prof. dr hab. Hanna Kuczyńska

Zakład naukowy: Zakład Prawa Karnego
Orcid
Kontakt:
email: hkuczynska@gmail.com
dyżur: środa, godz. 10.00

Projekty badawcze

 • „Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Studium konwergencji między systemami prawnymi”. Kierownik i wykonawca – dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, realizowany w latach 2013-2015.
 • „Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym”. Wykonawca – dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN. Projekt realizowany w latach 2013-2014, w ramach dotacji celowej MNiSW na finansowanie rozwoju naukowego młodych naukowców i doktorantów.
 • „Kryteria oceny wewnętrznej spójności modelu procedury karnej. Analiza porównawcza”. Kierownik i wykonawca – dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Opus 11 (UMO-2016/21/B/HS5/02061), realizowany w latach 2017-2021.
 • międzynarodowe prawo karne;
 • postępowanie karne;
 • prawo karne porównawcze;
 • prawo karne Unii Europejskiej.
 • W 2013-2016 r., w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, realizacja projektu badawczego „Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Studium konwergencji między systemami prawnymi”. Dr Hanna Kuczyńska realizowała również projekt badawczy „Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym” finansowany z dotacji celowej służącej rozwojowi młodych naukowców przyznanej na rok 2013/2014. W 2017 r. dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN rozpoczęła realizację projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, zatytułowanego: „Kryteria oceny wewnętrznej spójności modelu procedury karnej. Analiza porównawcza”. Zakończenie tego projektu jest przewidywane na rok 2020.
 • W 2011 – trzecia nagroda w konkursie organizowanym przez Fundację Promocji Prawa Europejskiego za książkę „Wspólny obszar postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej”.
 • W 2014 – pobyt naukowy w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego, Freiburg im Breisgau, Niemcy oraz w Instytucie Maxa Plancka Prawa Publicznego i Międzynarodowego w Heidelbergu, Niemcy; 2015 –stypendium oraz pobyt naukowy w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego, Freiburg im Breisgau, Niemcy.
 • W 2016 – sędzia w konkursie The ICC Moot Court Competition 2016 – a member of the Judges Panel for the written portion of the Competition.
 • W 2017 – ekspert Narodowego Centrum Nauki w konkursach Sonata i Opus.
 • Od 2005 r. – asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.
 • W 2014-2018 – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji – Postępowanie karne (wykład i seminarium), Europejskie prawo karne (wykład) , Międzynarodowe prawo karne (wykład specjalizacyjny) – na podstawie umowy o pracę (200h pensum), od 2016 kierownik Zakładu Prawa Karnego. W listopadzie 2018 r. – pobyt naukowy w Institue of Advanced Legal Studies w Londynie, Wielka Brytania.

Pobyty naukowe:

 1. w kwietniu 2014 r. – pobyt naukowy w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego, Freiburg im Breisgau, Niemcy;
 2. we wrześniu 2014 r. – pobyt naukowy w Instytucie Maxa Plancka Prawa Publicznego i Międzynarodowego, Heidelberg, Niemcy;
 3. w sierpniu 2015 r. – stypendium oraz pobyt naukowy w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego, Freiburg im Breisgau, Niemcy;
 4. w listopadzie 2018 r. – pobyt naukowy w Institute of Advanced Legal Studies, Londyn, Wielka Brytania;
 5. w czerwcu 2019 r. – pobyt naukowy w Peace Palace Library, Haga, Holandia.

Lista monografii:

 1. Wspólny obszar postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2008 (III Nagroda Fundacji Promocji Prawa Europejskiego, czerwiec 2011);
 2. Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, C. H. Beck, Warszawa 2014;
 3. The Accusation Model before the International Criminal Court, Springer, Switzerland 2015.
 4. Międzynarodowe prawo karne, we współpracy z P. Hofmańskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2019;
 5. Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów, we współpracy z Joanną Mierzwińską-Lorencką, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Publikacje w języku polskim:

