dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN

Kontakt:
tel. (22) 65-72-885
email: dawidmiasik@yahoo.com
dyżur: pok. 216 (dawny 220)

Dr hab. Dawid Miąsik stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2002 r. na WPiA UMCS na podstawie rozprawy doktorskiej „Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym. Studium prawnoporównawcze” (promotor prof. dr hab. Ryszard Skubisz). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w INP PAN w 2013 r. na podstawie monografii „Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej” (Warszawa 2012).

Od stycznia 2014 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Prawa Europejskiego, wcześniej w Zakładzie Prawa Konkurencji (od października 2006 do grudnia 2013 r.). W latach 1999-2006 asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Prawa Wspólnot Europejskich (Prawa Unii Europejskiej) WPiA UMCS; pełnomocnik JM Rektora UMCS ds. integracji europejskiej; kierownik studiów podyplomowych na WPiA UMCS, w tym współorganizator i kierownik Podyplomowego Studium Praw Europejskiego dla Sędziów.

Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego (Oxford, 1998); Fundacji Fulbrighta (Fordham Law School, 2001-2001) oraz Centrum Europejskiego Natolin (2010). Laureat XXIX konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie za doktorat „Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym. Studium prawnoporównawcze”. Laureat nagrody CARS 2013 za monografię „Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej”. Monografia otrzymała nagrody Ministra Gospodarki, Urzędu Patentowego RP oraz Związku Banków Polskich w XI edycji konkursu Urzędu Patentowego RP na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu własności intelektualnej.  Za monografię habilitacyjna otrzymał II nagrodę w XLIX konkursie Państwa i Prawa na najlepsze rozprawy habilitacyjne (2014). Otrzymał grant MNiSzW na projekt badawczy „Stosunek prawa konkurencji do prawa własności intelektualnej” (NN110 088739).

Od grudnia 2014 r. sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (do wiosny 2018 r. – w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych). Orzekał w wielu składach występujących z pytaniami prejudycjalnymi oraz wykonujących orzeczenia TS w sprawach unijnych z zakresu ochrony konkurencji, ochrony konsumentów, pomocy publicznej, regulacji rynków, ubezpieczeń społecznych oraz praworządności.

Prawo konkurencji polskie i unijne, sądowe stosowanie prawa unijnego, rynek wewnętrzny UE, źródła prawa unijnego.

2020

 1. Instytucja pytań prejudycjalnych do TS w praktyce SN RP, RPEIS 2020, z. 1, s. 5-25

2018

 1. Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe w postępowaniach o naruszenie praw własności intelektualnej [w:] red. A. Adamczak, 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 609-622

2017

 1. Stosowanie prawa UE przez sądy krajowe na przykładzie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji [w:] Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, Warszawa 2017, s. 135-144

2015

 1. Dilemmata der gerechtlichen Anwendung des EU-Rechts am Beispiel des Antidiskriminierungsrechts [w:] C.D. Classen (Hr.) Diskriminierung aufgrund der Gesundheit in alternden Gesellschaften – Deutschland und Polen vor neuen Herausforderungen, Berliner Wissenschaftsverlag 2015, s. 39-52

2014

 1. Zasady prawa UE [w:] red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System prawa administracyjnego. Tom III. Europeizacja prawa administracyjnego, Warszawa 2014, s. 55-91
 2. Rola konstytucji krajowych w kształtowaniu unijnych zasad ogólnych – zarys problematyki w świetle orzecznictwa TSUE [w:] Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, Warszawa 2014, s. 13-27
 3. Podstawowe zasady stosowania prawa UE przez sądy powszechne we świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 1, s. 66-70, 7

2013

 1. Komentarz do art. 16 [w:] red. A. Wróbel, Karta Praw Podstawowych. Komentarz, Warszawa 2013, s. 608-626
 2. Komentarz do art. 17 [w:] red. A. Wróbel, Karta Praw Podstawowych. Komentarz, Warszawa 2013, s. 626-652

2012

 1. D. Miąsik, M. Szwarc, Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sędziów sądów powszechnych i prokuratorów, Warszawa 2012, ss. 355

2011

 1. Zapewnienie skuteczności wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez odmowę zastosowania przepisu prawa krajowego sprzecznego z prawem unijnym [w:] red. A. Wróbel, Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, Warszawa 2011, s. 641-662
 2. Zapewnienie skuteczności wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez polskie sądy poprzez odmowę zastosowania przepisu prawa krajowego niezgodnego z prawem unijnym [w:] red. A. Wróbel, Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, Warszawa 2011, s. 697-720

2010

 1. Pojęcie sprawy wspólnotowej [w:] (red.) A. Wróbel: Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Wydanie II, Warszawa 2010, ss. 699-722
 2. Zasada proporcjonalności [w:] (red.) A. Wróbel: Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Wydanie II, Warszawa 2010, ss. 201-224
 3. Zasada efektywności [w:] (red.) A. Wróbel: Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Wydanie II, Warszawa 2010, ss. 225-272
 4. Temporalne skutki wyroków Trybunału Sprawiedliwości [w:] (red.) A. Wróbel: Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Wydanie II, Warszawa 2010, ss. 634-659
 5. Wpływ prawa konkurencji UE na stosowanie polskiego prawa ochrony konkurencji przez sądy, EPS 2010/7, s. 35-40