dr Justyna Włodarczyk-Madejska

Kontakt:
tel. 509 533 863
email: wlodarczyk_justyna@wp.pl
dyżur: czwartki w godz. 9.00-11.00
 • Doktor nauk prawnych (INP PAN 2019).
 • Absolwentka kryminologii na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Od 2015 roku asystent, od 2019 adiunkt w Zakładzie Kryminologii INP PAN.
 • Od 2016 roku pracuje w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, od 2019 roku jako starszy specjalista badawczo-techniczny.
 • Od 2015 roku należy do Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii, od 2016 natomiast – do Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego.
 • Od 2019 r. pełni funkcję sekretarza redakcji półrocznika „Archiwum Kryminologii”.
 • Uczestniczyła w wielu projektach badawczych, jak i wielu konferencjach – polskich i międzynarodowych.
 • Aktualnie w INP PAN realizuje trzy projekty badawcze dotyczące: mechanizmów powstawania i rozwoju karier przestępczych, przestępczości osób starszych w wybranych okręgach sądowych, doświadczeń Polaków deportowanych w Wielkiej Brytanii wobec kontaktu z wymiarem sprawiedliwości.

Kryminologia, wymiar sprawiedliwości, współpraca sądu dla nieletnich z instytucjami pomocniczymi w procesie orzekania, stosowanie i wykonywanie środków wobec nieletnich, kariery przestępcze, przestępczość osób starszych, kryminologiczne aspekty międzynarodowej współpracy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Projekty badawcze realizowane w INP PAN:

 • „SIC-Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi” – projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zakończony w kwietniu 2017 r., wykonawca i asystent.
 • „Współpraca sądu rodzinnego z innymi instytucjami przy orzekaniu środków wobec nieletnich” – projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończony w kwietniu 2017, kierownik projektu.
 • „Wykonywanie środków orzeczonych przez sąd dla nieletnich. Badanie pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych” – projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończony w sierpniu 2018, kierownik projektu.
 • „Wykonywanie izolacyjnego środka wychowawczego oraz środka poprawczego w opinii pracowników pedagogicznych. Analiza zebranego materiału badawczego” – projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakończony w grudniu 2019, kierownik projektu.
 • „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych” – projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS11), w realizacji, wykonawca.
 • „Doświadczenia Polaków deportowanych w Wielkiej Brytanii wobec kontaktu z wymiarem sprawiedliwości” – projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs HARMONIA10), w realizacji, wykonawca.
 • „Przestępczość osób starszych. Badanie pilotażowe prawomocnych skazań w wybranych okręgach sądowych” – projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs MINIATURA3), kierownik projektu.

