świat 72,
pok. 248 (dawny 262), II p. Pałac Staszica
e-mail: towarzystwo.kryminologiczne@gmail.com
Nr konta bankowego: 52 1160 2202 0000 0000 3583 0504
NIP 525-20-88-669