Centrum Badań nad Prawem MigracyjnymCentrum Badań nad Prawem Migracyjnym INP PAN powstało w listopadzie 2020 r.

Celem działania Centrum jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad prawem związanym z mobilnością ludzi oraz praktyką jego stosowania. Badania prowadzone w ramach Centrum integrują przedstawicieli i przedstawicielki różnych dziedzin i gałęzi prawa oraz innych badaczy i badaczki z zakresu nauk społecznych zajmujących się analizowaniem źródeł przepisów dotyczących ludzkiej mobilności i skutków ich implementacji. Badania obejmują sytuację imigrantów i imigrantek dobrowolnych i przymusowych w Polsce oraz obywateli i obywatelek polskich za granicą.


Do podstawowych działań Centrum należą:

  • prowadzenie badań nad szeroko rozumianym prawem regulującym mobilność ludności – badania będą obejmować przede wszystkim analizę przepisów polskich, europejskich i międzynarodowych, w tym między innymi: prawa o cudzoziemcach, prawa azylowego i uchodźczego, praw człowieka, prawa karnego i przepisów dotyczących zjawiska handlu ludźmi, przepisów odnoszących się do zatrudnienia i praw socjalnych pracowników migracyjnych w Polsce lub za granicą;
  • prowadzenie badań nad orzecznictwem sądów krajowych i międzynarodowych dotyczącym mobilności ludności;
  • prowadzenie interdyscyplinarnych badań empirycznych na temat procesów stosowania prawa dotyczącego migracji dobrowolnej i przymusowej oraz wpływu tych procesów na społeczności migrantów i społeczeństwo kraju przyjmującego;
  • integracja wewnątrzśrodowiskowa badaczy i badaczek prawa migracyjnego mająca na celu rozwój tej gałęzi prawa;
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi;
  • współpraca z praktykami oraz praktyczkami stosującymi przepisy prawa migracyjnego, jak również z instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi zajmującymi się prawem migracyjnym i azylowym lub działającymi na rzecz migrantów i migrantek (dobrowolnych i przymusowych);
  • pozyskiwanie grantów na badania oraz działalność popularyzatorską;
  • prowadzenie działalności upowszechniającej wiedzę o prawie migracyjnym i wyniki badań empirycznych na temat jego stosowania w praktyce (m.in. organizowanie seminariów, opracowanie tekstów naukowych i popularnonaukowych).

Zespół Centrum tworzą badacze i badaczki prawa migracyjnego, uchodźczego i azylowego związani zawodowo z Instytutem Nauk Prawnych PAN lub badacze i badaczki spoza INP PAN zaproszeni do współpracy. Wiodący badacze w dziedzinie prawa migracyjnego i jego implementacji prowadzący swoją aktywność naukową w Polsce i za granicą są zapraszani do współpracy w ramach Centrum w charakterze członków lub członkiń Rady Naukowej.

Kierownik Centrum – dr hab. Witold Klaus, prof. INP PANwitold.klaus@gmail.com
Sekretarzyni Centrum – dr Monika Szuleckam.szulecka@inp.pan.pl

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa