dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

Kontakt:
tel. (22)65-72-751
email: witold.klaus@gmail.com
dyżur: czwartki w godz. 9.00-11.00, pok. 248, II p.

  Aktualna afiliacja naukowa

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

  Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

  Witold Klaus – kryminolog i badacz migracji; doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, członek zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (w latach 2005-2019 prezes), członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN (kadencja 2019-2022) oraz Komitetu Nauk Prawnych PAN (kadencja 2020-2023), redaktor naczelny „Archiwum Kryminologii”, stypendysta Max Planck Society, British Academy oraz rządu USA, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych prowadzonego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, autor prac z zakresu kryminologii, wiktymologii, praw człowieka, migracji i uchodźstwa.


  • doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
  • badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, kryminolog i badacz migracji

kryminalizacja i sekurytyzacja migracji; prawa imigrantów i uchodźców; deportacje i inne wymuszone formy mobilności; detencja imigrantów; transnarodowe zagadnienia wymiaru sprawiedliwości, w szczególności funkcjonowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania; handel ludźmi i praca przymusowa; imigranci jako ofiary przestępstw, w tym czynów motywowanych uprzedzeniami; przemoc domowa wobec imigrantek.

Nagrody:

 • laureat II Nagrody w XLIV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych

Stypendia i wyjazdy zagraniczne:

 • 2018 – stypendysta British Academy – Visiting Fellow w Edge Hill University, Wielka Brytania;
 • 2015 – stypendysta Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law we Freiburgu, Niemcy;
 • 2012 – Laureat stypendium Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w ramach programu International Visitor Leadership Program (tematyka: handel ludźmi i praca przymusowa).

Kierowanie grantami naukowymi:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako uzasadnienie kryminalizacji migracji; projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (2018-2021)
 • Wiktymizacja osób bezdomnych w Polsce; projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (2018-2019)
 • Polish migrants deported from the UK; projekt finansowany przez British Academy (2018)
 • Doświadczenia Polaków deportowanych z Wielkiej Brytanii wobec kontaktu z wymiarem sprawiedliwości; projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (2018-2022)

Pełnione funkcje:

 • redaktor naczelny „Archiwum Kryminologii”;
 • członek Zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (w latach 2005-2019 prezes);
 • członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN (kadencja 2019-2022) oraz Komitetu Nauk Prawnych PAN (kadencja 2020-2023);
 • absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych prowadzonego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • laureat Społecznego Nobla 2008 dla innowatora społecznego (nagroda przyznawana przez Fundację Ashoka – Innovators for the Public).
 1. W. Klaus, Between closing borders to refugees and welcoming Ukrainian workers. Polish migration law at the crossroads, w: E. Goździak, I. Main, B. Suter (red.), Europe and the Refugee Response: A Crisis of Values?, Routledge 2020, s. 74-90.
 2. W. Klaus, How Does Crimmigration Unfold in Poland? Between Securitisation Introduced to Polish Migration Policy by its Europeanisation and Polish Xenophobia, w: R. Koulish, M.A.H. van der Woude (red.), Crimmigrant Nations: Resurgent Nationalism and the Closing of Borders, Fordham University Press, New York 2020, s. 298-314.
 3. W. Klaus, M. Duszczyk, D. Pszczółkowska, Which factors influence states’ migration policies?, w: M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska (red.), Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States, Routledge 2020, s. 7-23.
 4. W. Klaus, M. Makarska, Propozycja definicji pracy przymusowej – projekt art. 115 § 22b Kodeksu karnego, „Prawo w działaniu” 2020, nr 41, s. 229-237.
 5. W. Klaus, M. Pachocka, Examining the Global North Migration Policies: A “Push Out – Push Back” Approach to Forced Migration, “International Migration” 2019, vol. 57(5), s. 280-293.
 6. W. Klaus, Poziom (nie)bezpieczeństwa mieszkańców ośrodków dla uchodźców i jego postrzeganie, w: K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Po co nam kryminologia? Księga jubileuszowa Prof. Ireny Rzeplińskiej, Wydawnictwo INP PAN, Warszawa 2019, s. 413-430.
 7. W. Klaus, M. Lévay, I. Rzeplińska, M. Scheinost, Refugees and asylum seekers in Central-European Countries – reality, politics and the creation of fear in societies, w: H. Kury, S. Redo (red.), Refugees and Migrants in Law and Policy. Challenges and Opportunities for Global Civic Education, Springer 2018, s. 457-494.
 8. A. Gliszczyńska-Grabias, W. Klaus, “Governmental Xenophobia” and Crimmigration: European States’ Policy and Practices towards “the Other”, “No-Foundations: An Interdisciplinary Journal of Law and Justice” 2018, vol. 15, s. 74-100.
 9. M. Gońda, W. Klaus, Czynniki kształtujące polskie polityki imigracyjną i integracyjną w opinii badaczy i praktyków, „Polityka Społeczna” 2018, nr 11/12, s. 16-23.
 10. W. Klaus, Kryminologia krytyczna, w: E. Drzazga, M. Grzyb (red.), Nowe kierunki współczesnej kryminologii, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2018, s. 89-110.
 11. W. Klaus, Karanie za pomoc. Jak rządy zniechęcają organizacje społeczne wspierające migrantów i ich aktywistów do działania?, „Trzeci Sektor” 2018, nr 4 (44), s. 9-18.
 12. W. Klaus, Security First – New Right-Wing Government in Poland and its Policy Towards Immigrants and Refugees, “Surveillance and Society” 2017, vol. 15, issue 3/4, s. 523-528.
 13. W. Klaus, Closing gates to refugees. The causes and effects of the ‘2015 migration crisis’ on border management in Hungary and Poland, “The Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2017, vol. 15(3), s. 41-64.
 14. W. Klaus, Families as a collective abuser. A case of family violence against Chechen refugee women in Poland, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2017, nr 3 (165), s. 89-108.
 15. W. Klaus, „Obcy” w społeczeństwie – kreowanie inności i wykorzystywanie wizerunku Obcego, w: K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2017, s. 59-86.
 16. W. Klaus, Doświadczenia pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi w kontakcie z organami ścigania, w: W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2017, s. 373-402.
 17. W. Klaus, Cudzoziemki jako osoby doświadczające przemocy motywowanej uprzedzeniami w Polsce, w: L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka (red.), Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 279-293.
 18. W. Klaus, Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń. Analiza kryminologiczna, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2016.
 19. W. Klaus, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska-Fajst, Victimisation and delinquency of minors in Central-European countries, w: H. Kury, S. Redo, E. Shea (red.), Women and Children as Victims and Offenders:  Background – Prevention – Reintegration. Suggestions for Succeeding Generations (Vol. 1), Springer 2016, s. 791-820.
 20. W. Klaus, Zawieranie małżeństw polsko-cudzoziemskich w celu obejścia przepisów legalizacyjnych, „Archiwum Kryminologii” 2016, tom XXXVIII, s. 269-320.
