Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz

Wydany nakładem Wydawnictwa C.H. Beck komentarz do ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641) pod redakcją dr. hab. Grzegorza Sibigii, prof. INP PAN i dr. Dominika Sybilskiego kompleksowo omawia problematykę nowych regulacji związanych z ponownym wykorzystywaniem danych. Nowa ustawa wprowadziła rozwiązania, które mają usprawnić ponowne wykorzystywanie danych oraz stworzyć optymalne otoczenie prawne dla efektywnego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Polsce. Publikacja przedstawia szczegółowe zagadnienia dotyczące m.in.: otwartości danych; zasad i trybu udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania; warunków ponownego wykorzystania; zasad ustalania opłat za ponowne wykorzystanie; danych badawczych, danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości; programu otwierania danych; portalu danych; kompetencji pełnomocnika do spraw otwartości danych; podmiotów, które udostępniają lub przekazują te informacje. Jednym z współautorów komentarza jest dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN.

Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i wprowadza szereg nowych rozwiązań wykraczających poza minimum wyznaczone tą dyrektywą, które tworzą optymalne otoczenie prawne, organizacyjne i instytucjonalne dla efektywnego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Polsce. Ustawa zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nowa regulacja ma w założeniu usprawnić ponowne wykorzystywanie danych, a także zwiększyć podaż otwartych danych, w tym zasobów informacji o istotnej wartości i potencjale do tworzenia nowych usług i produktów.

Publikacja łączy w sobie walory naukowe i praktyczne. Prezentowane analizy opierają się na najnowszym i licznie przytaczanym orzecznictwie i piśmiennictwie. Omawiane konstrukcje prawne ilustrowane są przykładami, przez co ułatwiają interpretację i stosowanie przepisów.

Pierwszy, i dotychczas jedyny, komentarz do ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego skierowany jest nie tylko do akademików ale także do podmiotów zobowiązanych, a w praktyce do pracowników organów i podmiotów sektora publicznego, którzy realizują wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jak też publikują dane w systemach teleinformatycznych, oraz użytkowników, a więc obywateli, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a także zainteresowanych wykorzystywaniem informacji sektora publicznego do dowolnych celów, tak zarobkowych, jak i niekomercyjnych.


Wydawca: C.H. Beck
Redaktorzy: Grzegorz Sibiga, Dominik Sybilski
Wydanie: 2022
ISBN: 978-83-8291-117-6
Ilość stron: 346
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN:


Zobacz inne książki wydane przez Autorów komentarza, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny

Więcej informacji


Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Więcej informacji


Osobowość publicznoprawna w świetle historii i doktryny prawa administracyjnego

Więcej informacji


Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019

Więcej informacji


20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej

Więcej informacji