Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury przyjmuje Departament Kontroli. Petycja jest to skierowanie, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji.

Książka może posłużyć przypomnieniu oraz pogłębieniu swojej wiedzy na tematy związane z rozpatrywaniem skarg, petycji i wniosków oraz ich procedur. Opracownie porusza również tematy takie jak postępowanie skargowo-wnioskowe oraz postępowanie w sprawie petycji. W publikacji zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące wykorzystania komunikacji elektronicznej przez stronę wnioskującą oraz organ prowadzący postępowanie. Autorzy wiele uwagi poświęcili też tematowi nadużywania prawa do petycji i wynikającym z tego konsekwencjom.


Przeanalizowano również m.in. kwestie wydawania dokumentów elektronicznych, doręczania ich uczestnikom postępowania oraz zagadnienie jawności i dostępu do akt sprawy. Wśród rozdziałów, które znajdują się w tym opracowaniu warto wskazać publikacje pracowników INP PAN:

  • Sibiga, Grzegorz „Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach w sprawach skarg, wniosków i petycji.” s. 99-116.
  • Błachucki, Mateusz „Postępowanie skargowe jako próba zastępczej regulacji ochrony interesów faktycznych osób trzecich w postępowaniu administracyjnym po likwidacji instytucji osoby zainteresowanej.” s. 289-314.
  • Drobny, Wojciech „Odpowiedzialność administracyjna “urzędnika” i organu administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków, skarg i petycji.” s. 495-513.
  • Mucha-Kujawa, Joanna „Ochrona cywilnoprawna przed naruszeniami danych osobowych dóbr osobistych w procesie wnoszenia i rozpatrywania petycji aspekty teoretyczno-prawne.” s. 539-559.

Autorzy skupili się także na wyjaśnieniu wątpliwości związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną, cywilną i karną funkcjonariuszy publicznych rozpatrujących wnioski, skargi i petycje.


Redaktorzy: dr Grzegorz Sibiga; dr Mateusz Błachucki
Wydanie: Warszawa 2017
Wydawca: Presscom Sp. z.o.o.
Seria: Administracja Publiczna Biblioteka
Stan prawny: 10 lipca 2017 r
ISBN: 978-83-65611-38-3
Ilość stron: 646
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN


Zobacz inne książki Redaktorów, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny

Więcej informacji


Osobowość publicznoprawna w świetle historii i doktryny prawa administracyjnego

Więcej informacji


Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019

Więcej informacji


20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej

Więcej informacji