Inne projekty badawcze

 • Stosowanie izolacyjnego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz środka poprawczego przez sądy rodzinne i nieletnich w świetle danych statystycznych i badań aktowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Koszty postępowań sądowych w sprawach rozwodowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Biegły w postępowaniu sądowym. Kompleksowy obraz systemu w świetle badań aktowych, ankietowych, statystycznych i ekonomicznych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Tłumaczenia poświadczone w praktyce wymiaru sprawiedliwości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Oszacowanie kosztu kompleksowego postępowania rozwodowego małżonków posiadających małoletnie dzieci, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Efektywność opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Standard odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskim systemie prawnym na przykładzie wybranych zawodów prawniczych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Atlas przestępczości w Polsce 6, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Tendencje wpływu spraw do sądów powszechnych w Polsce, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Efektywność pracy sędziów w sądach, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Biegli sądowi z zakresu medycyny, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Reakcja na przestępstwa przeciwko rodzinie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Wykonanie kary dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce, Uniwersytet Warszawski.
 • Spójność karania – obraz statystyczny stosowania sankcji karnych w poszczególnych okręgach sądowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Orzekanie i wykonywanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym a orzekanie i wykonanie pobytu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Kwerenda orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach ze skarg na przewlekłość postępowań sądowych za 2018 rok, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Efektywność środków izolacyjnych stosowanych wobec nieletnich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Przestępczość i wymiar sprawiedliwości w czasie COVID-19, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Diagnoza infrastruktury wsparcia oraz ocena efektywności sieci Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Analiza funkcjonowania portali informacyjnych sądów powszechnych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Powrotność do przestępstwa skazanych, którzy odbyli karę pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Ogólnopolskie Badanie Wiktymizacyjne, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 1. P. Kazana, J. Włodarczyk-Madejska, Przypadek Piotra T., w: P. Kazana, M. Niełaczna (red.), Poukładać sobie życie. Studia przypadków zabójców skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności, Warszawa 2015. 
 2. M. Piętka, J. Włodarczyk-Madejska, Przypadek Valeriana K., w: P. Kazana, M. Niełaczna (red.), Poukładać sobie życie. Studia przypadków zabójców skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności, Warszawa 2015.
 3. J. Włodarczyk-Madejska, Sprawozdanie z seminarium naukowego, pt. Wnioski i skargi skazanych a reakcja administracji więziennej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego”, 22, 2015.
 4. J. Włodarczyk-Madejska, Zachowania niezgodne z prawem osób ze stwierdzoną niepoczytalnością, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego”, 22, 2015.
 5. J. Włodarczyk-Madejska, Zdzisław Majchrzyk, Nieletni i świadek w sądzie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, SS. 194, Recenzja książki, „Probacja”, 2016, 2.
 6. J. Włodarczyk-Madejska, Sprawozdanie z seminarium naukowego ‘Mowa nienawiści – czy i jak skutecznie penalizować?’, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego”, 23, 2016.
 7. J. Włodarczyk-Madejska, The course of divorce proceedings and the social and demographic characteristics of persons divorcing in 2015 against the background of case file research, „Prawo w działaniu”, 25, 2016.
 8. J. Włodarczyk-Madejska, Efektywność środków wychowawczo-poprawczych stosowanych wobec nieletnich, w: Ł. Pikuła, H. Kaczmarczyk (red.), Granice efektywności prawa. Sposoby osiągania efektywności w prawie, Toruń 2016.
 9. J. Włodarczyk-Madejska, The court’s reaction to offences committed by juveniles, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego”, 23, 2016.
 10. J. Włodarczyk-Madejska, Stosowanie środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz środka poprawczego przez sądy rodzinne i nieletnich w świetle danych statystycznych i badań aktowych (niepublikowany raport, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2016).
 11. P. Ostaszewski, J. Klimczak, J. Włodarczyk-Madejska, K. Joński, Biegły w postępowaniu sądowym. Kompleksowy obraz systemu w świetle badań aktowych, ankietowych, statystycznych i ekonomicznych (niepublikowany raport, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2016).
 12. P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, Tłumaczenia poświadczone w praktyce wymiaru sprawiedliwości (niepublikowany raport, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2016).
 13. P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, K. Joński, Koszty postępowań sądowych w sprawach rozwodowych (niepublikowany raport, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2016).
 14. J. Włodarczyk-Madejska, Współpraca sądu rodzinnego z innymi instytucjami przy orzekaniu środków wychowawczych i poprawczych (niepublikowany raport, Zakład Kryminologii INP PAN, 2016).
 15. J. Włodarczyk-Madejska, Reakcja sądu wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, w: E. Pływaczewski, E. Jurgielewicz-Delegacz, D. Dajnowicz-Piesiecka (red.), Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, Warszawa 2017.
 16. J. Włodarczyk-Madejska, Przestępczość nieletnich i sądowa reakcja na nią w świetle danych statystycznych, w: K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, Warszawa 2017.
 17. I. Rzeplińska, J. Włodarczyk-Madejska, Przestępczość cudzoziemców w Polsce – na podstawie policyjnych statystyk przestępczości, w: W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, Warszawa 2017.
 18. J. Włodarczyk-Madejska, Sylwetki nieletnich sprawców, wobec których sąd orzekł umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie poprawczym, „Archiwum Kryminologii”, t. XXXIX, 2017.
 19. P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, K. Joński, Koszty postępowań sądowych w sprawach rozwodowych, „Prawo w działaniu. Sprawy cywilne”, 29, 2017.