 1. Zasada ne bis in idem jako fundament wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych, w: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych w Unii Europejskiej, (red.) A. Wróbel, W. Czapliński, Warszawa 2007;
 2. Problematyka transgranicznej zasady ne bis in idem, w: Nowe technologie dowodowe a proces karny, (red.) L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Warszawa 2007;
 3. Stosowanie środków zapobiegawczych w postępowaniu ekstradycyjnym w orzecznictwie sądów polskich, w: Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne, (red.) L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Warszawa 2008;
 4. „Criminal Enterprise” jako szczególna podstawa odpowiedzialności karnej przed międzynarodowymi trybunałami karnymi, w: Reforma prawa karnego propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, (red.) C. Nowak, J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński, Warszawa 2008;
 5. Rzetelny proces karny w prawie UE oraz orzecznictwie ETS, w: Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, (red.) P. Wiliński, Warszawa 2009;
 6. Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów angielskich, w: Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, (red.) P. Wiliński, Warszawa, 2009;
 7. Rzetelny proces karny w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych (we współautorstwie z P. Wilińskim), w: Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych (red.) P. Wiliński, Warszawa, 2009;
 8. Granice legalności przesłuchania – wybrane problemy (we współautorstwie z P. Danilukiem), w: Węzłowe problemy procesu karnego, (red.) P. Hofmański, Warszawa 2010;
 9. Wybór kazusów z prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego, (red.) J. Menkes, Ł. Majewski – praca zbiorowa, Warszawa 2010;
 10. Praktyka warunkowego przedterminowego zwolnienia w: Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, (red.) J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński, C. Nowak, Warszawa 2009;
 11. Znaczenie czynnika czasu w postępowaniu przed międzynarodowymi trybunałami karnymi, w: Czas i jego znaczenie w prawie karnym, (red.) J. Warylewski, Gdańsk 2010;
 12. Rola prokuratora w postępowaniu przed międzynarodowymi trybunałami karnymi, „Studia Prawnicze” 2010, nr 4;
 13. Leksykon prawa karnego – część ogólna – 100 podstawowych pojęć, (red.) P. Daniluk – praca zbiorowa, Warszawa 2011;
 14. Kolizje norm prawnych we współpracy w sprawach karnych w ramach Unii Europejskiej, w: Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, (red.) T. Grzegorczyk, Łódź 2011;
 15. Stosowanie podsłuchu telefonicznego a prawo do rzetelnego procesu w orzecznictwie ETPC, w: Zagadnienia prawa dowodowego, (red.) J. Godyń, M. Hudzik, L. Paprzycki, Warszawa 2011;
 16. Wzajemne uznawanie orzeczeń w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania, w: Europejskie prawo karne, (red.) A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz, Warszawa 2012;
 17. Europejski nakaz wykonawczy, w: Europejskie prawo karne, (red.) A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz, Warszawa 2012;
 18. Przekazanie – przejęcie ścigania, w: Europejskie prawo karne, (red.) A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz, Warszawa 2012;
 19. Wzajemne uznawanie kar o charakterze pieniężnym, w: Europejskie prawo karne, (red.) A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz, Warszawa 2012;
 20. Zasada domniemania niewinności w ujęciu międzynarodowym, konstytucyjnym i prawno-karnym, (we współautorstwie z J. Skupińskim), w: Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku. Inspiracje, uregulowania, trwałość, (red.) J. Kuciński, Warszawa 2012;
 21. Zagadnienia dopuszczalności dowodów w sprawach karnych na obszarze Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 2012, nr 1;
 22. Funkcje prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w postępowaniu przygotowawczym, w: (red.) T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, Z problematyki funkcji procesu karnego, Warszawa 2013;
 23. Europejskie skazanie warunkowe, w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, (red.) A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013;
 24. Instytucja „proofing of witnesses” przed międzynarodowymi trybunałami karnymi, Palestra 2014, nr 7-8;
 25. Model kontradyktoryjności przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, Państwo i Prawo 2014, nr 8;
 26. Amerykański proces karny w poszukiwaniu prawdy materialnej, Palestra 2016, nr 10;
 27. Kompatybilność instytucji procesowych na przykładzie kompetencji sądu do zmiany kwalifikacji prawnej czynu przedstawionej w akcie oskarżenia, Państwo i Prawo 2017, nr 2;
 28. O modelowym podejściu do postępowania karnego, Przegląd Sądowy 2017, nr 4;
 29. Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko środowisku w świetle międzynarodowego prawa karnego, w: Karnoprawne aspekty ochrony środowiska -wyzwania dla teorii i praktyki, (red) M. Adamczyk, J. Karaźniewicz, K. Pruszkiewicz-Słowińska, Olsztyn 2017;
 30. Problematyka wydania obywatela państwa członkowskiego UE do państwa trzeciego – uwagi na kanwie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2017 r., III KO 112/16, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 2;
 31. „Umorzenie prokuratorskie” jako podstawa do zastosowania zasady ne bis in idem w stosunkach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2017 r., sygn. akt V KK 92/17, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 6;
 32. Utrata uprawnień do kierowania pojazdami w prawie Unii Europejskiej w sytuacjach trans granicznych, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 10;
 33. Immunitet głowy państwa a perspektywa odpowiedzialności międzynarodowej”, w: Immunitet głowy państwa i immunitet parlamentarny z perspektywy konstytucyjnej i procesowej, (red.) Marta Kłopocka-Jasińska, Monika Filipowska-Tuthill, Wrocław 2018;
 34. Pozycja procesowa oskarżonego jako osobowego źródła dowodowego w Polsce i Anglii – rozważania prawno-porównawcze, Studia Prawnicze 2019, nr 2;
 35. Możliwość ścigania karnego zbrodni popełnionych w czasie Powstania Warszawskiego przed sądami polskimi. Kazus H. Reinefartha, Czasopismo Prawno-Historyczne 2018, nr 2;
 36. Model reguł dopuszczalności dowodów w państwach anglosaskich na przykładzie Wielkiej Brytanii, w: Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, (red.) J. Kasiński, A. Małolepszy, P. Misztal, R. Olszewski, K. Rydz-Sybilak, D. Świecki, Warszawa-Łódź 2019;
 37. Sprawiedliwość czy „zwycięstwo za wszelką cenę”: podejście prokuratora do zasady prawdy materialnej – analiza porównawcza, w: Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, (red.) H. Gajewska-Kraczkowska, M. Rogacka-Rzewnicka, Warszawa 2019;
 38. Prawo dowodowe w procesie karnym Wielkiej Brytanii, w: System prawa karnego procesowego, TOM VIII część 1 (red.) J. Skorupka, Warszawa 2019;
 39. Prawo dowodowe w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, w: System prawa karnego procesowego, TOM VIII część 2 (red.) J. Skorupka, Warszawa 2019;
 40. Rozdział 62c, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, (red.) J. Skorupka, Warszawa 2019;
 41. Rozdział 62d, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, (red.) J. Skorupka, Warszawa 2019;
 42. Model idealny procesu mieszanego o zwiększonej kontradyktoryjności i jego komponenty, w: Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu, (red.) C. Kulesza, A. Sakowicz, Białystok 2020.

Glosy:

 1. Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2005 r. do marca 2006 r., (we współautorstwie z A. Błachnio-Parzych i S. Żółtkiem) Palestra 2007, nr 7-8;
 2. Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2005 r. do marca 2006 r., (we współautorstwie z A. Błachnio-Parzych i S. Żółtkiem) Palestra 2007, nr 5-6;
 3. Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa wykroczeń, prawa międzynarodowego oraz ustaw szczególnych, opublikowanych w okresie od kwietnia 2005 r. do marca 2006 r., (we współautorstwie z A. Błachnio-Parzych i S. Żółtkiem) Palestra 2007, nr 9-10;
 4. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2006 r., sygn. akt IV KO 22/05 (dot. ujęcia zasady ne bis in idem w prawie Unii Europejskiej i jej konsekwencji dla polskiego prawa karnego), Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, nr 9;
 5. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2011 r., sygn. akt IV KK 356/10, (Prawnokarne aspekty opieki nad drzewami), Palestra 2012, nr 7/8, s. 130-137;
 6. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt IV KK 442/10 (ocena dopuszczalności ekstradycji w świetle ochrony praw człowieka), Prokuratura i Prawo 2012, nr 2, s. 176-183;
 7. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2011 r., sygn. akt IV KK 267/11 (dot. pojęcia podwójnej karalności w europejskim prawie karnym), Prokuratura i Prawo 2013, nr 3;
 8. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2016 r., III KK 230/16 (stosowanie zasady subsydiarności w postępowaniu w sprawie przejęcia ścigania), Prokuratura i Prawo 2017, nr 9;
 9. Wpływ naruszenia prawa na dopuszczalność dowodu uzyskanego w toku kontroli operacyjnej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 22 maja 2019 r., I KZP 2/19, Orzecznictwo Sądów Polskich 2020, nr 3;

Publikacje w języku angielskim:

 1. Execution of European Arrest Warrants in the Polish Judicial Practice After the Judgment of the Constitutional Tribunal of 27 April 2005, Polish Yearbook of International Law 2004-2005, vol. 27;
 2. Mutual recognition of judicial decisions in criminal matters with regard to probation measures and alternative sanctions – latest developments, Eucrim 2009, nr 1-2;
 3. Limits of Immunity of Members of Parliament in the Polish Law in the Light of European Court of Human Rights Jurisprudence, (we współautorstwie z Anną Błachnio-Parzych), Argumenta Revista Jurídica 2009, nr 10, Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro;
 4. Interception of communications in the light of European Convention of Human Rights, (Intercepação de Comunicações sob a Luz da Convenção Européia de Direitos Humanos), Argumenta Revista do Programa de Mestrado em Cięncia Jurídica da Universidade Estadual Do Norte Paraná 2011, nr 15;
 5. Selection of defendants before the ICC: between the principle of opportunism and legalism, Polish Yearbook of International Law 2014, vol. 34;
 6. The scope of appeal on complementarity issues before the ICC – on the example of the appeal of Côte d’Ivoire against the decision of Pre-Trial Chamber in the Simone Gbagbo case, The Law & Practice of International Courts and Tribunals 2016 vol. 15;
 7. Confirmation of charges and the role of the Pre-Trial Chamber – Control of legal characterization of facts by the ICC Pre-Trial Chamber, in: Międzynarodowy Trybunał Karny. Teoria. Praktyka. Wyzwania, (red.) A. Górski, Kraków 2017;
 8. Changing evidentiary rules to the detriment of the accused? The Ruto and Sang decision of the ICC Appeals Chamber, Polish Yearbook of International Law 2017, vol. 37;
 9. Hanna Kuczyńska, Karolina Wierczyńska, Head of State immunity in triangular relations? The case of Al-Bashir before the ICC, Czech Yearbook of International Law 2019, vol. 10;
 10. The possibility of initiating proceedings in the case of the Wola Massacre before national institutions, in: Wola 1944: an unpunished crime and the notion of genocide, (red.) E. Habowski, Warszawa 2019.