 21. W. Klaus, Cudzoziemcy niemile widziani. Detencja cudzoziemców jako przykład kryminalizacji migracji, w: D. Pudzianowska (red.), Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 170-190.
 22. W. Klaus, Sprawcy przestępstw motywowanych uprzedzeniami przeciwko cudzoziemcom, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. St. Batawii” 2016, nr 23, s. 59-78.
 23. W. Klaus, K. Buczkowski, P. Wiktorska, Empowering the victims of crime: a real goal of the criminal justice system or no more than a pipe dream?, w: G. Meško, J. Tankebe (red.), Trust and Legitimacy in Criminal Justice. European perspectives, Springer, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London 2015, s. 65-92.
 24. K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives, Ashgate 2015.
 25. W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, Przestępstwo nielegalnego przekroczenia granicy w ujęciu historycznym, teoretycznym i praktycznym, „Archiwum Kryminologii” 2015, tom XXXVII, s. 191-222.
 26. W. Klaus, Indywidualna ocena potrzeb a oczekiwania pokrzywdzonych, w: L. Mazowiecka (red.), Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 123-145.
 27. W. Klaus, Cudzoziemcy jako ofiary pracy przymusowej w Polsce, w: L. Mazowiecka (red.), Ofiary handlu ludźmi, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 83-106.
 28. W. Klaus, Relacje między biedą i wykluczeniem społecznym a przestępczością, w: K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Akademickie „Sedno”, Warszawa 2013, s. 103-148.
 29. W. Klaus, Zapobieganie przestępczości – polityka społeczna przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu, w: K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Akademickie „Sedno”, Warszawa 2013, s. 149-194.
 30. W. Klaus, A. Kossowska, Skuteczność prowadzonych działań prewencyjnych, czyli co działa w praktyce, w: K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Akademickie „Sedno”, Warszawa 2013, s. 195-228.
 31. W. Klaus, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska-Fajst, Społeczny odbiór przestępczości, w: K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Akademickie „Sedno”, Warszawa 2013, s. 343-368.
 32. W. Klaus, Prawo jako instrument mający zapewnić równość w społeczeństwie, w: W. Klaus (red.), Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2013, s. 5-20.
 33. W. Burek, W. Klaus, Definiowanie dyskryminacji w prawie polskim w świetle prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2013, vol. XI, s. 72-90.
 34. W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, Związki między wiktymizacją oraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym, „Archiwum Kryminologii” 2012, t. XXXIV, s. 43-90.
 35. W. Klaus, Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich, Warszawa 2009 (I wydanie), Warszawa 2012 (II wydanie).
 36. A. Kossowska, K. Buczkowski, W. Klaus, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska-Fajst, The role of politicians and the media in society’s perception of crime, w: A. Šelih, A. Završnik (red.), Crime and Transition in Central and Eastern Europe, New York-Heidelberg-Dordrecht-London, Springer 2012, s. 37-63.
 37. W. Klaus, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska-Fajst, Punitivity In Polish Law, Public Oppinion, And Penal Policy, w: H. Kury & E. Shea (red.), Punitivity. International Development. Vol. 2: Insecurity and Punitiveness, Universitätsverlag Brockmeyer, Bochum 2011, s. 245-268.
 38. A. Winiarska, W. Klaus, Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno-kulturowe, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2011, nr 2(26), s. 9-40.
 39. W. Klaus, Cudzoziemiec w urzędzie. Czy polskie urzędy są przygotowane do obsługi obcokrajowców?, w: J. Frelak (red.), Dyskusja o integracji. Wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010, s. 141-163.
 40. W. Klaus, Integracja – marginalizacja – kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców w Polsce, „Archiwum Kryminologii” 2010, t. XXXII, s. 81-156.
 41. W. Klaus, Wykorzystanie sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu przemocy rówieśniczej w szkole, w: L. Mazowiecka (red.), Mediacja, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 334-359.
 42. W. Klaus, Działalność wychowawcza sądu rodzinnego wobec nieletnich – pomiędzy ideami a praktyką, „Archiwum Kryminologii” 2008-2009, t. XXIX-XXX, s. 331-348.
 43. A. Kossowska, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska, W. Klaus, Criminal Policy Based on Fear of Crime (Case of Poland), w: H. Kury (red.), Fear of Crime- Punitivity, New Developments in Theory and Research, Universitätsverlag Brockmeyer, Bochum 2008, s. 371-392.
 44. W. Klaus, Wczesna przestępczość nieletnich i jej skutki, „Archiwum Kryminologii” 2007, t. XXVIII.
 45. W. Klaus, Sprawiedliwość naprawcza dla nieletnich w Polsce, w: M. Fajst, M. Płatek (red.), Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, Warszawa 2005, s. 171-198.