 20. J. Włodarczyk-Madejska, Aims of proceeding in juvenile cases in the court practice, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego”, 24, 2017.
 21. J. Włodarczyk-Madejska, Efficiency of consultative teams of court experts, „Prawo w działaniu”, 32, 2017.
 22. J. Włodarczyk-Madejska, Opinia biegłego w sprawach cywilnych w świetle badania aktowego, „Prawo w działaniu”, 30, 2017.
 23. J. Włodarczyk-Madejska, Efektywność opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (niepublikowany raport, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2017).
 24. M. Wielec, R. Szymczykiewicz, P. Sawa, P. Ostaszewski, W. Kwiatkowski, J. Włodarczyk-Madejska, Standard odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskim systemie prawnym na przykładzie wybranych zawodów prawniczych (niepublikowany raport, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2017).
 25. P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, Assesment of the cost of comprehensive divorce proceedings of spouses with minor children, „Prawo w działaniu”, 33, 2017.
 26. P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, Oszacowanie kosztu kompleksowego postępowania rozwodowego małżonków posiadających małoletnie dzieci, współpraca: E. Holewińska-Łapińska, M. Domański, J. Słyk (niepublikowany raport, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2017).
 27. M. Wielec, W. Kwiatkowski, P. Ostaszewski, P. Sawa, R. Szymczykiewicz, J. Włodarczyk-Madejska (red.), Odpowiedzialność dyscyplinarna. Standardy polskiego systemu prawnego na przykładzie wybranych zawodów prawniczych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018.
 28. A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Klimczak, J. Włodarczyk-Madejska, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Wyniki badania sondażowego (niepublikowany raport, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2018).
 29. J. Włodarczyk-Madejska, Juveniles in youth educational centres and correctional facilities, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego”, 25, 2018.
 30. I. Rzeplińska, J. Włodarczyk-Madejska, Przestępczość cudzoziemców w Polsce na podstawie danych policyjnej statystyki przestępczości za lata 2013-2016, „Studia Prawnicze”, 4(216), 2018.
 31. J. Włodarczyk-Madejska, Współpraca sądu dla nieletnich z instytucjami pomocniczymi w procesie orzekania, „Archiwum Kryminologii”, t. XL, 2018.
 32. J. Włodarczyk-Madejska, Efektywność opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, „Prawo w działaniu”, 33, 2018.
 33. P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, Oszacowanie kosztu kompleksowego postępowania rozwodowego małżonków posiadających małoletnie dzieci, „Prawo w działaniu. Sprawy cywilne”, 33, 2018.
 34. A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, Tendencje wpływu spraw do polskich sądów powszechnych (niepublikowany raport, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019).
 35. J. Włodarczyk-Madejska, J. Klimczak, P. Ostaszewski, Koszty opinii biegłych z zakresu medycyny (raport z badania sondażowego), (niepublikowany raport, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019).
 36. J. Włodarczyk-Madejska, Sprawozdanie z seminarium Czy i jak definicja pracy przymusowej powinna być włączona do kodeksu karnego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego”, 26, 2019.
 37. J. Włodarczyk-Madejska, Wychowankowie zakładów poprawczych (wstępne wyniki badań), w: E. W. Pływaczewski, D. Dajnowicz-Piesiecka, E. Jurgielewicz-Delegacz (red.), Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii, Warszawa 2020.
 38. J. Włodarczyk-Madejska, Zbieranie danych o nieletnim w praktyce polskich sądów, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, t. LIII, 2019.
 39. J. Włodarczyk-Madejska, O przestępczości ludzi starszych, w: K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej, Warszawa 2019.
 40. J. Włodarczyk-Madejska, P. Ostaszewski, J. Klimczak, A. Siemaszko, Punitywność a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Wstępne analizy współzmienności, w: K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej, Warszawa 2019.
 41. B. Gruszczyńska, J. Włodarczyk-Madejska, Przestępczość nieletnich w Polsce w statystykach policyjnych i sądowych, w: M. Libiszkowska-Żółtkowska, K. Ostrowska (red.), Agresja w szkole, wydanie 2, Warszawa 2019.
 42. J. Włodarczyk-Madejska, Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich, Warszawa 2019.
 43. A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Klimczak, J. Włodarczyk-Madejska, Sense of Security among the Residents of Warsaw. Survey results, „Prawo w działaniu”, 38, 2019.
 44. I. Rzeplińska, J. Włodarczyk-Madejska, Policyjna statystyka przestępczości cudzoziemców. Zawartość i wnioski, w: M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński (red.), Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej, Warszawa 2020.
 45. J. Włodarczyk-Madejska, Efektywność środków izolacyjnych orzekanych wobec nieletnich, „Prawo w działaniu”, 43, 2020.
 46. J. Włodarczyk-Madejska, Wykonywanie środków izolacyjnych orzeczonych wobec nieletnich. Analiza wyników badania, „Archiwum Kryminologii”, t. XLII, nr 2, 2020.
 47. A. Gutkowska, J. Włodarczyk-Madejska, J. Klimczak, P. Sidor, Gdy kara nie wystarcza… O praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa, Warszawa 2020.
 48. A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, Tendencje wpływu spraw do sądów powszechnych, w: P. Ostaszewski (red.), Efektywność sądownictwa powszechnego – oceny i analizy”, Warszawa 2020.
 49. J. Włodarczyk-Madejska, P. Ostaszewski, J. Klimczak, Efektywność pracy sędziów w sądach powszechnych. Wyniki analizy wywiadów pogłębionych, w: P. Ostaszewski (red.), Efektywność sądownictwa powszechnego – oceny i analizy, Warszawa 2020.
 50. J. Włodarczyk-Madejska, Znaczenie wywiadu środowiskowego dla postępowania w sprawach nieletnich, Gdańskie Studia Prawnicze, 3, 2020, w wydawnictwie.
 51. J. Włodarczyk-Madejska, P. Ostaszewski, „Determinants of the judical response to juvenile delinquency, „International Journal of Criminal Justice Sciences”, w wydawnictwie.
 52. J. Włodarczyk-Madejska, Przestępca na emeryturze. Wstępne wyniki badania akt spraw sądowych, publikacja pokonferencyjna III Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, w redakcji.
 53. W. Klaus, J. Włodarczyk-Madejska, D. Wzorek, In the Pursuit of Justice: (Ab)use of the European Arrest Warrant in the Polish Criminal Justice System, „Central and Eastern European Migration Review”, w redakcji.